آ

 • آیات تحلیل بینامتنی «توبه» در غزلیات حافظ [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 33-48]

 • آب بازتاب مفاهیم نمادین و کهن‌الگویی آب در شعر شیرکو [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 110-123]

 • آبردات و پانته‌آ تبارشناسی و تحلیل منظومه های غیر منظوم غنایی پیش از اسلام [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 8-24]

 • آتش‌افروز پیوند اسطوره و باورهای عامیانه در هفت‌پیکر نظامی [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 61-76]

 • آثار سعدی ابلیس و شیطان در اندیشه‌ و آثار سعدی [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 19-30]

 • آخر شاهنامه سبک‌شناسی نشانه‌ها در مجموعۀ شعر «آخر شاهنامه» از اخوان ثالث [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 23-40]

 • آیدا تحلیل ابعاد تاریخی مضمون عشق در اشعار احمد شاملو [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 43-52]

 • آدورنو تحلیل نوسان سلطۀ معشوق بر عشاق در منظومۀ خسرو و شیرین نظامی بر اساس دیدگاه جامعه‌ شناسی لوکاچ، بوردیو و آدورنو [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 94-111]

 • آرایه‌های ادبی مؤلفه‌های ادب غنایی در تاریخ جهانگشای جوینی [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 49-60]

 • آرش کمانگیر تحلیل ویژگی‌های امیدبخشی اسطورۀ آرش کمانگیر با نگاهی به اصل امیدِ ارنست بلوخ [دوره 12، شماره 42، 1401، صفحه 8-22]

 • آرمان‌شهر بررسی تطبیقی آرمان‌شهر در اندیشۀ فریدون مشیری و نازک الملائکة [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 71-83]

 • آزادی تحلیل ماهیت و مفهوم آزادی و وطن پرستی در اشعار عارف قزوینی و ابوالقاسم لاهوتی [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 65-73]

 • آزادی تحلیل و تطبیق عناصر برجستة (طبیعت، تخیل و کیش آزادی) در آثار لرد بایرون و سیمین بهبهانی با تأکید بر سویۀ ارتباطی‌ این مؤلفه‌ها [دوره 10، شماره 36، 1399، صفحه 43-60]

 • آشیل عشق و خودآئینی در جهان حماسه بر پایۀ مقایسۀ دو شخصیت رستم شاهنامۀ فردوسی و آشیل ایلیاد هومر [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 66-79]

 • آشنایی زدایی آشنایی زدایی و کارکرد آن در اشعار نصرت رحمانی و علی موسوی گرمارودی [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 33-44]

 • آشنایی‌زدایی ساز و کار درآمیختن دو عنصر فرمالیستی آشنایی‌زدایی و برجسته‌سازی در دو داستان غنایی شاهنامه (زال و رودابه، بیژن و منیژه) [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 26-41]

 • آفاق آفاق در شعر نظامی [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 67-76]

 • آفرین لاهوری تحلیل داستان غنایی مهتاب و کتان بر اساس تنها نسخة موجود آن در دانشگاه پنجاب پاکستان [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 83-95]

 • آلبرت الیس تحلیل مدح و ستایش در دو حکایت مثنوی معنوی از منظر باورهای غیر منطقی آلبرت الیس [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 7-20]

 • آنیما تحلیل روان‌شناختی منظومۀ ویس و رامین بر اساس نظریۀ لیبیدوی فروید و فردیّت یونگ [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 77-90]

 • آنیما معشوق تعالی بخش در گنبد سبز هفت پیکر [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 83-93]

 • آنیما تحلیل داستان «ورقه و گلشاه» بر اساس نقد کهن الگویی [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 109-127]

 • آیین مهر حافظ و باورهای مهرپرستی [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 65-86]

 • آنیموس «بررسی جلوه‌های آنیموس در اشعار فروغ فرخزاد، سیمین بهبهانی، و طاهره صفّارزاده» [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 31-42]

 • آیین‌ها پژواک فرهنگ شادی در شاهنامه و متون اوستایی و پهلوی [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 39-50]

 • آیین و سنّت بررسی و تحلیل شخصیت زن در سه اثر سندباد نامه، سمک عیار و بختیارنامه بر اساس نقد زن گرایانه (فمینیستی) [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 45-54]

 • آهنگ شناسی آهنگ شناسی شعر فارسی [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 19-28]

 • آواز عدم آشنایی خاقانی با موسیقی سنتی [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 49-58]

 • آوا و القا تحلیل آوا و القا در اشعار عاشورایی صفایی جندقی [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 81-97]

ا

 • ایام ایام در در شعر نظامی [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 21-36]

 • ابتهاج هوشنگ ابتهاج در سایه ی سبک ویژه ی غزلیات شمس [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 77-101]

 • ابزارهای بلاغی و دستوری ابزارهای بلاغی و دستوری توصیف در غزل های سعدی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 25-36]

 • ابن سینا نخستین شناخت‌ وزن ترانه‌های عامیانه در آثار فارابی و ابن سینا [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 80-93]

 • ابن عربی بررسی تطبیقی انواع عشق عرفانی از دیدگاه ابن عربی و جامی در بهارستان [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 37-48]

 • ابن عربی عشق در کتاب مقدس با تأکید بر نگاه ژوزف مورفی و ابن عربی [دوره 10، شماره 35، 1399، صفحه 75-87]

 • ابوالقاسم لاهوتی تحلیل ماهیت و مفهوم آزادی و وطن پرستی در اشعار عارف قزوینی و ابوالقاسم لاهوتی [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 65-73]

 • احادیث تحلیل بینامتنی «توبه» در غزلیات حافظ [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 33-48]

 • احساس بررسی استعارة مفهومی احساس «غم» در شعر مسعود سعد سلمان [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 65-80]

 • احمد شاملو جسمانیت معشوق در شعر احمد شاملو و نزار قبانی [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 29-46]

 • احمد شاملو تحلیل ابعاد تاریخی مضمون عشق در اشعار احمد شاملو [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 43-52]

 • احمد کسروی ملاحظاتی در نقد کسروی بر غزلیات حافظ [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 81-94]

 • اخوان ثالث نگاهی به تغنیّات مهدی اخوان ثالث (م. امید) [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 77-94]

 • اخوان ثالث تحلیل و مقایسه ویژگی‌های مکتب رمانتیسم در اشعار سهراب سپهری، اخوان ثالث و فروغ فرخزاد [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 97-120]

 • اخوان ثالث بررسی مولفه‌ی سفر در اشعار اخوان ثالث [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 21-32]

 • اخوان ثالث سبک‌شناسی نشانه‌ها در مجموعۀ شعر «آخر شاهنامه» از اخوان ثالث [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 23-40]

 • اخوان‌ثالث تحلیل نقش نحوی «قید و صفت» در تبیین سبک شاعر (مطالعۀ موردی:گونۀ ادبی ‌منظومه‌های ‌ظهر روز دهم، صدای ‌پای‌ آب ‌و ‌قصۀ شهر سنگستان) [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 81-94]

 • ادبیات تعابیر عارفانه و عاشقانۀ گوی و چوگان در اشعار فارسی [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 33-44]

 • ادبیات تطبیقی مطالعۀ تطبیقی نوستالژی مرگ و زندگی در اشعار محمود درویش و قیصر امین‌پور [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 23-34]

 • ادبیات تطبیقی جسمانیت معشوق در شعر احمد شاملو و نزار قبانی [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 29-46]

 • ادبیات تطبیقی جلوه‌های عشق و بازتاب گونه‌های آن در داراب‌نامه‌ها [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 37-52]

 • ادبیات تعلیمی بررسی ادبیات تعلیمی در هزار و یک شب [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 81-99]

 • ادبیات داستانی تاثیرگذاری زاویۀ دید بر شبکه‌های ارتباطی در ادبیات داستانی [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 61-70]

 • ادبیات عامیانه پیوند اسطوره و باورهای عامیانه در هفت‌پیکر نظامی [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 61-76]

 • ادبیات عامیانه بررسی ادبیات تعلیمی در هزار و یک شب [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 81-99]

 • ادبیات عامیانه بررسی جنبه های غنایی سیمای زن در ادبیات مکتب خانه ای ایران [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 43-58]

 • ادبیات عامه تحلیل بازتاب «فولکلور» در ادبیات غنایی با تکیه و تأکید بر غزل‌های شهریــار [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 59-77]

 • ادبیات عامه متن‌پژوهی و‌ قصه‌شناسی داستان ملک‌جمشید [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 74-89]

 • ادبیات عرب مطالعۀ تطبیقی نوستالژی مرگ و زندگی در اشعار محمود درویش و قیصر امین‌پور [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 23-34]

 • ادبیات عرفانی انگیزه‏ها و آماج‏های طنز شمس تبریزی [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 77-87]

 • ادبیات غنایی خیام و رابرت گریوز، دو بیگانۀ آشنا [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 27-38]

 • ادبیات غنایی غزل سعدی و حافظ [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 99-128]

 • ادبیات غنایی جلوۀ باورهای اساطیری آتش در خسرو و شیرین نظامی گنجوی [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 45-60]

 • ادبیات غنایی مروری بر تاریخچة ادبیات غنایی در ایران [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 67-82]

 • ادبیات غنایی مقایسه تحلیلی هجو در شعر سنایی غزنوی، جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی و خاقانی شروانی [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 7-20]

 • ادبیات غنایی نامه‌های عاشقانه در مشهورترین منظومه‌های غنایی ادب فارسی [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 7-20]

 • ادبیات غنایی مرثیه اجتماعی در شعر معاصر(1357-1300 ه.ش) [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 27-42]

 • ادبیات غنایی بررسی و تحلیل «رمانتیسم جامعه‌گرا» در ادبیات غنایی (با تکیه و تأکید بر اشعار شهریار [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 63-76]

 • ادبیات غنایی مقایسۀ تحلیلی مناجات‌های خمسۀ نظامی و امیرخسرو دهلوی [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 9-20]

 • ادبیات غنایی تحلیل داستان غنایی مهتاب و کتان بر اساس تنها نسخة موجود آن در دانشگاه پنجاب پاکستان [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 83-95]

 • ادبیات غنایی سبک‌شناسی نشانه‌ها در مجموعۀ شعر «آخر شاهنامه» از اخوان ثالث [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 23-40]

 • ادبیات غنایی بررسی سیمای معشوق در شعر طاهربگ جاف [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 9-16]

 • ادبیات غنایی تدقیق در بعض اصطلاحات موسیقی در شعر خاقانی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 45-54]

 • ادبیات غنایی بررسی جنبه های غنایی سیمای زن در ادبیات مکتب خانه ای ایران [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 43-58]

 • ادبیات غنایی نیایش در صحیفه‌ سجّادیه [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 63-80]

 • ادبیات غنایی کارکرد نشانه‌ «گل سرخ» در اندیشه واقع‌گرای پروین‌اعتصامی [دوره 10، شماره 35، 1399، صفحه 59-74]

 • ادبیات غنایی عشق در کتاب مقدس با تأکید بر نگاه ژوزف مورفی و ابن عربی [دوره 10، شماره 35، 1399، صفحه 75-87]

 • ادبیات غنایی بن مایه مهر و محبت در روابط خانوادگی در آثار مولوی [دوره 10، شماره 36، 1399، صفحه 93-110]

 • ادبیات غنایی نخستین شناخت‌ وزن ترانه‌های عامیانه در آثار فارابی و ابن سینا [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 80-93]

 • ادبیات غنایی بررسی و تحلیل انواع شکوائیه در آثار نظامی گنجه‌ای [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 46-65]

 • ادبیات غنایی مقایسۀ سبکی هجویات سنایی، انوری و جمال‌الدین عبدالرزاق [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 72-89]

 • ادبیات غنائی نمودهای سوگ هجران در خاطرات پایداری [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 29-38]

 • ادبیات فارسی مطالعۀ تطبیقی نوستالژی مرگ و زندگی در اشعار محمود درویش و قیصر امین‌پور [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 23-34]

 • ادبیات فارسی آهنگ شناسی شعر فارسی [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 19-28]

 • ادبیات فارسی تحلیل نگاه عرفانی به درد و رنج در گزیدۀ متون عرفانی قرن‌های پنجم، ششم و هفتم [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 90-104]

 • ادبیات کردی بررسی سیمای معشوق در شعر طاهربگ جاف [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 9-16]

 • ادبیات معاصر معشوق شعری در ادبیات معاصر با تأکید بر شعر شمس لنگرودی [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 7-28]

 • ادبیّات معاصر تحلیل و مقایسه ویژگی‌های مکتب رمانتیسم در اشعار سهراب سپهری، اخوان ثالث و فروغ فرخزاد [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 97-120]

 • ادبیات مقاومت وطن در شعر مقاومت معاصر فلسطینی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 93-103]

 • ادبیات مکتب خانه ای بررسی جنبه های غنایی سیمای زن در ادبیات مکتب خانه ای ایران [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 43-58]

 • ادبیّت ساز و کار درآمیختن دو عنصر فرمالیستی آشنایی‌زدایی و برجسته‌سازی در دو داستان غنایی شاهنامه (زال و رودابه، بیژن و منیژه) [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 26-41]

 • ادب عامه پیوند غزل‌گونه‌ها و دیگر ترانه‌های عاشقانه در ادب عامه با سروده‌های عاشقانه در ادب غنایی [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 75-85]

 • ادب غنایی تحلیل بازتاب «فولکلور» در ادبیات غنایی با تکیه و تأکید بر غزل‌های شهریــار [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 59-77]

 • ادب غنایی پیوند غزل‌گونه‌ها و دیگر ترانه‌های عاشقانه در ادب عامه با سروده‌های عاشقانه در ادب غنایی [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 75-85]

 • ادب غنایی نوستالژی در شعر بهار [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 7-18]

 • ادب غنایی روایت های غنایی از حکایت های عرفانی شرح سروری بر دفتر چهارم مثنوی [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 95-106]

 • ادب غنایی بررسی ویژگی سهل‌ممتنع در غزلیّات وحشی بافقی [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 59-70]

 • ادب غنایی بررسی عشق درادبیات غنایی و حماسی با تکیه بر دو اثر «شاهنامه» فردوسی و «پلنگینه‌پوش» روستاولی [دوره 10، شماره 36، 1399، صفحه 61-78]

 • ادب غنایی تبیین غم و اندوه در شروه‌سرایی‌های فایز دشتی، محمدخان دشتی و مفتون بردخونی [دوره 12، شماره 42، 1401، صفحه 96-111]

 • ادب و شعر غنایی مروری بر تاریخچة ادبیات غنایی در ایران [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 67-82]

 • ادبی و فکری تحلیل و مقایسة غزلیات اجتماعی دورة مشروطه، پهلوی اول و دوم [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 33-52]

 • ادعای شرح نقضِ «نقدی بر لیلی‌ومجنون قاسمی گنابادی به تصحیح دکتر زهرا اختیاری» [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 9-24]

