دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، زمستان 1392، صفحه 1-108 
1. نگاهی به خلوت عرفانی سعدی و جهاد اساطیری «او»

صفحه 7-18

رقیه ابراهیمی شهرآباد؛ طیبه ابراهیمی شهرآباد