دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، زمستان 1395 
1. نوستالژی در شعر بهار

صفحه 7-18

زهرا باباپور؛ علی اصغر باباصفری


2. ابلیس و شیطان در اندیشه‌ و آثار سعدی

صفحه 19-30

شیما فاضلی؛ منوچهر جوکار؛ نصراله امامی


6. بررسی، تحلیل و معرفی شرح مثنوی سروری

صفحه 69-79

سید مسعود دفتریان؛ سید علی اصغر میرباقری فرد؛ مرتضی رشیدی آشجردی