 • ایران بررسی رابطه سرودهای ملی حماسی با انگیزش احساسات و همبستگی و غرور ملی [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 63-76]

 • ارتباط ارتباط عقل و ایمان در مثنوی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 41-52]

 • ارتباط‌های بشری بررسی و تحلیل ارتباط‌های چهارگانه بشری در ترجمۀ رساله قشیریه (ارتباط انسان با خدا، خود، دیگران و طبیعت) [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 49-64]

 • ایرج‌میرزا بررسی کهن‌الگوی زن اغواگر در مثنوی «زهره و منوچهر» ایرج‌میرزا [دوره 12، شماره 42، 1401، صفحه 42-60]

 • اردشیر و گلنار تبارشناسی و تحلیل منظومه های غیر منظوم غنایی پیش از اسلام [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 8-24]

 • ارزش‌های هنری ساخت دستوری و بلاغی ترکیب‌‌های وصفی و اضافی پی در پی و اهمیت آن در شعر امین‌پور [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 9-18]

 • ارنست بلوخ تحلیل ویژگی‌های امیدبخشی اسطورۀ آرش کمانگیر با نگاهی به اصل امیدِ ارنست بلوخ [دوره 12، شماره 42، 1401، صفحه 8-22]

 • ازدواج بررسی و تحلیل آیین های مربوط به ازدواج در مثنوی معنوی و غزلیات شمس [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 55-66]

 • استان بوشهر ؛ ادبیات ؛ موسیقی سوگسروده ها و مصیبت خوانی ها در ادبیات استان بوشهر [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 75-87]

 • استبداد و استعمار بازتاب جلوه های وطن‌دوستی درشعرسیّد اشرف الدّین حسینی در عصر مشروطه [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 87-98]

 • استعارة مفهومی بررسی استعارة مفهومی احساس «غم» در شعر مسعود سعد سلمان [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 65-80]

 • استعاره بررسی استعاره‌های مفهومی «زن» در شعرهای فروغ فرخزاد [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 25-36]

 • استعاره بازی نشانه‌ها در غزلیات بیدل دهلوی [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 83-89]

 • استعاره استعاره در ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 7-26]

 • استعاره مفهومی تحلیل طرحواره‌های شناختی غم و امید در اشعار فریدون مشیری [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 109-122]

 • استعاره مفهومی تحلیل استعارۀ مفهومی باد صبا در شعر حافظ [دوره 12، شماره 42، 1401، صفحه 24-40]

 • استقلال شخصیت عشق و خودآئینی در جهان حماسه بر پایۀ مقایسۀ دو شخصیت رستم شاهنامۀ فردوسی و آشیل ایلیاد هومر [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 66-79]

 • اسطرلاب تحلیل تصویرسازی‌های عاشقانه مشفقی بخارایی با استفاده از مفاهیم نجومی [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 76-92]

 • اسطوره جلوۀ باورهای اساطیری آتش در خسرو و شیرین نظامی گنجوی [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 45-60]

 • اسطوره تحلیل ویژگی‌های امیدبخشی اسطورۀ آرش کمانگیر با نگاهی به اصل امیدِ ارنست بلوخ [دوره 12، شماره 42، 1401، صفحه 8-22]

 • اسطوره در غنا پیوند اسطوره و باورهای عامیانه در هفت‌پیکر نظامی [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 61-76]

 • اسطوره‌کاوی اسطوره‌کاوی "عاشقانۀ خسرو و شیرین" در متون ادبی-هنری ایران (با تاکید بر دوره معاصر) [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 72-89]

 • اسلوب خطاب و بیان اسلوب خطاب و بیان در شعر حافظ [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 55-74]

 • اشاره واکاوی «رمزهای هندسی زبان صوفیانه» در شعرعراقی [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 9-22]

 • اشاره ادب غنایی در اشعار شیخ کاظم سعیدی [دوره 10، شماره 36، 1399، صفحه 31-42]

 • اشعار شهریار بررسی و تحلیل «رمانتیسم جامعه‌گرا» در ادبیات غنایی (با تکیه و تأکید بر اشعار شهریار [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 63-76]

 • اشعار غنایی جایگاه نخل در اشعار غنایی عامیانۀ مردم جهرم [دوره 10، شماره 35، 1399، صفحه 9-22]

 • اشعار فارسی بازتاب تاریخی- هنری بازی چوگان در شعر فارسی [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 7-22]

 • اشک بررسی «صبر و عشق» در منطق‌الطیر عطار [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 8-19]

 • اصلاح انگیزه‏ها و آماج‏های طنز شمس تبریزی [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 77-87]

 • اطلال و دمن مقایسه و تحلیل اطلال و دمن در شعر شاعران برجستۀ سبک خراسانی و شعر عرب [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 8-25]

 • اطمینان تحلیل جایگاه اطمینان در قرآن و بازتاب آن در متون عرفانی [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 45-54]

 • اعیاد اسلامی ایام در در شعر نظامی [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 21-36]

 • اعتراض اعتراض اجتماعی در شعر قیصر امین‌پور [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 17-24]

 • اعتراض انگیزه‏ها و آماج‏های طنز شمس تبریزی [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 77-87]

 • اعتراض رجزخوانی و برانگیختن احساسات و عواطف در شعر دفاع مقدس [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 75-82]

 • اَعلام جغرافیایی مضمون‌سازی و تصویرآفرینی با اَعلام جغرافیایی در غزل‌های محمدعلی بهمنی [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 90-102]

 • اقبال لاهوری بررسی رمز «خودی» در اندیشه‌های علامه اقبال لاهوری [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 95-108]

 • اقتباس ادب غنایی در اشعار شیخ کاظم سعیدی [دوره 10، شماره 36، 1399، صفحه 31-42]

 • ایلیاد عشق و خودآئینی در جهان حماسه بر پایۀ مقایسۀ دو شخصیت رستم شاهنامۀ فردوسی و آشیل ایلیاد هومر [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 66-79]

 • الهی نامه بررسی همسانی ِزن ِپارسا در الهی‌نامۀ عطار و شخصیت شیرین در منظومۀ غنایی خسرو و شیرین ِنظامی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 49-60]

 • الهی‌نامه تحلیل تفاوت بلاغی زبان عبارت و اشارت در نثر عرفانی خواجه عبدالله انصاری [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 44-57]

 • الهۀ عشق بررسی کهن‌الگوی زن اغواگر در مثنوی «زهره و منوچهر» ایرج‌میرزا [دوره 12، شماره 42، 1401، صفحه 42-60]

 • ایمان ارتباط عقل و ایمان در مثنوی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 41-52]

 • امید تحلیل طرحواره‌های شناختی غم و امید در اشعار فریدون مشیری [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 109-122]

 • امید تحلیل ویژگی‌های امیدبخشی اسطورۀ آرش کمانگیر با نگاهی به اصل امیدِ ارنست بلوخ [دوره 12، شماره 42، 1401، صفحه 8-22]

 • امیرخسرو دهلوی نقد زیباشناسی ساختار داستان روز چهارشنبه منظومه هشت بهشت امیرخسرو دهلوی [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 55-68]

 • امیر خسرو دهلوی بررسی تلمیح در شیرین و خسرو امیر خسرو دهلوی [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 7-20]

 • امیر خسرو دهلوی مقایسۀ تحلیلی مناجات‌های خمسۀ نظامی و امیرخسرو دهلوی [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 9-20]

 • امیر معزی مقایسه و تحلیل اطلال و دمن در شعر شاعران برجستۀ سبک خراسانی و شعر عرب [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 8-25]

 • امین‌پور تحلیل نقش نحوی «قید و صفت» در تبیین سبک شاعر (مطالعۀ موردی:گونۀ ادبی ‌منظومه‌های ‌ظهر روز دهم، صدای ‌پای‌ آب ‌و ‌قصۀ شهر سنگستان) [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 81-94]

 • اندیشه‌های عرفانی ابلیس و شیطان در اندیشه‌ و آثار سعدی [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 19-30]

 • اندیشه‌های عرفانی مقایسۀ اندیشه های عرفانی در نامه های عین القضات همدانی ومصیبت نامۀ عطار نیشابوری [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 9-20]

 • اندیشه‌های مشترک مقایسۀ شخصیت‌پردازی در لیلی و مجنون نظامی با رومئووژولیت و آنتونی و کلئوپاترا اثر شکسپیر [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 35-48]

 • اندوه رویکردهای شعر معاصر عرب [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 61-82]

 • اندوه بازتاب غم، رنج و ناامیدی در سبک هندی (با تکیه بر غزلیات طالب آملی) [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 83-98]

 • اندوه و غم تبیین غم و اندوه در شروه‌سرایی‌های فایز دشتی، محمدخان دشتی و مفتون بردخونی [دوره 12، شماره 42، 1401، صفحه 96-111]

 • انسان بررسی شکنجه و کُشتار دورة مغولان بر اساس تاریخ جهانگشای جوینی (جلد اول ) [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 51-62]

 • انسان بررسی و تحلیل ارتباط‌های چهارگانه بشری در ترجمۀ رساله قشیریه (ارتباط انسان با خدا، خود، دیگران و طبیعت) [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 49-64]

 • انسان بررسی منشأ و ویژگی های تساهل عرفانی در مثنوی معنوی مولوی [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 59-72]

 • انسان تحلیل ابعاد تاریخی مضمون عشق در اشعار احمد شاملو [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 43-52]

 • انسان واقعی مفهوم درد از نظر گاه محتشم کاشانی [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 67-74]

 • انسجام متنی واکاوی عوامل انسجام متنی در شعر«عقاب» خانلری بر بنیاد نظریۀ مایکل هالیدی و رقیه حسن [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 55-72]

 • انقلاب مشروطه بررسی و تحلیل «رمانتیسم جامعه‌گرا» در ادبیات غنایی (با تکیه و تأکید بر اشعار شهریار [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 63-76]

 • انگیختن حکم پادشاه انگیز‌ (شرح بیتی از حافظ) [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 103-113]

 • انواع ادبی مروری بر تاریخچة ادبیات غنایی در ایران [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 67-82]

 • انواع استعاره استعاره در ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 7-26]

 • انوری تنوع مشبه به در قصاید خاقانی و انوری [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 87-109]

 • انوری بررسی شیوة «واسوخت» در غزلیات سعدی [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 55-66]

 • انوری شکل‌شناسی شریطه و تشریح برخی از مسائل زیبایی‌شناسی آن در قصاید انوری [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 43-54]

 • انوری مقایسۀ سبکی هجویات سنایی، انوری و جمال‌الدین عبدالرزاق [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 72-89]

 • اوزان شعری نگاهی به بحور و اوزانِ عروضیِ اشعار فارسی مقامات حمیدی [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 51-64]

ب

 • بابا افضل بررسی جایگاه هفت مقام عرفانی در دستگاه فکری شیخ علاءالدوله سمنانی و باباافضل کاشانی [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 54-70]

 • باد صبا تحلیل استعارۀ مفهومی باد صبا در شعر حافظ [دوره 12، شماره 42، 1401، صفحه 24-40]

 • بحور عروضی نگاهی به بحور و اوزانِ عروضیِ اشعار فارسی مقامات حمیدی [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 51-64]

 • بختیار نامه بررسی و تحلیل شخصیت زن در سه اثر سندباد نامه، سمک عیار و بختیارنامه بر اساس نقد زن گرایانه (فمینیستی) [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 45-54]

 • بیدل دهلوی بازی نشانه‌ها در غزلیات بیدل دهلوی [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 83-89]

 • بیدل دهلوی تحیر و تداعی های آن در غزلیات بیدل دهلوی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 9-28]

 • بدنه روایت روایت در اصلی ترین درون مایه های هزار و یک شب [(مقالات آماده انتشار)]

 • برات زنجانی نقدی بر کتاب «خاقانی شروانی نکته‌ها از گفته‌ها» نوشتۀ دکتر برات زنجانی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 37-48]

 • برجسته‌سازی ساز و کار درآمیختن دو عنصر فرمالیستی آشنایی‌زدایی و برجسته‌سازی در دو داستان غنایی شاهنامه (زال و رودابه، بیژن و منیژه) [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 26-41]

 • برزونامه بررسی و تحلیل مؤلفه‌های غنایی منظومۀ «برزونامه» از شمس‌الدین محمد کوسج [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 23-36]

 • بیژن جلالی تحلیل ساده‌نویسی در عاشقانه‌های بیژن جلالی [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 20-35]

 • بیژن و منیژه ساز و کار درآمیختن دو عنصر فرمالیستی آشنایی‌زدایی و برجسته‌سازی در دو داستان غنایی شاهنامه (زال و رودابه، بیژن و منیژه) [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 26-41]

 • بسامد تنوع مشبه به در قصاید خاقانی و انوری [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 87-109]

 • بیش‌متنیت بررسی وجوه مشترک داستانی در منظومه‌های «مهر و مشتری» و «ناظر و منظور» بر مبنای نظریة بیش‌متنیت ژرار ژنت [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 37-48]

 • بی‌فرزندی طبقه‌بندی و تحلیل بن‌مایۀ بی‌فرزندی در منظومه‌های عاشقانۀ فارسی [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 26-44]

 • بلاغت بررسی کنایه در شعر احمد شاملو از منظر زیباشناسی و نوآوری در کنایات [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 7-20]

 • بلاغت تحلیل بلاغی غزلیّات کمال اسماعیل از منظر تشبیه [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 83-91]

 • بن‌مایه طبقه‌بندی و تحلیل بن‌مایۀ بی‌فرزندی در منظومه‌های عاشقانۀ فارسی [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 26-44]

 • بهارستان بررسی تطبیقی انواع عشق عرفانی از دیدگاه ابن عربی و جامی در بهارستان [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 37-48]

 • بهجۀالتواریخ بررسی شاعرانه های فارسیِ دربار عثمانی با تکیه بر بهجۀالتواریخ شکرالله رومی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 97-108]

 • بهمنی تصویرسازی و عناصر صورخیال در غزل نئوکلاسیک (با تکیه و تأکید بر اشعار محمدعلی بهمنی) [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 77-96]

 • بوردیو تحلیل نوسان سلطۀ معشوق بر عشاق در منظومۀ خسرو و شیرین نظامی بر اساس دیدگاه جامعه‌ شناسی لوکاچ، بوردیو و آدورنو [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 94-111]

 • بوستان تطبیق جایگاه واقعیت و خیال در گلستان و بوستان سعدی با دن کیشوت سروانتس [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 7-16]

پ

 • پارادوکس واکاوی «رمزهای هندسی زبان صوفیانه» در شعرعراقی [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 9-22]

 • پارادوکس سبک شناسی متناقض نما در شعر حافظ [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 81-98]

