همه مقالات ارسال شده به نشریه مطالعات زبان و ادیات غنایی ابتدا توسط سردبیر بررسی می‌شوند. مقالات باید مطابق با راهنمای نویسندگان تهیه شده باشند. عدم تناسب مقالات با اهداف و زمینه‌های نشریه و ساختار نامناسب آن‌ها ممکن است به رد شدن مقالات منجر شود. چنانچه مقاله‌ای در بررسی اولیه رد نشود، جهت داوری برای دو یا سه داور ارسال می‌شود. تمام مقالات تحت داوری دوسوکور قرار می‌گیرند که طی آن داوران و نویسندگان ناشناس باقی می‌مانند. حداقل دو داور باید مقالات را از نظر کیفیت علمی ارزیابی کنند. داوران معمولا اعضای هیات علمی دانشگاه‌های سراسر کشور هستند. در صورت وجود بازخوردهای متناقض، سردبیر نشریه اغلب مقالات را به داور دیگری ارسال می‌کند. دعوت از داوران از طریق ایمیل از سیستم ارسال مقاله صورت می‌گیرد. داوران باید وارد سیستم ارسال مقاله شده و برای رد یا قبول دعوت از لینک‌ها استفاده کنند. ما اغلب از داوران درخواست می‌کنیم تا نظرات اضافی خود در مورد مقاله را برای سردبیر ارسال کنند. نوسندگان باید در یک جدول به نظرات داوران پاسخ دهند و به وضوح در متن (از طریق رنگ متفاوت، هایلایت کردن تغییرات یا استفاده از سیستم words track changes) اصلاحات را نشان دهند. نهایتا، سردبیر و دستیار سردبیر، بازخوردهای داوران را بررسی کرده و بر اساس نظرات آن‌ها در خصوص پتانسیل چاپ مقاله، در مورد رد یا پذیرش مقاله تصمیم می‌گیرند. تصمیمات ممکن است به صورت پذیرش بدون اصلاحات، پذیرش با اصلاحات جزئی، پذیرش بعد از اصلاحات کلی، بازبینی و ارسال مجدد و رد مقاله باشد. هنگامی که همه داوران یک گزارش مفصل از نظرات خود در مورد مقاله را ارسال کنند، فرآیند داوری کامل می‌شود. به طور معمول، نشریه از داوران درخواست می‌کند تا داوری خود را ظرف 2 هفته تکمیل کنند. چنانچه مقاله مطابق با معیارهای مندرج در دستورالعمل قابل پذیرش باشد، برای چاپ در شماره بعدی در نظر گرفته خواهد شد.  

پس از تأیید داوران تکمیلی، مقالات به شورای نویسندگان به ریاست سردبیر برده می شود و تصمیم گیری نهایی با نظر مساعد اعضا معلوم می گردد.