دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، زمستان 1391، صفحه 1-126 
4. انواع نوستالژی در غزلیات شهریار

صفحه 49-64

خاور قربانی؛ نسرین چیره؛ نسیبه عالیقدر


6. تنوع مشبه به در قصاید خاقانی و انوری

صفحه 87-109

مهدی ماحوزی؛ ابوالقاسم رضائیان