 • پایگاه طبقاتی تحلیل نوسان سلطۀ معشوق بر عشاق در منظومۀ خسرو و شیرین نظامی بر اساس دیدگاه جامعه‌ شناسی لوکاچ، بوردیو و آدورنو [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 94-111]

 • پیامدهای شادی پژواک فرهنگ شادی در شاهنامه و متون اوستایی و پهلوی [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 39-50]

 • پانته‌آ صفایی بررسی زنانگی در غزل معاصر زنان (مطالعۀ موردی: نجمه زارع، کبری موسوی، پانته‌آ صفایی) [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 19-32]

 • پری بررسی نماد «پری» در خسرو و شیرین نظامی بر اساس نقد کهن‌الگویی [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 35-46]

 • پری دیوها و پریان در شعر سنایی [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 9-26]

 • پیر خرد تحلیل داستان «ورقه و گلشاه» بر اساس نقد کهن الگویی [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 109-127]

 • پروین‌اعتصامی کارکرد نشانه‌ «گل سرخ» در اندیشه واقع‌گرای پروین‌اعتصامی [دوره 10، شماره 35، 1399، صفحه 59-74]

 • پزشکی دیدن و مشتقات فعلی آن در شعر حافظ [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 45-62]

 • پست مدرنیسم نقدی بر غزل پست مدرن [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 27-38]

 • پلنگینه پوش بررسی عشق درادبیات غنایی و حماسی با تکیه بر دو اثر «شاهنامه» فردوسی و «پلنگینه‌پوش» روستاولی [دوره 10، شماره 36، 1399، صفحه 61-78]

 • پهلوی اول و دوم تحلیل و مقایسة غزلیات اجتماعی دورة مشروطه، پهلوی اول و دوم [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 33-52]

 • پویانمایی عناصر داستانی قصه‌های عاشقانۀ عامیانه و قابلیت آن برای پویانمایی (با تأکید بر قصّه های مشدی گلین خانم) [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 20-35]

ت

 • تأثیرپذیری تأثیر قرآن در اشعار عثمان مختاری [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 23-42]

 • تأثیر پذیری تأثیرپذیری حافظ از جلال الدّین عتیقی تبریزی (با تکیه بر دیوان شعر آنها) [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 55-76]

 • تاثیر پذیری هوشنگ ابتهاج در سایه ی سبک ویژه ی غزلیات شمس [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 77-101]

 • تاریخ شخصیت قائم مقام فراهانی در کلام سیاحان [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 7-16]

 • تاریخ جهانگشا بررسی شکنجه و کُشتار دورة مغولان بر اساس تاریخ جهانگشای جوینی (جلد اول ) [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 51-62]

 • تاریخ جهانگشای جوینی مؤلفه‌های ادب غنایی در تاریخ جهانگشای جوینی [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 49-60]

 • تاریخ موسیقی شعر آهنگ شناسی شعر فارسی [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 19-28]

 • تأویل سبک عرفانی در آثار عین‌القضات همدانی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 7-22]

 • تأویل شیوۀ تأویل عاشقانة مولانا از آیات قران و بررسی آن در قصه‌های قرآنی [دوره 10، شماره 36، 1399، صفحه 9-30]

 • تأویل عاشقانه شیوۀ تأویل عاشقانة مولانا از آیات قران و بررسی آن در قصه‌های قرآنی [دوره 10، شماره 36، 1399، صفحه 9-30]

 • تجلّی بازتاب چهره ساقی در کلیات شمس مولانا [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 99-109]

 • تجلی بررسی منشأ و ویژگی های تساهل عرفانی در مثنوی معنوی مولوی [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 59-72]

 • تحیّر تحیر و تداعی های آن در غزلیات بیدل دهلوی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 9-28]

 • تحلیل نقد و تحلیل وجوه روایتی شیرین و خسرو امیر خسرو دهلوی بر پایة دیدگاه تودوروف [دوره 10، شماره 35، 1399، صفحه 89-100]

 • تحلیل آوایی تحلیل آوا و القا در اشعار عاشورایی صفایی جندقی [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 81-97]

 • تحلیل گفتمان انتقادی سیر انفسی در دیوان حافظ از منظر تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 69-82]

 • تحلیل متن بررسی حرکت و تقابل در حکایت شیخ صنعان [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 23-38]

 • تحلیل موسیقایی تبیین وجوه سازواری غزل‌های سعدی با ردیف کنونی موسیقی ایرانی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 57-76]

 • تحول شخصیت سیر تحول شخصیت فرهاد در آثار مهم‌ترین مقلدین نظامی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 43-60]

 • تخیل شعر غنایی و عرفان [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 39-58]

 • تخیّل تحلیل و تطبیق عناصر برجستة (طبیعت، تخیل و کیش آزادی) در آثار لرد بایرون و سیمین بهبهانی با تأکید بر سویۀ ارتباطی‌ این مؤلفه‌ها [دوره 10، شماره 36، 1399، صفحه 43-60]

 • تداعی تحیر و تداعی های آن در غزلیات بیدل دهلوی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 9-28]

 • تداعی معانی تداعی معانی و آفات آن در مثنوی مولوی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 65-74]

 • تدبیر تدبیر و چاره‌گری در شاهنامه فردوسی [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 17-28]

 • تراژدی مقایسۀ شخصیت‌پردازی در لیلی و مجنون نظامی با رومئووژولیت و آنتونی و کلئوپاترا اثر شکسپیر [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 35-48]

 • ترانه تحلیل و بررسی ترانه معاصر فارسی [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 71-80]

 • ترانه بررسی و تحلیل مضمون و درون‌مایه در ترانه‌های عاشقانۀ محلی ایرانی [دوره 12، شماره 42، 1401، صفحه 62-80]

 • ترانه سرا تحلیل و بررسی ترانه معاصر فارسی [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 71-80]

 • ترانه‌های عاشقانه معشوق شعری در ادبیات معاصر با تأکید بر شعر شمس لنگرودی [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 7-28]

 • ترانه‌های عاشقانه پیوند غزل‌گونه‌ها و دیگر ترانه‌های عاشقانه در ادب عامه با سروده‌های عاشقانه در ادب غنایی [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 75-85]

 • ترانه‌های عاشقانه بررسی و تحلیل مضمون و درون‌مایه در ترانه‌های عاشقانۀ محلی ایرانی [دوره 12، شماره 42، 1401، صفحه 62-80]

 • ترانه‌های عامیانه نخستین شناخت‌ وزن ترانه‌های عامیانه در آثار فارابی و ابن سینا [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 80-93]

 • تریستان و ایزوت شکل‌شناسی تطبیقی غم‌نامه‌ها [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 61-76]

 • ترکیب اضافی پی در پی ساخت دستوری و بلاغی ترکیب‌‌های وصفی و اضافی پی در پی و اهمیت آن در شعر امین‌پور [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 9-18]

 • ترکیب وصفی پی در پی ساخت دستوری و بلاغی ترکیب‌‌های وصفی و اضافی پی در پی و اهمیت آن در شعر امین‌پور [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 9-18]

 • تساهل بررسی منشأ و ویژگی های تساهل عرفانی در مثنوی معنوی مولوی [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 59-72]

 • تسکین شیرازی قصه‌شناسی فلک‌نازنامه [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 39-54]

 • تشابهات بررسی جایگاه هفت مقام عرفانی در دستگاه فکری شیخ علاءالدوله سمنانی و باباافضل کاشانی [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 54-70]

 • تشبیه تحلیل بلاغی غزلیّات کمال اسماعیل از منظر تشبیه [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 83-91]

 • تصاویر شعری خاستگاه تصاویر اجتماعی – سیاسی در شعر صائب تبریزی [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 21-30]

 • تصحیح نقدی بر کتاب «لیلی و مجنون قاسمی گنابادی» به تصحیح دکتر زهرا اختیاری [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 25-34]

 • تصرفات داستانی بررسی تصرفات مولانا در حکایت های غنایی مثنوی با سه رویکرد متفاوت. [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 25-42]

 • تصنیف تحلیل و بررسی ترانه معاصر فارسی [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 71-80]

 • تصویر تحلیل بلاغی و تأویلی تصویر خورشید در مثنوی [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 39-50]

 • تصویر تحیر و تداعی های آن در غزلیات بیدل دهلوی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 9-28]

 • تصویر «مقایسه توصیفات تصویری خسرو شیرین نظامی با معشوق درغزل سعدی» [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 45-54]

 • تصویرسازی جلوه‌های طبیعت در آثار شهریار [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 47-66]

 • تصویرسازی تصویرسازی و عناصر صورخیال در غزل نئوکلاسیک (با تکیه و تأکید بر اشعار محمدعلی بهمنی) [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 77-96]

 • تصویرگری جسمانیت معشوق در شعر احمد شاملو و نزار قبانی [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 29-46]

 • تصویرنمادین ماهیت و کارکرد تصویر نمادین در شعر نیما [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 29-44]

 • تصویر و تصویر‌سازی تصویر و تصویرپردازی در منظومة غنایی نوروز و نوگل [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 25-44]

 • تطبیق اشعار فروغ فرخزاد و سیلویا پلاث از دید تطبیقی [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 33-46]

 • تطبیق بررسی تطبیقی عشق و عقل در اشعار حافظ و آثار فارسی سهروردی [دوره 12، شماره 42، 1401، صفحه 82-95]

 • تعدد روایت شنو تاثیرگذاری زاویۀ دید بر شبکه‌های ارتباطی در ادبیات داستانی [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 61-70]

 • تعریف غزل تاثیر مشهورات در تحدید غزل و تعریف غزل پاره در قالب‌های شعر فارسی [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 9-24]

 • تغییر ژانر غزل معاصر؛ ژانر غنایی و جایگاه غزل رمانتیک در این زمینه (تحلیلی محتوایی و جریان‌شناسی) [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 26-43]

 • تغزّل «فراقنامه»؛ روایتی عاشقانه یا تغزّلی توصیفی؟ [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 61-72]

 • تغنی نگاهی به تغنیّات مهدی اخوان ثالث (م. امید) [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 77-94]

 • تقابل بررسی حرکت و تقابل در حکایت شیخ صنعان [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 23-38]

 • تلمیح تلمیحات و روایات تاریخی در مثنوی یوسف و زلیخای شعلۀ گلپایگانی [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 23-32]

 • تلمیح بررسی تلمیح در شیرین و خسرو امیر خسرو دهلوی [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 7-20]

 • تمایزات بررسی جایگاه هفت مقام عرفانی در دستگاه فکری شیخ علاءالدوله سمنانی و باباافضل کاشانی [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 54-70]

 • تمثیل «فراقنامه»؛ روایتی عاشقانه یا تغزّلی توصیفی؟ [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 61-72]

 • تناقض سبک شناسی متناقض نما در شعر حافظ [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 81-98]

 • تهمینه بررسی نیاز عشق در شخصیّت تهمینه و سودابه براساس نظریه آبراهام مزلو [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 54-72]

 • توالی تحلیل روایی حکایت‌های گلستان سعدی، مطالعۀ موردی، باب ششم [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 47-66]

 • توبه تحلیل بینامتنی «توبه» در غزلیات حافظ [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 33-48]

 • توصیف «فراقنامه»؛ روایتی عاشقانه یا تغزّلی توصیفی؟ [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 61-72]

 • توصیف ابزارهای بلاغی و دستوری توصیف در غزل های سعدی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 25-36]

 • توصیف «مقایسه توصیفات تصویری خسرو شیرین نظامی با معشوق درغزل سعدی» [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 45-54]

 • تولد عشاق طبقه‌بندی و تحلیل بن‌مایۀ بی‌فرزندی در منظومه‌های عاشقانۀ فارسی [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 26-44]

ج

 • جامی بررسی تطبیقی انواع عشق عرفانی از دیدگاه ابن عربی و جامی در بهارستان [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 37-48]

 • جامعه اعتراض اجتماعی در شعر قیصر امین‌پور [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 17-24]

 • جان تحلیل داستان غنایی مهتاب و کتان بر اساس تنها نسخة موجود آن در دانشگاه پنجاب پاکستان [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 83-95]

 • جاندارانگاری تحلیل جاندار انگاری عشق در دیوان شمس [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 42-59]

 • جان لی بررسی «همای و همایون» و «گل و نوروز» بر اساس نظریۀ عشق جان لی [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 60-71]

 • جاودانگی بررسی رابطه سرودهای ملی حماسی با انگیزش احساسات و همبستگی و غرور ملی [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 63-76]

 • جزیرۀ سرگردانی تحلیل نشانه‌های اضطراب و ترس در دو رمان «جزیرۀ سرگردانی» و «ساربان سرگردان» بر اساس نظریات گریماس و تاراستی [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 94-109]

 • جسمانیت جسمانیت معشوق در شعر احمد شاملو و نزار قبانی [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 29-46]

 • جشن‌های ایرانی ایام در در شعر نظامی [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 21-36]

 • جلال طبیب شیرازی تأملّی در دیوان جلال طبیب شیرازی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 39-60]

 • جلوه معشوق بررسی تطبیقی جلوة معشوق در غزلیات خاقانی و سعدی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 95-106]

 • جمال‌الدین عبدالرزاق مقایسۀ سبکی هجویات سنایی، انوری و جمال‌الدین عبدالرزاق [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 72-89]

 • جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی مقایسه تحلیلی هجو در شعر سنایی غزنوی، جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی و خاقانی شروانی [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 7-20]

 • جمعی انواع نوستالژی در غزلیات شهریار [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 49-64]

 • جنبه های غنایی بررسی جنبه های غنایی سیمای زن در ادبیات مکتب خانه ای ایران [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 43-58]

 • جنبه‌های غنایی مؤلفه‌های ادب غنایی در تاریخ جهانگشای جوینی [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 49-60]

 • جهاد اساطیری نگاهی به خلوت عرفانی سعدی و جهاد اساطیری «او» [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 7-18]

 • جهانگردان شخصیت قائم مقام فراهانی در کلام سیاحان [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 7-16]

 • جهرم جایگاه نخل در اشعار غنایی عامیانۀ مردم جهرم [دوره 10، شماره 35، 1399، صفحه 9-22]

 • جوزف کمبل تحلیل ساختاری سفر قهرمان در حماسه و عرفان بر اساس نظریۀ جوزف کمبل [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 47-56]

 • جوینی بررسی شکنجه و کُشتار دورة مغولان بر اساس تاریخ جهانگشای جوینی (جلد اول ) [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 51-62]

چ

 • چاره‌گری تدبیر و چاره‌گری در شاهنامه فردوسی [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 17-28]

 • چاله‌های معنایی تحلیل نشانه‌های اضطراب و ترس در دو رمان «جزیرۀ سرگردانی» و «ساربان سرگردان» بر اساس نظریات گریماس و تاراستی [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 94-109]

 • چشم بررسی زبان نگاه در شعر فارسی [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 33-48]

 • چوگان بازتاب تاریخی- هنری بازی چوگان در شعر فارسی [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 7-22]

