محبوبه خراسانی

دانشیار زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

مرتضی رشیدی

 استادیار زبان و ادبیات فارسی

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

 عطامحمد رادمنش

 استاد زبان و ادبیات فارسی

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

 مهدی تدین

استاد زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

 علیرضا حسینی

دانشیار زبان و ادبیات عربی

 دانشگاه کوثر بجنورد

 

فرانک جهانگرد

استادیار زبان و ادبیات فارسی

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  

 مریم شریف نسب

استادیار زبان و ادبیات فارسی

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

 محمدابراهیم ایرج‌پور

 دانشیار زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه پیام نور

 

 

 اسحاق طغیانی

استاد زبان و ادبیات فارسی

 دانشگاه اصفهان

 فاطمه حیدری

دانشیار زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

 

 محمد حکیم آذر

دانشیار زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

 

 ابراهیم واشقانی فراهانی

دانشیار زبان و ادبیات فارسی

 دانشگاه پیام نور

 

 

 فریده داودی مقدم

دانشیار زبان و ادبیات فارسی

 دانشگاه شاهد

 

 

 

 جهانگیر صفری

استاد زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه شهرکرد