 • چوگان تعابیر عارفانه و عاشقانۀ گوی و چوگان در اشعار فارسی [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 33-44]

ح

 • حافظ تأملّی در دیوان جلال طبیب شیرازی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 39-60]

 • حافظ غزل سعدی و حافظ [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 99-128]

 • حافظ تحلیل بینامتنی «توبه» در غزلیات حافظ [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 33-48]

 • حافظ حافظ و باورهای مهرپرستی [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 65-86]

 • حافظ بررسی تطبیقی عشق در غزلیات مولانا، سعدی و حافظ [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 67-82]

 • حافظ بررسی تطبیقی مفهوم درد در شعر عطار نیشابوری و حافظ شیرازی [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 53-66]

 • حافظ بررسی سبک‌شناختی غزلیات خسروخان اردلان (یکی از مقلّدان خواجه حافظ شیرازی) [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 7-22]

 • حافظ ملاحظاتی در نقد کسروی بر غزلیات حافظ [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 81-94]

 • حافظ حکم پادشاه انگیز‌ (شرح بیتی از حافظ) [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 103-113]

 • حافظ اسلوب خطاب و بیان در شعر حافظ [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 55-74]

 • حافظ دیدن و مشتقات فعلی آن در شعر حافظ [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 45-62]

 • حافظ مطالعۀ تطبیقی درخت و جایگاه آن در شعر حافظ و خواجوی کرمانی [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 41-52]

 • حافظ سبک شناسی متناقض نما در شعر حافظ [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 81-98]

 • حافظ بررسی تطبیقی عشق و عقل در اشعار حافظ و آثار فارسی سهروردی [دوره 12، شماره 42، 1401، صفحه 82-95]

 • حافظ چه می‌گوید ملاحظاتی در نقد کسروی بر غزلیات حافظ [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 81-94]

 • حافظ شیرازی تأثیرپذیری حافظ از جلال الدّین عتیقی تبریزی (با تکیه بر دیوان شعر آنها) [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 55-76]

 • حافظ شیرازی تحلیل استعارۀ مفهومی باد صبا در شعر حافظ [دوره 12، شماره 42، 1401، صفحه 24-40]

 • حرکت بررسی حرکت و تقابل در حکایت شیخ صنعان [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 23-38]

 • حسرت نوستالژی در سروده‌های نازک‌الملائکه [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 77-92]

 • حسن خان شاملو سبک‌شناسی و جلوه‌های غنایی غزلیات حسن خان شاملو [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 53-68]

 • حکایات تحلیل روایی حکایت‌های گلستان سعدی، مطالعۀ موردی، باب ششم [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 47-66]

 • حکایات غنایی مثنوی بررسی تصرفات مولانا در حکایت های غنایی مثنوی با سه رویکرد متفاوت. [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 25-42]

 • حکایت تداعی معانی و آفات آن در مثنوی مولوی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 65-74]

 • حکایتهای عرفانی روایت های غنایی از حکایت های عرفانی شرح سروری بر دفتر چهارم مثنوی [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 95-106]

 • حکم پادشاه انگیز حکم پادشاه انگیز‌ (شرح بیتی از حافظ) [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 103-113]

 • حکیم صفای ‌اصفهانی چهرۀ ساقی در غزل شاعران عارف دورۀ قاجار [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 59-82]

 • حماسه تحلیل ساختاری سفر قهرمان در حماسه و عرفان بر اساس نظریۀ جوزف کمبل [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 47-56]

 • حماسه بررسی و تحلیل مؤلفه‌های غنایی منظومۀ «برزونامه» از شمس‌الدین محمد کوسج [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 23-36]

 • حماسه بررسی عشق درادبیات غنایی و حماسی با تکیه بر دو اثر «شاهنامه» فردوسی و «پلنگینه‌پوش» روستاولی [دوره 10، شماره 36، 1399، صفحه 61-78]

 • حماسه عشق و خودآئینی در جهان حماسه بر پایۀ مقایسۀ دو شخصیت رستم شاهنامۀ فردوسی و آشیل ایلیاد هومر [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 66-79]

خ

 • خاستگاه تصاویر اجتماعی خاستگاه تصاویر اجتماعی – سیاسی در شعر صائب تبریزی [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 21-30]

 • خاستگاه تصاویر سیاسی خاستگاه تصاویر اجتماعی – سیاسی در شعر صائب تبریزی [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 21-30]

 • خاطره نوستالژی (غمیاد) در " نفثة المصدور" [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 9-22]

 • خاطره نویسی پایداری نمودهای سوگ هجران در خاطرات پایداری [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 29-38]

 • خاقانی بازتاب مقامات دهگانۀ عرفانی در دیوان خاقانی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 41-56]

 • خاقانی بررسی تطبیقی جلوة معشوق در غزلیات خاقانی و سعدی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 95-106]

 • خاقانی تنوع مشبه به در قصاید خاقانی و انوری [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 87-109]

 • خاقانی عدم آشنایی خاقانی با موسیقی سنتی [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 49-58]

 • خاقانی چهرة زنان در دیوان خاقانی [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 29-44]

 • خاقانی نقدی بر کتاب «خاقانی شروانی نکته‌ها از گفته‌ها» نوشتۀ دکتر برات زنجانی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 37-48]

 • خاقانی بررسی تأثیرپذیری خاقانی از شاهنامة فردوسی در مضامین مدح و مفاخره [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 69-86]

 • خاقانی شیوه‌ی بینابین در غزل: نگاهی به غزل‌های عاشقانه‌ی خاقانی [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 35-54]

 • خاقانی تدقیق در بعض اصطلاحات موسیقی در شعر خاقانی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 45-54]

 • خاقانی شروانی مقایسه تحلیلی هجو در شعر سنایی غزنوی، جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی و خاقانی شروانی [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 7-20]

 • خاقانی شروانی تحلیل زمینه‌ای نوستالژی در اشعار خاقانی [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 7-24]

 • خیال متصل شعر غنایی و عرفان [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 39-58]

 • خیال منفصل شعر غنایی و عرفان [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 39-58]

 • خیام خیام و رابرت گریوز، دو بیگانۀ آشنا [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 27-38]

 • خیام نوستالژی در رباعیات خیام [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 63-72]

 • خیام بررسی کارکردهای «فلسفۀ انقلاب عالم» در رباعیات خیامی و محمدحسین کبریایی [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 33-44]

 • خانواده چهرة زنان در دیوان خاقانی [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 29-44]

 • خانواده بن مایه مهر و محبت در روابط خانوادگی در آثار مولوی [دوره 10، شماره 36، 1399، صفحه 93-110]

 • خدا تأملات فلسفی و هستی‌شناسانه در شعر مهدی اخوان ثالث [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 29-44]

 • خدا بررسی و تحلیل ارتباط‌های چهارگانه بشری در ترجمۀ رساله قشیریه (ارتباط انسان با خدا، خود، دیگران و طبیعت) [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 49-64]

 • خرما جایگاه نخل در اشعار غنایی عامیانۀ مردم جهرم [دوره 10، شماره 35، 1399، صفحه 9-22]

 • خسرو سوسن و سیر (بررسی بیتی از خسرو و شیرین نظامی) [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 53-62]

 • خسرو پرویز سیر تحول جایگاه خسرو پرویز در متون تاریخی و منظومه‌های غنایی [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 73-81]

 • خسروخان اردلان بررسی سبک‌شناختی غزلیات خسروخان اردلان (یکی از مقلّدان خواجه حافظ شیرازی) [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 7-22]

 • خسرو و شیرین سیر تحول شخصیت فرهاد در آثار مهم‌ترین مقلدین نظامی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 43-60]

 • خسرو و شیرین غیرت در منظومه‌های عاشقانه (ویس و رامین، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون) [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 21-32]

 • خسرو و شیرین سوسن و سیر (بررسی بیتی از خسرو و شیرین نظامی) [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 53-62]

 • خسرو و شیرین نقد جامعه‌شناختی شخصیّت‌های کلیدی «خسرو و شیرین» نظامی گنجوی [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 9-24]

 • خسرو و شیرین تحلیل نوسان سلطۀ معشوق بر عشاق در منظومۀ خسرو و شیرین نظامی بر اساس دیدگاه جامعه‌ شناسی لوکاچ، بوردیو و آدورنو [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 94-111]

 • خسرو و شیرین نظامی جلوۀ باورهای اساطیری آتش در خسرو و شیرین نظامی گنجوی [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 45-60]

 • خلاف آمد سبک شناسی متناقض نما در شعر حافظ [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 81-98]

 • خلاق بررسی استعاره‌های مفهومی «زن» در شعرهای فروغ فرخزاد [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 25-36]

 • خلاقیت و فردیت سبک عرفانی در آثار عین‌القضات همدانی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 7-22]

 • خمسه آفاق در شعر نظامی [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 67-76]

 • خمسه بررسی گونه‌های عشق و تجلّی آن در آثار حکیم نظامی گنجوی [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 21-32]

 • خمسه تحلیل تطبیقی عشق در خمسۀ نظامی و مثنوی مولانا [دوره 10، شماره 35، 1399، صفحه 23-40]

 • خمسۀ نظامی شرح کانون و نوع روایت نگاره‌های نسخ مصور هفت‌پیکر نظامی در رابطه با متن آن [(مقالات آماده انتشار)]

 • خواجه عبدالله انصاری تحلیل تفاوت بلاغی زبان عبارت و اشارت در نثر عرفانی خواجه عبدالله انصاری [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 44-57]

 • خواجه مسعود قمی مقایسه ساختاری و محتوایی منظومۀ «شمس و قمر» و «قمر شاه» [دوره 10، شماره 36، 1399، صفحه 79-92]

 • خواجو مطالعۀ تطبیقی درخت و جایگاه آن در شعر حافظ و خواجوی کرمانی [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 41-52]

 • خواجوی کرمانی بررسی نامه‌های عاشقانه در گل و نوروز و همای و همایون خواجو [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 53-64]

 • خود تحلیل روان‌شناختی منظومۀ ویس و رامین بر اساس نظریۀ لیبیدوی فروید و فردیّت یونگ [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 77-90]

 • خودی بررسی رمز «خودی» در اندیشه‌های علامه اقبال لاهوری [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 95-108]

 • خودآگاه نقد روانکاوانه«شرح پریشانی» وحشی بافقی [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 55-64]

 • خودآئینی عشق و خودآئینی در جهان حماسه بر پایۀ مقایسۀ دو شخصیت رستم شاهنامۀ فردوسی و آشیل ایلیاد هومر [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 66-79]

 • خودشکوفایی بررسی نیاز عشق در شخصیّت تهمینه و سودابه براساس نظریه آبراهام مزلو [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 54-72]

 • خورشید حافظ و باورهای مهرپرستی [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 65-86]

 • خورشید تحلیل بلاغی و تأویلی تصویر خورشید در مثنوی [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 39-50]

د

 • داراب‌نامۀ بیغمی جلوه‌های عشق و بازتاب گونه‌های آن در داراب‌نامه‌ها [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 37-52]

 • داراب‌نامۀ طرسوسی جلوه‌های عشق و بازتاب گونه‌های آن در داراب‌نامه‌ها [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 37-52]

 • داستان مقایسۀ شخصیت‌پردازی در لیلی و مجنون نظامی با رومئووژولیت و آنتونی و کلئوپاترا اثر شکسپیر [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 35-48]

 • داستان‌سرایی مروری بر تاریخچة ادبیات غنایی در ایران [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 67-82]

 • داستان عاشقانة حماسی ساختار و ویژگی‌های داستان‌های عاشقانه ـ حماسی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 7-26]

 • داستان فارسی عناصر گروتسک و مدرن‌گرایی در رمان شازده احتجاب گلشیری [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 36-53]

 • داستان‌های عاشقانه شکل‌شناسی تطبیقی غم‌نامه‌ها [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 61-76]

 • داستان‌های غیرمنظوم غنایی تبارشناسی و تحلیل منظومه های غیر منظوم غنایی پیش از اسلام [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 8-24]

 • دیدگاه شناختی بررسی استعاره‌های مفهومی «زن» در شعرهای فروغ فرخزاد [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 25-36]

 • دیدن و مشتقات فعلی آن دیدن و مشتقات فعلی آن در شعر حافظ [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 45-62]

 • دریافت باطنی بازتاب چهره ساقی در کلیات شمس مولانا [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 99-109]

 • درخت مطالعۀ تطبیقی درخت و جایگاه آن در شعر حافظ و خواجوی کرمانی [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 41-52]

 • درد بررسی تطبیقی مفهوم درد در شعر عطار نیشابوری و حافظ شیرازی [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 53-66]

 • درد مفهوم درد از نظر گاه محتشم کاشانی [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 67-74]

 • درد تحلیل نگاه عرفانی به درد و رنج در گزیدۀ متون عرفانی قرن‌های پنجم، ششم و هفتم [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 90-104]

 • درمان بررسی تطبیقی مفهوم درد در شعر عطار نیشابوری و حافظ شیرازی [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 53-66]

 • درون مایه روایت در اصلی ترین درون مایه های هزار و یک شب [(مقالات آماده انتشار)]

 • درون‌مایه بررسی و تحلیل مضمون و درون‌مایه در ترانه‌های عاشقانۀ محلی ایرانی [دوره 12، شماره 42، 1401، صفحه 62-80]

 • دستگاه عدم آشنایی خاقانی با موسیقی سنتی [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 49-58]

 • دفاع مقدس نمودهای سوگ هجران در خاطرات پایداری [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 29-38]

 • دفاع مقدس رجزخوانی و برانگیختن احساسات و عواطف در شعر دفاع مقدس [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 75-82]

 • دکتر خانلری واکاوی عوامل انسجام متنی در شعر«عقاب» خانلری بر بنیاد نظریۀ مایکل هالیدی و رقیه حسن [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 55-72]

 • دل تحلیل داستان غنایی مهتاب و کتان بر اساس تنها نسخة موجود آن در دانشگاه پنجاب پاکستان [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 83-95]

 • دل واکاوی «رمزهای هندسی زبان صوفیانه» در شعرعراقی [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 9-22]

 • دلالت تحلیل ابعاد معناشناختی رنگها در مثنوی معنوی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 21-40]

 • دن کیشوت تطبیق جایگاه واقعیت و خیال در گلستان و بوستان سعدی با دن کیشوت سروانتس [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 7-16]

 • دهه 1370 بررسی و تحلیل نمود های عاشقانه در رمان های دهه ی 1370 (با تکیه بر چهار رمانِ خانه ی ادریسی ها، سالِ بلوا، جزیره ی سرگردانی و منِ او) [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 65-74]

 • دیوان بازتاب مقامات دهگانۀ عرفانی در دیوان خاقانی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 41-56]

 • دیوان اشعار تحلیل زمینه‌ای نوستالژی در اشعار خاقانی [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 7-24]

 • دیوان حافظ سیر انفسی در دیوان حافظ از منظر تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 69-82]

 • دیوان حافظ" «کافر عشق ای صنم گناه ندارد» جستاری دربارۀ معنای بیتی از حافظ [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 8-18]

 • دوبیتی محلی جایگاه نخل در اشعار غنایی عامیانۀ مردم جهرم [دوره 10، شماره 35، 1399، صفحه 9-22]

 • دوراندیشی تدبیر و چاره‌گری در شاهنامه فردوسی [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 17-28]

 • دورة مشروطه تحلیل و مقایسة غزلیات اجتماعی دورة مشروطه، پهلوی اول و دوم [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 33-52]

 • دیو و ابلیس ابلیس و شیطان در اندیشه‌ و آثار سعدی [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 19-30]

ر

 • رابرت گریوز خیام و رابرت گریوز، دو بیگانۀ آشنا [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 27-38]

 • رابطۀ متن منظومه و تصویر شرح کانون و نوع روایت نگاره‌های نسخ مصور هفت‌پیکر نظامی در رابطه با متن آن [(مقالات آماده انتشار)]

 • راوی تاثیرگذاری زاویۀ دید بر شبکه‌های ارتباطی در ادبیات داستانی [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 61-70]

 • راوی بررسی روایت شناختی روح العاشقینِ شاه شجاع [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 25-38]

 • راوی اسلوب خطاب و بیان در شعر حافظ [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 55-74]

 • رباعیات معشوق مهتر و کهتر در غزلیات و رباعیات سعدی [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 31-46]

 • رباعیات بررسی کارکردهای «فلسفۀ انقلاب عالم» در رباعیات خیامی و محمدحسین کبریایی [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 33-44]

 • رجز رجزخوانی و برانگیختن احساسات و عواطف در شعر دفاع مقدس [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 75-82]

 • ریخت‌شناسی قصه‌شناسی فلک‌نازنامه [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 39-54]

 • رخداد تحلیل روایی حکایت‌های گلستان سعدی، مطالعۀ موردی، باب ششم [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 47-66]

 • ردیف تبیین وجوه سازواری غزل‌های سعدی با ردیف کنونی موسیقی ایرانی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 57-76]

 • ردیف نقد و تحلیل کارکرد ردیف در شعر سیمین بهبهانی [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 39-48]

 • رساله قشیریه بررسی و تحلیل ارتباط‌های چهارگانه بشری در ترجمۀ رساله قشیریه (ارتباط انسان با خدا، خود، دیگران و طبیعت) [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 49-64]

 • رستم عشق و خودآئینی در جهان حماسه بر پایۀ مقایسۀ دو شخصیت رستم شاهنامۀ فردوسی و آشیل ایلیاد هومر [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 66-79]

 • ریفاتر بررسی وجوه مشترک داستانی در منظومه‌های «مهر و مشتری» و «ناظر و منظور» بر مبنای نظریة بیش‌متنیت ژرار ژنت [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 37-48]

 • رقیه حسن واکاوی عوامل انسجام متنی در شعر«عقاب» خانلری بر بنیاد نظریۀ مایکل هالیدی و رقیه حسن [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 55-72]

 • رمان بررسی و تحلیل نمود های عاشقانه در رمان های دهه ی 1370 (با تکیه بر چهار رمانِ خانه ی ادریسی ها، سالِ بلوا، جزیره ی سرگردانی و منِ او) [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 65-74]

 • رمانتیسم انواع نوستالژی در غزلیات شهریار [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 49-64]

 • رمانتیسم تحلیل و مقایسه ویژگی‌های مکتب رمانتیسم در اشعار سهراب سپهری، اخوان ثالث و فروغ فرخزاد [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 97-120]

 • رمانتیسم بررسی مولفه‌ی سفر در اشعار اخوان ثالث [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 21-32]

 • رمانتیسم بازتاب مکتب رمانتیسم در شعر سهراب سپهری [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 33-46]

 • رمانتیسم تحلیل و تطبیق عناصر برجستة (طبیعت، تخیل و کیش آزادی) در آثار لرد بایرون و سیمین بهبهانی با تأکید بر سویۀ ارتباطی‌ این مؤلفه‌ها [دوره 10، شماره 36، 1399، صفحه 43-60]

 • رمانتیسم اجتماعی بررسی و تحلیل «رمانتیسم جامعه‌گرا» در ادبیات غنایی (با تکیه و تأکید بر اشعار شهریار [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 63-76]

 • رمز دیوها و پریان در شعر سنایی [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 9-26]

 • رمز واکاوی «رمزهای هندسی زبان صوفیانه» در شعرعراقی [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 9-22]

 • رمز بررسی رمز «خودی» در اندیشه‌های علامه اقبال لاهوری [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 95-108]

 • رمزپردازی کارکرد نشانه‌ «گل سرخ» در اندیشه واقع‌گرای پروین‌اعتصامی [دوره 10، شماره 35، 1399، صفحه 59-74]

 • رنج بازتاب غم، رنج و ناامیدی در سبک هندی (با تکیه بر غزلیات طالب آملی) [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 83-98]

 • رنج تحلیل نگاه عرفانی به درد و رنج در گزیدۀ متون عرفانی قرن‌های پنجم، ششم و هفتم [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 90-104]

 • رنگ رنگ و جلوه‌های روان‌شناختی و فراروان‌شناختی آن در هفت پیکر نظامی [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 79-96]

 • رهی معیری بررسی تطبیقی فراق در غزلیات سعدی و رهی معیری [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 53-64]

 • رهی معیری تحلیل و مقایسة عناصر موسیقایی در غزلیات سعدی و رهی معیری [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 7-24]

 • روایت بررسی روایت شناختی روح العاشقینِ شاه شجاع [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 25-38]

 • روایت سبک‌شناسی نشانه‌ها در مجموعۀ شعر «آخر شاهنامه» از اخوان ثالث [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 23-40]

 • روایت تحلیل روایی حکایت‌های گلستان سعدی، مطالعۀ موردی، باب ششم [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 47-66]

 • روایت نقد و تحلیل وجوه روایتی شیرین و خسرو امیر خسرو دهلوی بر پایة دیدگاه تودوروف [دوره 10، شماره 35، 1399، صفحه 89-100]

 • روایت شناسی بررسی روایت شناختی روح العاشقینِ شاه شجاع [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 25-38]

 • روایت شنو تاثیرگذاری زاویۀ دید بر شبکه‌های ارتباطی در ادبیات داستانی [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 61-70]

 • روایتگری بررسی تطبیقی داستان‌های هزارویک شب با داستان هفت‌پیکر نظامی [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 25-38]

 • روایت‌های تاریخی سیر تحول جایگاه خسرو پرویز در متون تاریخی و منظومه‌های غنایی [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 73-81]

 • روانشناسی تحلیل مدح و ستایش در دو حکایت مثنوی معنوی از منظر باورهای غیر منطقی آلبرت الیس [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 7-20]

 • روان شناسی تحلیل مفهوم مفاخره و خودشیفتگی در شعر ملک الشّعرای بهار [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 36-52]

 • روان‌شناسی رنگ رنگ و جلوه‌های روان‌شناختی و فراروان‌شناختی آن در هفت پیکر نظامی [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 79-96]

 • روان کاوی مادر یا معشوق اُدیپی درسنت های ادبی غزل فارسی [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 47-58]

 • رؤیت دیدن و مشتقات فعلی آن در شعر حافظ [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 45-62]

 • روح العاشقین بررسی روایت شناختی روح العاشقینِ شاه شجاع [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 25-38]

 • روزبهان بقلی چهره و جایگاه حضرت محمد (ص) در «کشف‌الاسرار» روزبهان بقلی شیرازی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 75-89]

 • روز چهارشنبه نقد زیباشناسی ساختار داستان روز چهارشنبه منظومه هشت بهشت امیرخسرو دهلوی [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 55-68]

 • رومئو و ژولیت شکل‌شناسی تطبیقی غم‌نامه‌ها [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 61-76]

 • رئالیسم کارکرد نشانه‌ «گل سرخ» در اندیشه واقع‌گرای پروین‌اعتصامی [دوره 10، شماره 35، 1399، صفحه 59-74]

ز

 • زال و رودابه ساز و کار درآمیختن دو عنصر فرمالیستی آشنایی‌زدایی و برجسته‌سازی در دو داستان غنایی شاهنامه (زال و رودابه، بیژن و منیژه) [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 26-41]

 • زیبا شناسی بررسی کنایه در شعر احمد شاملو از منظر زیباشناسی و نوآوری در کنایات [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 7-20]

 • زیبایی شناسی نقد زیباشناسی ساختار داستان روز چهارشنبه منظومه هشت بهشت امیرخسرو دهلوی [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 55-68]

 • زیبایی‌شناسی تصویر و تصویرپردازی در منظومة غنایی نوروز و نوگل [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 25-44]

 • زبان‌شناسی شناختی بررسی استعارة مفهومی احساس «غم» در شعر مسعود سعد سلمان [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 65-80]

 • زبان‌شناسی شناختی تحلیل استعارۀ مفهومی باد صبا در شعر حافظ [دوره 12، شماره 42، 1401، صفحه 24-40]

 • زبان عرفانی تحلیل تفاوت بلاغی زبان عبارت و اشارت در نثر عرفانی خواجه عبدالله انصاری [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 44-57]

 • زبان قلب واکاوی «رمزهای هندسی زبان صوفیانه» در شعرعراقی [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 9-22]

 • زبان نگاه بررسی زبان نگاه در شعر فارسی [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 33-48]

 • زریادرس و اداتیس تبارشناسی و تحلیل منظومه های غیر منظوم غنایی پیش از اسلام [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 8-24]

 • زن چهرة زنان در دیوان خاقانی [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 29-44]

 • زن بررسی جنبه های غنایی سیمای زن در ادبیات مکتب خانه ای ایران [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 43-58]

 • زن پارسا بررسی همسانی ِزن ِپارسا در الهی‌نامۀ عطار و شخصیت شیرین در منظومۀ غنایی خسرو و شیرین ِنظامی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 49-60]

 • زندگی مطالعۀ تطبیقی نوستالژی مرگ و زندگی در اشعار محمود درویش و قیصر امین‌پور [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 23-34]

 • زهره بررسی کهن‌الگوی زن اغواگر در مثنوی «زهره و منوچهر» ایرج‌میرزا [دوره 12، شماره 42، 1401، صفحه 42-60]

 • زهره و منوچهر» بررسی کهن‌الگوی زن اغواگر در مثنوی «زهره و منوچهر» ایرج‌میرزا [دوره 12، شماره 42، 1401، صفحه 42-60]

 • زوال انسان نوستالژی در رباعیات خیام [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 63-72]

ژ

 • ژرار ژنت بررسی وجوه مشترک داستانی در منظومه‌های «مهر و مشتری» و «ناظر و منظور» بر مبنای نظریة بیش‌متنیت ژرار ژنت [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 37-48]

 • ژنت کارکرد تزیینی، توضیحی و نمادین اوصاف در منظومه‌های غنایی با تکیه بر لیلی و مجنون، یوسف و زلیخا و سلامان و ابسال جامی [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 8-25]

 • ژوزف مورفی عشق در کتاب مقدس با تأکید بر نگاه ژوزف مورفی و ابن عربی [دوره 10، شماره 35، 1399، صفحه 75-87]

س

 • ساختار ساختار و ویژگی‌های داستان‌های عاشقانه ـ حماسی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 7-26]

 • ساختار نقد زیباشناسی ساختار داستان روز چهارشنبه منظومه هشت بهشت امیرخسرو دهلوی [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 55-68]

 • ساختار نقد و تحلیل وجوه روایتی شیرین و خسرو امیر خسرو دهلوی بر پایة دیدگاه تودوروف [دوره 10، شماره 35، 1399، صفحه 89-100]

 • ساختار مقایسه ساختاری و محتوایی منظومۀ «شمس و قمر» و «قمر شاه» [دوره 10، شماره 36، 1399، صفحه 79-92]

 • ساختار داستان بررسی تصرفات مولانا در حکایت های غنایی مثنوی با سه رویکرد متفاوت. [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 25-42]

 • ساختار داستانی ساختار داستانی منظومه های عاشقانۀ فارسی [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 73-90]

 • ساختار داستان‌های عشقی شکل‌شناسی تطبیقی غم‌نامه‌ها [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 61-76]

 • ساختار زمانمند تحلیل روایت‌شناسی منظومۀ «فرهاد و شیرین» وحشی‌بافقی بر اساس دیدگاه ساختار زمانمند [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 58-74]

 • ساختارگرایی بررسی نقش موسیقایی قافیه در غزل «محمد علی بهمنی» با رویکردی ساختارگرایانه [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 49-60]

 • ساخت دستوری و بلاغی ساخت دستوری و بلاغی ترکیب‌‌های وصفی و اضافی پی در پی و اهمیت آن در شعر امین‌پور [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 9-18]

 • ساده‌نویسی تحلیل ساده‌نویسی در عاشقانه‌های بیژن جلالی [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 20-35]

 • ساربان سرگردان تحلیل نشانه‌های اضطراب و ترس در دو رمان «جزیرۀ سرگردانی» و «ساربان سرگردان» بر اساس نظریات گریماس و تاراستی [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 94-109]

 • ساقی چهرۀ ساقی در غزل شاعران عارف دورۀ قاجار [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 59-82]

 • ساقی بازتاب چهره ساقی در کلیات شمس مولانا [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 99-109]

 • سالک بررسی «صبر و عشق» در منطق‌الطیر عطار [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 8-19]

 • سایه معشوق تعالی بخش در گنبد سبز هفت پیکر [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 83-93]

 • سایه تحلیل داستان «ورقه و گلشاه» بر اساس نقد کهن الگویی [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 109-127]

 • سیاوش کسرایی تحلیل ویژگی‌های امیدبخشی اسطورۀ آرش کمانگیر با نگاهی به اصل امیدِ ارنست بلوخ [دوره 12، شماره 42، 1401، صفحه 8-22]

 • سبک بررسی سبک‌شناختی غزلیات خسروخان اردلان (یکی از مقلّدان خواجه حافظ شیرازی) [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 7-22]

 • سبک بلاغی تحلیل تفاوت بلاغی زبان عبارت و اشارت در نثر عرفانی خواجه عبدالله انصاری [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 44-57]

 • سبک خراسانی مقایسه و تحلیل اطلال و دمن در شعر شاعران برجستۀ سبک خراسانی و شعر عرب [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 8-25]

 • سبک شناسی سبک‌شناسی نشانه‌ها در مجموعۀ شعر «آخر شاهنامه» از اخوان ثالث [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 23-40]

 • سبک شناسی سبک‌شناسی و جلوه‌های غنایی غزلیات حسن خان شاملو [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 53-68]

 • سبک‌شناسی سبک شناسی متناقض نما در شعر حافظ [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 81-98]

 • سبک هندی بازتاب غم، رنج و ناامیدی در سبک هندی (با تکیه بر غزلیات طالب آملی) [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 83-98]

 • سبک هندی خاستگاه تصاویر اجتماعی – سیاسی در شعر صائب تبریزی [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 21-30]

 • سبک هندی سبک‌شناسی و جلوه‌های غنایی غزلیات حسن خان شاملو [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 53-68]

 • سپهری تحلیل نقش نحوی «قید و صفت» در تبیین سبک شاعر (مطالعۀ موردی:گونۀ ادبی ‌منظومه‌های ‌ظهر روز دهم، صدای ‌پای‌ آب ‌و ‌قصۀ شهر سنگستان) [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 81-94]

 • سیدیعقوب ماهیدشتی نگاهی زیبایی‌شناسانه به شعر سیدیعقوب ماهیدشتی کرمانشاهی از منظر بازتاب عشق به محبوب [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 21-32]

 • سیدعلی صالحی بررسی عناصر موسیقایی در شعر سیدعلی صالحی [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 73-82]

 • سیر کهن‌الگوی قهرمان در مقالات شمس تبریزی [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 99-107]

 • سیر آفاقی سیر انفسی در دیوان حافظ از منظر تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 69-82]

 • سیر انفسی سیر انفسی در دیوان حافظ از منظر تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 69-82]

 • سرگردانی تحلیل نشانه‌های اضطراب و ترس در دو رمان «جزیرۀ سرگردانی» و «ساربان سرگردان» بر اساس نظریات گریماس و تاراستی [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 94-109]

 • سروانتس تطبیق جایگاه واقعیت و خیال در گلستان و بوستان سعدی با دن کیشوت سروانتس [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 7-16]

 • سرودهای ملی حماسی بررسی رابطه سرودهای ملی حماسی با انگیزش احساسات و همبستگی و غرور ملی [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 63-76]

 • سروری بررسی، تحلیل و معرفی شرح مثنوی سروری [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 69-79]

 • سیر و سلوک بازتاب مقامات دهگانۀ عرفانی در دیوان خاقانی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 41-56]

 • سطح زبانی تحلیل و مقایسة غزلیات اجتماعی دورة مشروطه، پهلوی اول و دوم [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 33-52]

 • سعدی بررسی تطبیقی فراق در غزلیات سعدی و رهی معیری [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 53-64]

 • سعدی بررسی تطبیقی جلوة معشوق در غزلیات خاقانی و سعدی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 95-106]

 • سعدی تأملّی در دیوان جلال طبیب شیرازی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 39-60]

 • سعدی غزل سعدی و حافظ [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 99-128]

 • سعدی نگاهی به خلوت عرفانی سعدی و جهاد اساطیری «او» [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 7-18]

 • سعدی بررسی تطبیقی عشق در غزلیات مولانا، سعدی و حافظ [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 67-82]

 • سعدی تطبیق جایگاه واقعیت و خیال در گلستان و بوستان سعدی با دن کیشوت سروانتس [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 7-16]

 • سعدی بررسی شیوة «واسوخت» در غزلیات سعدی [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 55-66]

 • سعدی تحلیل و مقایسة عناصر موسیقایی در غزلیات سعدی و رهی معیری [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 7-24]

 • سعدی معشوق مهتر و کهتر در غزلیات و رباعیات سعدی [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 31-46]

 • سعدی ابزارهای بلاغی و دستوری توصیف در غزل های سعدی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 25-36]

 • سعدی تحلیل روایی حکایت‌های گلستان سعدی، مطالعۀ موردی، باب ششم [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 47-66]

 • سعدی بررسی تأثیرپذیری سعدی از قرآن‌کریم و نهج‌البلاغه در تعالیم مربوط به عشق و محبت [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 45-60]

 • سعدی «مقایسه توصیفات تصویری خسرو شیرین نظامی با معشوق درغزل سعدی» [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 45-54]

 • سعدی مقایسه فراز و فرود معشوق در غزل سعدی شیرازی و واسوخت وحشی بافقی [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 90-109]

 • سفر تحلیل ساختاری سفر قهرمان در حماسه و عرفان بر اساس نظریۀ جوزف کمبل [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 47-56]

 • سفر بررسی مولفه‌ی سفر در اشعار اخوان ثالث [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 21-32]

 • سفرنامه شخصیت قائم مقام فراهانی در کلام سیاحان [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 7-16]

 • سیلان نشانه‌ها بازی نشانه‌ها در غزلیات بیدل دهلوی [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 83-89]

 • سلطه تحلیل نوسان سلطۀ معشوق بر عشاق در منظومۀ خسرو و شیرین نظامی بر اساس دیدگاه جامعه‌ شناسی لوکاچ، بوردیو و آدورنو [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 94-111]

 • سلمان ساوجی «فراقنامه»؛ روایتی عاشقانه یا تغزّلی توصیفی؟ [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 61-72]

 • سیلویا پلاث اشعار فروغ فرخزاد و سیلویا پلاث از دید تطبیقی [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 33-46]

 • سمک عیار بررسی و تحلیل شخصیت زن در سه اثر سندباد نامه، سمک عیار و بختیارنامه بر اساس نقد زن گرایانه (فمینیستی) [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 45-54]

 • سیمین بهبهانی نقد نشانه- معناشناختی اشعار سیمین بهبهانی [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 91-106]

 • سیمین بهبهانی «بررسی جلوه‌های آنیموس در اشعار فروغ فرخزاد، سیمین بهبهانی، و طاهره صفّارزاده» [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 31-42]

 • سیمین بهبهانی تحلیل و تطبیق عناصر برجستة (طبیعت، تخیل و کیش آزادی) در آثار لرد بایرون و سیمین بهبهانی با تأکید بر سویۀ ارتباطی‌ این مؤلفه‌ها [دوره 10، شماره 36، 1399، صفحه 43-60]

 • سنایی تحلیل بینامتنی «توبه» در غزلیات حافظ [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 33-48]

 • سنایی مقایسه تحلیلی هجو در شعر سنایی غزنوی، جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی و خاقانی شروانی [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 7-20]

 • سنایی دیوها و پریان در شعر سنایی [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 9-26]

 • سنایی مقایسۀ سبکی هجویات سنایی، انوری و جمال‌الدین عبدالرزاق [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 72-89]

 • سهراب سپهری تحلیل و مقایسه ویژگی‌های مکتب رمانتیسم در اشعار سهراب سپهری، اخوان ثالث و فروغ فرخزاد [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 97-120]

 • سهراب سپهری بازتاب مکتب رمانتیسم در شعر سهراب سپهری [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 33-46]

 • سهروردی بررسی تطبیقی عشق و عقل در اشعار حافظ و آثار فارسی سهروردی [دوره 12، شماره 42، 1401، صفحه 82-95]

 • سهل‌ممتنع بررسی ویژگی سهل‌ممتنع در غزلیّات وحشی بافقی [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 59-70]

 • سودابه بررسی نیاز عشق در شخصیّت تهمینه و سودابه براساس نظریه آبراهام مزلو [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 54-72]

 • سوسن و سیر سوسن و سیر (بررسی بیتی از خسرو و شیرین نظامی) [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 53-62]

 • سوگسروده ؛ مصیبت خوانی سوگسروده ها و مصیبت خوانی ها در ادبیات استان بوشهر [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 75-87]

 • سوگواری آیین‌های سوگواری و مرثیه خوانی در شاهنامه ی فردوسی [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 59-76]

ش

 • شادی پژواک فرهنگ شادی در شاهنامه و متون اوستایی و پهلوی [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 39-50]

 • شازده احتجاب عناصر گروتسک و مدرن‌گرایی در رمان شازده احتجاب گلشیری [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 36-53]

 • شاعران فلسطینی وطن در شعر مقاومت معاصر فلسطینی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 93-103]

 • شاملو بررسی کنایه در شعر احمد شاملو از منظر زیباشناسی و نوآوری در کنایات [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 7-20]

 • شاه شجاع بررسی روایت شناختی روح العاشقینِ شاه شجاع [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 25-38]

 • شاهنامة فردوسی بررسی تأثیرپذیری خاقانی از شاهنامة فردوسی در مضامین مدح و مفاخره [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 69-86]

 • شاهنامه ساختار و ویژگی‌های داستان‌های عاشقانه ـ حماسی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 7-26]

 • شاهنامه جلوه‌های عاشقان و مرگ آنان در شاهنامه فردوسی [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 7-22]

 • شاهنامه آیین‌های سوگواری و مرثیه خوانی در شاهنامه ی فردوسی [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 59-76]

 • شاهنامه پژواک فرهنگ شادی در شاهنامه و متون اوستایی و پهلوی [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 39-50]

 • شاهنامه بررسی عشق درادبیات غنایی و حماسی با تکیه بر دو اثر «شاهنامه» فردوسی و «پلنگینه‌پوش» روستاولی [دوره 10، شماره 36، 1399، صفحه 61-78]

 • شاهنامه بررسی نیاز عشق در شخصیّت تهمینه و سودابه براساس نظریه آبراهام مزلو [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 54-72]

 • شاهنامه ساز و کار درآمیختن دو عنصر فرمالیستی آشنایی‌زدایی و برجسته‌سازی در دو داستان غنایی شاهنامه (زال و رودابه، بیژن و منیژه) [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 26-41]

 • شاهنامه عشق و خودآئینی در جهان حماسه بر پایۀ مقایسۀ دو شخصیت رستم شاهنامۀ فردوسی و آشیل ایلیاد هومر [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 66-79]

 • شاهنامه فردوسی تدبیر و چاره‌گری در شاهنامه فردوسی [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 17-28]

 • شخصیّت نقد جامعه‌شناختی شخصیّت‌های کلیدی «خسرو و شیرین» نظامی گنجوی [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 9-24]

 • شخصیّت‌ بررسی تطبیقی داستان‌های هزارویک شب با داستان هفت‌پیکر نظامی [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 25-38]

 • شخصیت‌پردازی مقایسۀ شخصیت‌پردازی در لیلی و مجنون نظامی با رومئووژولیت و آنتونی و کلئوپاترا اثر شکسپیر [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 35-48]

 • شخصیت‌پردازی شخصیت‌پردازی در داستان شیخ صنعان [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 7-20]

 • شیخ صنعان شخصیت‌پردازی در داستان شیخ صنعان [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 7-20]

 • شیخ صنعان بررسی حرکت و تقابل در حکایت شیخ صنعان [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 23-38]

 • شیخ علاءالدوله بررسی جایگاه هفت مقام عرفانی در دستگاه فکری شیخ علاءالدوله سمنانی و باباافضل کاشانی [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 54-70]

 • شیخ کاظم سعیدی ادب غنایی در اشعار شیخ کاظم سعیدی [دوره 10، شماره 36، 1399، صفحه 31-42]

 • شرح بررسی، تحلیل و معرفی شرح مثنوی سروری [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 69-79]

 • شرح نقدی بر کتاب «لیلی و مجنون قاسمی گنابادی» به تصحیح دکتر زهرا اختیاری [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 25-34]

 • شرح سروری روایت های غنایی از حکایت های عرفانی شرح سروری بر دفتر چهارم مثنوی [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 95-106]

 • شرح قصاید خاقانی نقدی بر کتاب «خاقانی شروانی نکته‌ها از گفته‌ها» نوشتۀ دکتر برات زنجانی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 37-48]

 • شریطه شکل‌شناسی شریطه و تشریح برخی از مسائل زیبایی‌شناسی آن در قصاید انوری [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 43-54]

 • شیرکو بیکس بازتاب مفاهیم نمادین و کهن‌الگویی آب در شعر شیرکو [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 110-123]

 • شیرین بررسی همسانی ِزن ِپارسا در الهی‌نامۀ عطار و شخصیت شیرین در منظومۀ غنایی خسرو و شیرین ِنظامی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 49-60]

 • شیرین بررسی نماد «پری» در خسرو و شیرین نظامی بر اساس نقد کهن‌الگویی [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 35-46]

 • شیرین و خسرو بررسی تلمیح در شیرین و خسرو امیر خسرو دهلوی [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 7-20]

 • شیرین و خسرو.وجه نقد و تحلیل وجوه روایتی شیرین و خسرو امیر خسرو دهلوی بر پایة دیدگاه تودوروف [دوره 10، شماره 35، 1399، صفحه 89-100]

 • شروه تبیین غم و اندوه در شروه‌سرایی‌های فایز دشتی، محمدخان دشتی و مفتون بردخونی [دوره 12، شماره 42، 1401، صفحه 96-111]

 • شیطان دیوها و پریان در شعر سنایی [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 9-26]

 • شطح‌آفرین سبک عرفانی در آثار عین‌القضات همدانی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 7-22]

 • شطح و طامات واکاوی «رمزهای هندسی زبان صوفیانه» در شعرعراقی [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 9-22]

 • شعر تأثیر قرآن در اشعار عثمان مختاری [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 23-42]

 • شعر اشعار فروغ فرخزاد و سیلویا پلاث از دید تطبیقی [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 33-46]

 • شعر بررسی تطبیقی عشق در غزلیات مولانا، سعدی و حافظ [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 67-82]

 • شعر مقایسه تحلیلی هجو در شعر سنایی غزنوی، جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی و خاقانی شروانی [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 7-20]

 • شعر مرثیه اجتماعی در شعر معاصر(1357-1300 ه.ش) [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 27-42]

 • شعر رجزخوانی و برانگیختن احساسات و عواطف در شعر دفاع مقدس [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 75-82]

 • شعر مقایسۀ تحلیلی مناجات‌های خمسۀ نظامی و امیرخسرو دهلوی [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 9-20]

 • شعر مفهوم درد از نظر گاه محتشم کاشانی [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 67-74]

 • شعر مقایسۀ سبکی هجویات سنایی، انوری و جمال‌الدین عبدالرزاق [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 72-89]

 • شعر اجتماعی گره خوردگی غنایی و اجتماعی در شعر بهار [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 61-80]

 • شعر چاووشی بررسی مولفه‌ی سفر در اشعار اخوان ثالث [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 21-32]

 • شعر عاشقانه تحلیل ساده‌نویسی در عاشقانه‌های بیژن جلالی [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 20-35]

 • شعر عامیانه جایگاه نخل در اشعار غنایی عامیانۀ مردم جهرم [دوره 10، شماره 35، 1399، صفحه 9-22]

 • شعر عرب رویکردهای شعر معاصر عرب [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 61-82]

 • شعر عربی بررسی تطبیقی آرمان‌شهر در اندیشۀ فریدون مشیری و نازک الملائکة [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 71-83]

 • شعر عرفانی شعر غنایی و عرفان [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 39-58]

 • شعر عرفانی چهرۀ ساقی در غزل شاعران عارف دورۀ قاجار [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 59-82]

 • شعر عرفانی فارسی بازتاب چهره ساقی در کلیات شمس مولانا [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 99-109]

 • شعر عقاب واکاوی عوامل انسجام متنی در شعر«عقاب» خانلری بر بنیاد نظریۀ مایکل هالیدی و رقیه حسن [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 55-72]

 • شعر غنایی زبان شعر و عشق [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 7-18]

 • شعر غنایی شعر غنایی و عرفان [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 39-58]

 • شعر غنایی ساختار داستانی منظومه های عاشقانۀ فارسی [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 73-90]

 • شعر غنایی سبک‌شناسی و جلوه‌های غنایی غزلیات حسن خان شاملو [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 53-68]

 • شعر غنایی گره خوردگی غنایی و اجتماعی در شعر بهار [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 61-80]

 • شعر غنایی تحلیل تصویرسازی‌های عاشقانه مشفقی بخارایی با استفاده از مفاهیم نجومی [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 76-92]

 • شعر غنایی بررسی و تحلیل مضمون و درون‌مایه در ترانه‌های عاشقانۀ محلی ایرانی [دوره 12، شماره 42، 1401، صفحه 62-80]

 • شعر فارسی بررسی تطبیقی آرمان‌شهر در اندیشۀ فریدون مشیری و نازک الملائکة [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 71-83]

 • شعر فارسی دیدن و مشتقات فعلی آن در شعر حافظ [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 45-62]

 • شعر فارسی تصویر و تصویرپردازی در منظومة غنایی نوروز و نوگل [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 25-44]

 • شعرکارگری بررسی شکوائیه‌ها در دیوان ابوالقاسم لاهوتی [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 9-22]

 • شعر کردی نگاهی زیبایی‌شناسانه به شعر سیدیعقوب ماهیدشتی کرمانشاهی از منظر بازتاب عشق به محبوب [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 21-32]

 • شعر کلاسیک معاصر نقدی بر غزل پست مدرن [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 27-38]

 • شعر کهن فارسی جلوه‌های عاشقان و مرگ آنان در شاهنامه فردوسی [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 7-22]

 • شعر گفتار بررسی عناصر موسیقایی در شعر سیدعلی صالحی [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 73-82]

 • شعر مشروطه تحلیل محتوایی شکوائیه‌ها‌ در شعر دورۀ مشروطه با تأکید بر اشعار میرزادۀ عشقی [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 49-62]

 • شعر معاصر وطن در شعر مقاومت معاصر فلسطینی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 93-103]

 • شعر معاصر تحلیل بازتاب «فولکلور» در ادبیات غنایی با تکیه و تأکید بر غزل‌های شهریــار [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 59-77]

 • شعر معاصر نوستالژی یاد کودکی در شعر نیما، شاملو، فروغ و سپهری [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 21-32]

 • شعر معاصر بررسی کهن‌الگوی منجی در شعر «کسی که مثل هیچ کس نیست» فروغ فرخزاد [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 65-78]

 • شعر معاصر نقد نشانه- معناشناختی اشعار سیمین بهبهانی [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 91-106]

 • شعر معاصر مرثیه اجتماعی در شعر معاصر(1357-1300 ه.ش) [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 27-42]

 • شعر معاصر بررسی زنانگی در غزل معاصر زنان (مطالعۀ موردی: نجمه زارع، کبری موسوی، پانته‌آ صفایی) [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 19-32]

 • شعر معاصر تحلیل شاخصه‌های غم غربت در اشعار نادر نادرپور [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 75-96]

 • شعر معاصر تحلیل ساده‌نویسی در عاشقانه‌های بیژن جلالی [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 20-35]

 • شعر معاصرعربی نوستالژی در سروده‌های نازک‌الملائکه [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 77-92]

 • شعر معاصر عرب رویکردهای شعر معاصر عرب [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 61-82]

 • شعر نو بررسی عناصر موسیقایی در شعر سیدعلی صالحی [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 73-82]

 • شعر و زبان فارسی بررسی شاعرانه های فارسیِ دربار عثمانی با تکیه بر بهجۀالتواریخ شکرالله رومی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 97-108]

 • شعلة گلپایگانی تلمیحات و روایات تاریخی در مثنوی یوسف و زلیخای شعلۀ گلپایگانی [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 23-32]

 • شکراصفهانی سوسن و سیر (بررسی بیتی از خسرو و شیرین نظامی) [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 53-62]

 • شکرالله رومی بررسی شاعرانه های فارسیِ دربار عثمانی با تکیه بر بهجۀالتواریخ شکرالله رومی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 97-108]

 • شکسپیر مقایسۀ شخصیت‌پردازی در لیلی و مجنون نظامی با رومئووژولیت و آنتونی و کلئوپاترا اثر شکسپیر [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 35-48]

 • شکل‌شناسی شکل‌شناسی شریطه و تشریح برخی از مسائل زیبایی‌شناسی آن در قصاید انوری [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 43-54]

 • شکنجه بررسی شکنجه و کُشتار دورة مغولان بر اساس تاریخ جهانگشای جوینی (جلد اول ) [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 51-62]

 • شکوائیه بررسی شکوائیه‌ها در دیوان ابوالقاسم لاهوتی [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 9-22]

 • شکوائیه تحلیل محتوایی شکوائیه‌ها‌ در شعر دورۀ مشروطه با تأکید بر اشعار میرزادۀ عشقی [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 49-62]

 • شکوائیه بررسی و تحلیل انواع شکوائیه در آثار نظامی گنجه‌ای [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 46-65]

 • شمس الدین محمد کوسج بررسی و تحلیل مؤلفه‌های غنایی منظومۀ «برزونامه» از شمس‌الدین محمد کوسج [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 23-36]

 • شمس لنگرودی معشوق شعری در ادبیات معاصر با تأکید بر شعر شمس لنگرودی [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 7-28]

 • شمس و قمر مقایسه ساختاری و محتوایی منظومۀ «شمس و قمر» و «قمر شاه» [دوره 10، شماره 36، 1399، صفحه 79-92]

 • شناخت وزن نخستین شناخت‌ وزن ترانه‌های عامیانه در آثار فارابی و ابن سینا [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 80-93]

 • شه انگیز حکم پادشاه انگیز‌ (شرح بیتی از حافظ) [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 103-113]

 • شهریار انواع نوستالژی در غزلیات شهریار [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 49-64]

 • شهریار جلوه‌های طبیعت در آثار شهریار [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 47-66]

 • شهرت‌زدگی تاثیر مشهورات در تحدید غزل و تعریف غزل پاره در قالب‌های شعر فارسی [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 9-24]

ص

 • صبر بررسی «صبر و عشق» در منطق‌الطیر عطار [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 8-19]

 • صحیفۀ سجّادیّه نیایش در صحیفه‌ سجّادیه [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 63-80]

 • صدمیدان تحلیل تفاوت بلاغی زبان عبارت و اشارت در نثر عرفانی خواجه عبدالله انصاری [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 44-57]

 • صفات جلوه‌های عشق در غزلیات وحشی بافقی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 27-40]

 • صفایی جندقی تحلیل آوا و القا در اشعار عاشورایی صفایی جندقی [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 81-97]

 • صفّارزاد «بررسی جلوه‌های آنیموس در اشعار فروغ فرخزاد، سیمین بهبهانی، و طاهره صفّارزاده» [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 31-42]

 • صنایع ادبی بازتاب تاریخی- هنری بازی چوگان در شعر فارسی [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 7-22]

 • صورخیال تصویرسازی و عناصر صورخیال در غزل نئوکلاسیک (با تکیه و تأکید بر اشعار محمدعلی بهمنی) [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 77-96]

 • صور خیال مضمون‌سازی و تصویرآفرینی با اَعلام جغرافیایی در غزل‌های محمدعلی بهمنی [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 90-102]

ض

ط

 • طالب آملی بازتاب غم، رنج و ناامیدی در سبک هندی (با تکیه بر غزلیات طالب آملی) [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 83-98]

 • طاهربگ جاف بررسی سیمای معشوق در شعر طاهربگ جاف [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 9-16]

 • طبیعت جلوه‌های طبیعت در آثار شهریار [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 47-66]

 • طبیعت بررسی و تحلیل ارتباط‌های چهارگانه بشری در ترجمۀ رساله قشیریه (ارتباط انسان با خدا، خود، دیگران و طبیعت) [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 49-64]

 • طبیعت تحلیل و تطبیق عناصر برجستة (طبیعت، تخیل و کیش آزادی) در آثار لرد بایرون و سیمین بهبهانی با تأکید بر سویۀ ارتباطی‌ این مؤلفه‌ها [دوره 10، شماره 36، 1399، صفحه 43-60]

 • طرح روایی تحلیل روایت‌شناسی منظومۀ «فرهاد و شیرین» وحشی‌بافقی بر اساس دیدگاه ساختار زمانمند [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 58-74]

 • طرحواره‎های شناختی تحلیل طرحواره‌های شناختی غم و امید در اشعار فریدون مشیری [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 109-122]

 • طسوجی بررسی ادبیات تعلیمی در هزار و یک شب [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 81-99]

 • طلسم آصف و حمام بلور متن‌پژوهی و‌ قصه‌شناسی داستان ملک‌جمشید [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 74-89]

 • طنز انگیزه‏ها و آماج‏های طنز شمس تبریزی [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 77-87]

 • طوبی مطالعۀ تطبیقی درخت و جایگاه آن در شعر حافظ و خواجوی کرمانی [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 41-52]

ع

 • عارفانه تعابیر عارفانه و عاشقانۀ گوی و چوگان در اشعار فارسی [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 33-44]

 • عارف قزوینی تحلیل ماهیت و مفهوم آزادی و وطن پرستی در اشعار عارف قزوینی و ابوالقاسم لاهوتی [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 65-73]

 • عاشقان جلوه‌های عاشقان و مرگ آنان در شاهنامه فردوسی [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 7-22]

 • عاشقانه بررسی و تحلیل نمود های عاشقانه در رمان های دهه ی 1370 (با تکیه بر چهار رمانِ خانه ی ادریسی ها، سالِ بلوا، جزیره ی سرگردانی و منِ او) [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 65-74]

 • عاشقانه تعابیر عارفانه و عاشقانۀ گوی و چوگان در اشعار فارسی [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 33-44]

 • عاشقانه‌ها زبان شعر و عشق [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 7-18]

 • عاشقانۀ خسرو و شیرین اسطوره‌کاوی "عاشقانۀ خسرو و شیرین" در متون ادبی-هنری ایران (با تاکید بر دوره معاصر) [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 72-89]

 • عاشق و معشوق بررسی زبان نگاه در شعر فارسی [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 33-48]

 • عاطفه روایت های غنایی از حکایت های عرفانی شرح سروری بر دفتر چهارم مثنوی [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 95-106]

 • عالم مثال شعر غنایی و عرفان [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 39-58]

 • عبدالرّحمان مشفقی بخارایی تحلیل تصویرسازی‌های عاشقانه مشفقی بخارایی با استفاده از مفاهیم نجومی [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 76-92]

 • عبدالوهاب بیاتی بررسی تطبیقی عشق در اشعار عبدالوهاب بیاتی ومنوچهر آتشی [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 77-84]

 • عبدی بیک شیرازی مقایسة «هفت اختر» عبدی بیک شیرازی و «هفت پیکر» نظامی [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 19-28]

 • عثمان بررسی شاعرانه های فارسیِ دربار عثمانی با تکیه بر بهجۀالتواریخ شکرالله رومی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 97-108]

 • عثمان مختاری تأثیر قرآن در اشعار عثمان مختاری [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 23-42]

 • عراقی بررسی جایگاه عناصر بلاغی در عرفان فخرالدین عراقی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 9-24]

 • عرفان جلوه‌های عرفان در مظهرالآثار هاشمی کرمانی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 7-26]

 • عرفان بازتاب مقامات دهگانۀ عرفانی در دیوان خاقانی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 41-56]

 • عرفان تأملات فلسفی و هستی‌شناسانه در شعر مهدی اخوان ثالث [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 29-44]

 • عرفان تحلیل ساختاری سفر قهرمان در حماسه و عرفان بر اساس نظریۀ جوزف کمبل [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 47-56]

 • عرفان بررسی، تحلیل و معرفی شرح مثنوی سروری [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 69-79]

 • عرفان دیدن و مشتقات فعلی آن در شعر حافظ [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 45-62]

 • عرفان «محمود و ایاز» و« لیلی و مجنون» در عرفان [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 47-58]

 • عرفان بررسی جایگاه عناصر بلاغی در عرفان فخرالدین عراقی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 9-24]

 • عرفان تحیر و تداعی های آن در غزلیات بیدل دهلوی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 9-28]

 • عرفان کهن‌الگوی قهرمان در مقالات شمس تبریزی [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 99-107]

 • عرفان بررسی تطبیقی انواع عشق عرفانی از دیدگاه ابن عربی و جامی در بهارستان [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 37-48]

 • عرفان بررسی جایگاه هفت مقام عرفانی در دستگاه فکری شیخ علاءالدوله سمنانی و باباافضل کاشانی [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 54-70]

 • عزلت نگاهی به خلوت عرفانی سعدی و جهاد اساطیری «او» [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 7-18]

 • عشق بررسی تطبیقی فراق در غزلیات سعدی و رهی معیری [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 53-64]

 • عشق جلوه‌های عشق در غزلیات وحشی بافقی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 27-40]

 • عشق نگاهی به تغنیّات مهدی اخوان ثالث (م. امید) [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 77-94]

 • عشق رویکردهای شعر معاصر عرب [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 61-82]

 • عشق بررسی تطبیقی عشق در اشعار عبدالوهاب بیاتی ومنوچهر آتشی [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 77-84]

 • عشق بررسی تطبیقی عشق در غزلیات مولانا، سعدی و حافظ [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 67-82]

 • عشق بررسی تطبیقی مفهوم درد در شعر عطار نیشابوری و حافظ شیرازی [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 53-66]

 • عشق زبان شعر و عشق [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 7-18]

 • عشق بررسی گونه‌های عشق و تجلّی آن در آثار حکیم نظامی گنجوی [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 21-32]

 • عشق معناشناسی مضمون «عشق» در سروده‌های میرزادۀ عشقی و نقش آن در بیان مضامین سیاسی- اجتماعی [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 91-102]

 • عشق جلوه‌های عشق و بازتاب گونه‌های آن در داراب‌نامه‌ها [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 37-52]

 • عشق تحلیل ابعاد تاریخی مضمون عشق در اشعار احمد شاملو [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 43-52]

 • عشق بررسی همسانی ِزن ِپارسا در الهی‌نامۀ عطار و شخصیت شیرین در منظومۀ غنایی خسرو و شیرین ِنظامی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 49-60]

 • عشق شیوه‌ی بینابین در غزل: نگاهی به غزل‌های عاشقانه‌ی خاقانی [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 35-54]

 • عشق روایت های غنایی از حکایت های عرفانی شرح سروری بر دفتر چهارم مثنوی [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 95-106]

 • عشق بررسی تأثیرپذیری سعدی از قرآن‌کریم و نهج‌البلاغه در تعالیم مربوط به عشق و محبت [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 45-60]

 • عشق بررسی تطبیقی انواع عشق عرفانی از دیدگاه ابن عربی و جامی در بهارستان [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 37-48]

 • عشق تحلیل تطبیقی عشق در خمسۀ نظامی و مثنوی مولانا [دوره 10، شماره 35، 1399، صفحه 23-40]

 • عشق عشق در کتاب مقدس با تأکید بر نگاه ژوزف مورفی و ابن عربی [دوره 10، شماره 35، 1399، صفحه 75-87]

 • عشق بررسی عشق درادبیات غنایی و حماسی با تکیه بر دو اثر «شاهنامه» فردوسی و «پلنگینه‌پوش» روستاولی [دوره 10، شماره 36، 1399، صفحه 61-78]

 • عشق بررسی نیاز عشق در شخصیّت تهمینه و سودابه براساس نظریه آبراهام مزلو [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 54-72]

 • عشق بررسی تطبیقی عشق و عقل در اشعار حافظ و آثار فارسی سهروردی [دوره 12، شماره 42، 1401، صفحه 82-95]

 • عشق بررسی «همای و همایون» و «گل و نوروز» بر اساس نظریۀ عشق جان لی [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 60-71]

 • عشق تحلیل جاندار انگاری عشق در دیوان شمس [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 42-59]

 • عشق بررسی «صبر و عشق» در منطق‌الطیر عطار [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 8-19]

 • عشق عشق و خودآئینی در جهان حماسه بر پایۀ مقایسۀ دو شخصیت رستم شاهنامۀ فردوسی و آشیل ایلیاد هومر [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 66-79]

 • عشق بیمارگونه بررسی روانکاوانه «نیاز مهرطلبانه» و تفاوت آن با «عشق سالم» در رمان «سهم من» بر اساس نظریه کارن هورنای [دوره 10، شماره 35، 1399، صفحه 41-58]

 • عشق حقیقی بررسی گونه‌های عشق و تجلّی آن در آثار حکیم نظامی گنجوی [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 21-32]

 • عشق سالم بررسی روانکاوانه «نیاز مهرطلبانه» و تفاوت آن با «عشق سالم» در رمان «سهم من» بر اساس نظریه کارن هورنای [دوره 10، شماره 35، 1399، صفحه 41-58]

 • عشق عذری و عشق کامجو بررسی گونه‌های عشق و تجلّی آن در آثار حکیم نظامی گنجوی [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 21-32]

 • عشق مجازی شخصیت‌پردازی در داستان شیخ صنعان [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 7-20]

 • عشق مجازی بررسی گونه‌های عشق و تجلّی آن در آثار حکیم نظامی گنجوی [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 21-32]

 • عصر قاجار چهرۀ ساقی در غزل شاعران عارف دورۀ قاجار [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 59-82]

 • عصر مشروطه گره خوردگی غنایی و اجتماعی در شعر بهار [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 61-80]

 • عصر مشروطه تحلیل ماهیت و مفهوم آزادی و وطن پرستی در اشعار عارف قزوینی و ابوالقاسم لاهوتی [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 65-73]

 • عطار تحلیل بینامتنی «توبه» در غزلیات حافظ [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 33-48]

 • عطار بررسی تطبیقی مفهوم درد در شعر عطار نیشابوری و حافظ شیرازی [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 53-66]

 • عطار بررسی حرکت و تقابل در حکایت شیخ صنعان [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 23-38]

 • عطار بررسی «صبر و عشق» در منطق‌الطیر عطار [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 8-19]

 • عقل ارتباط عقل و ایمان در مثنوی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 41-52]

 • عقل بررسی تطبیقی عشق و عقل در اشعار حافظ و آثار فارسی سهروردی [دوره 12، شماره 42، 1401، صفحه 82-95]

 • علم بیان مضمون‌سازی و تصویرآفرینی با اَعلام جغرافیایی در غزل‌های محمدعلی بهمنی [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 90-102]

 • عناصر بلاغی بررسی جایگاه عناصر بلاغی در عرفان فخرالدین عراقی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 9-24]

 • عناصر تصویر تصویرسازی و عناصر صورخیال در غزل نئوکلاسیک (با تکیه و تأکید بر اشعار محمدعلی بهمنی) [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 77-96]

 • عناصر داستان تحلیل روایت‌شناسی منظومۀ «فرهاد و شیرین» وحشی‌بافقی بر اساس دیدگاه ساختار زمانمند [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 58-74]

 • عناصر دراماتیک عناصر داستانی قصه‌های عاشقانۀ عامیانه و قابلیت آن برای پویانمایی (با تأکید بر قصّه های مشدی گلین خانم) [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 20-35]

 • عناصر موسیقایی تحلیل و مقایسة عناصر موسیقایی در غزلیات سعدی و رهی معیری [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 7-24]

 • عین‌القضات سبک عرفانی در آثار عین‌القضات همدانی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 7-22]

 • عنصر رنگ تحلیل ابعاد معناشناختی رنگها در مثنوی معنوی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 21-40]

 • عینک نقضِ «نقدی بر لیلی‌ومجنون قاسمی گنابادی به تصحیح دکتر زهرا اختیاری» [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 9-24]

 • عهد جدید عشق در کتاب مقدس با تأکید بر نگاه ژوزف مورفی و ابن عربی [دوره 10، شماره 35، 1399، صفحه 75-87]

 • عهد عتیق عشق در کتاب مقدس با تأکید بر نگاه ژوزف مورفی و ابن عربی [دوره 10، شماره 35، 1399، صفحه 75-87]

 • عوامل انسجام متنی واکاوی عوامل انسجام متنی در شعر«عقاب» خانلری بر بنیاد نظریۀ مایکل هالیدی و رقیه حسن [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 55-72]

غ

 • غربت رویکردهای شعر معاصر عرب [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 61-82]

 • غرور ملی بررسی رابطه سرودهای ملی حماسی با انگیزش احساسات و همبستگی و غرور ملی [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 63-76]

 • غزل بررسی تطبیقی فراق در غزلیات سعدی و رهی معیری [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 53-64]

 • غزل جلوه‌های عشق در غزلیات وحشی بافقی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 27-40]

 • غزل بررسی تطبیقی جلوة معشوق در غزلیات خاقانی و سعدی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 95-106]

 • غزل تأملّی در دیوان جلال طبیب شیرازی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 39-60]

 • غزل بازتاب غم، رنج و ناامیدی در سبک هندی (با تکیه بر غزلیات طالب آملی) [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 83-98]

 • غزل غزل سعدی و حافظ [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 99-128]

 • غزل مادر یا معشوق اُدیپی درسنت های ادبی غزل فارسی [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 47-58]

 • غزل بررسی تطبیقی عشق در غزلیات مولانا، سعدی و حافظ [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 67-82]

 • غزل ملاحظاتی در نقد کسروی بر غزلیات حافظ [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 81-94]

 • غزل زبان شعر و عشق [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 7-18]

 • غزل پیوند غزل‌گونه‌ها و دیگر ترانه‌های عاشقانه در ادب عامه با سروده‌های عاشقانه در ادب غنایی [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 75-85]

 • غزل نگاهی زیبایی‌شناسانه به شعر سیدیعقوب ماهیدشتی کرمانشاهی از منظر بازتاب عشق به محبوب [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 21-32]

 • غزل ابزارهای بلاغی و دستوری توصیف در غزل های سعدی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 25-36]

 • غزل سبک‌شناسی و جلوه‌های غنایی غزلیات حسن خان شاملو [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 53-68]

 • غزل بررسی سیمای معشوق در شعر طاهربگ جاف [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 9-16]

 • غزل شیوه‌ی بینابین در غزل: نگاهی به غزل‌های عاشقانه‌ی خاقانی [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 35-54]

 • غزل بررسی ویژگی سهل‌ممتنع در غزلیّات وحشی بافقی [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 59-70]

 • غزلیات بررسی سبک‌شناختی غزلیات خسروخان اردلان (یکی از مقلّدان خواجه حافظ شیرازی) [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 7-22]

 • غزلیات تحلیل و مقایسة عناصر موسیقایی در غزلیات سعدی و رهی معیری [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 7-24]

 • غزلیات تحلیل بلاغی غزلیّات کمال اسماعیل از منظر تشبیه [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 83-91]

 • غزلیات بازی نشانه‌ها در غزلیات بیدل دهلوی [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 83-89]

 • غزلیات معشوق مهتر و کهتر در غزلیات و رباعیات سعدی [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 31-46]

 • غزلیات هوشنگ ابتهاج در سایه ی سبک ویژه ی غزلیات شمس [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 77-101]

 • غزلیات شمس بررسی و تحلیل آیین های مربوط به ازدواج در مثنوی معنوی و غزلیات شمس [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 55-66]

 • غزلیات شمس تحلیل جاندار انگاری عشق در دیوان شمس [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 42-59]

 • غزلیّات شمس بازتاب چهره ساقی در کلیات شمس مولانا [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 99-109]

 • غزلیات شهریار تحلیل بازتاب «فولکلور» در ادبیات غنایی با تکیه و تأکید بر غزل‌های شهریــار [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 59-77]

 • غزل اجتماعی تحلیل و مقایسة غزلیات اجتماعی دورة مشروطه، پهلوی اول و دوم [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 33-52]

 • غزل‌پاره تاثیر مشهورات در تحدید غزل و تعریف غزل پاره در قالب‌های شعر فارسی [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 9-24]

 • غزل پست مدرن نقدی بر غزل پست مدرن [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 27-38]

 • غزل رمانتیک فارسی غزل معاصر؛ ژانر غنایی و جایگاه غزل رمانتیک در این زمینه (تحلیلی محتوایی و جریان‌شناسی) [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 26-43]

 • غزل زنان بررسی زنانگی در غزل معاصر زنان (مطالعۀ موردی: نجمه زارع، کبری موسوی، پانته‌آ صفایی) [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 19-32]

 • غزل سعدی تبیین وجوه سازواری غزل‌های سعدی با ردیف کنونی موسیقی ایرانی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 57-76]

 • غزل معاصر نقد و تحلیل کارکرد ردیف در شعر سیمین بهبهانی [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 39-48]

 • غزل معاصر نقدی بر غزل پست مدرن [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 27-38]

 • غزل معاصر غزل معاصر؛ ژانر غنایی و جایگاه غزل رمانتیک در این زمینه (تحلیلی محتوایی و جریان‌شناسی) [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 26-43]

 • غزل معاصر مضمون‌سازی و تصویرآفرینی با اَعلام جغرافیایی در غزل‌های محمدعلی بهمنی [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 90-102]

 • غزل واره نگاهی به تغنیّات مهدی اخوان ثالث (م. امید) [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 77-94]

 • غم بررسی استعارة مفهومی احساس «غم» در شعر مسعود سعد سلمان [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 65-80]

 • غم تحلیل طرحواره‌های شناختی غم و امید در اشعار فریدون مشیری [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 109-122]

 • غمیاد نوستالژی (غمیاد) در " نفثة المصدور" [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 9-22]

 • غم غربت تحلیل زمینه‌ای نوستالژی در اشعار خاقانی [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 7-24]

 • غم غربت نوستالژی در شعر بهار [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 7-18]

 • غم غربت نوستالژی (غمیاد) در " نفثة المصدور" [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 9-22]

 • غم غربت تحلیل شاخصه‌های غم غربت در اشعار نادر نادرپور [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 75-96]

 • غم‌نامه شکل‌شناسی تطبیقی غم‌نامه‌ها [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 61-76]

 • غنا مروری بر تاریخچة ادبیات غنایی در ایران [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 67-82]

ف

 • فارابی نخستین شناخت‌ وزن ترانه‌های عامیانه در آثار فارابی و ابن سینا [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 80-93]

 • فایز دشتی تبیین غم و اندوه در شروه‌سرایی‌های فایز دشتی، محمدخان دشتی و مفتون بردخونی [دوره 12، شماره 42، 1401، صفحه 96-111]

 • فخرالدّین ابراهیم عراقی واکاوی «رمزهای هندسی زبان صوفیانه» در شعرعراقی [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 9-22]

 • فراروان‌شناسی رنگ و جلوه‌های روان‌شناختی و فراروان‌شناختی آن در هفت پیکر نظامی [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 79-96]

 • فراق بررسی تطبیقی فراق در غزلیات سعدی و رهی معیری [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 53-64]

 • فراق نمودهای سوگ هجران در خاطرات پایداری [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 29-38]

 • فراق نوستالژی (غمیاد) در " نفثة المصدور" [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 9-22]

 • فراقنامه «فراقنامه»؛ روایتی عاشقانه یا تغزّلی توصیفی؟ [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 61-72]

 • فرایند فردیّت تحلیل روان‌شناختی منظومۀ ویس و رامین بر اساس نظریۀ لیبیدوی فروید و فردیّت یونگ [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 77-90]

 • فرخی مقایسه و تحلیل اطلال و دمن در شعر شاعران برجستۀ سبک خراسانی و شعر عرب [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 8-25]

 • فردی انواع نوستالژی در غزلیات شهریار [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 49-64]

 • فردوسی جلوه‌های عاشقان و مرگ آنان در شاهنامه فردوسی [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 7-22]

 • فردوسی آیین‌های سوگواری و مرثیه خوانی در شاهنامه ی فردوسی [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 59-76]

 • فریدون مشیری بررسی تطبیقی آرمان‌شهر در اندیشۀ فریدون مشیری و نازک الملائکة [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 71-83]

 • فریدون مشیری تحلیل طرحواره‌های شناختی غم و امید در اشعار فریدون مشیری [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 109-122]

 • فرزندان بن مایه مهر و محبت در روابط خانوادگی در آثار مولوی [دوره 10، شماره 36، 1399، صفحه 93-110]

 • فرمالیسم آشنایی زدایی و کارکرد آن در اشعار نصرت رحمانی و علی موسوی گرمارودی [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 33-44]

 • فرمالیسم تحلیل آوا و القا در اشعار عاشورایی صفایی جندقی [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 81-97]

 • فرمالیسم ساز و کار درآمیختن دو عنصر فرمالیستی آشنایی‌زدایی و برجسته‌سازی در دو داستان غنایی شاهنامه (زال و رودابه، بیژن و منیژه) [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 26-41]

 • فرهاد سیر تحول شخصیت فرهاد در آثار مهم‌ترین مقلدین نظامی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 43-60]

 • فرهاد و شیرین تحلیل روایت‌شناسی منظومۀ «فرهاد و شیرین» وحشی‌بافقی بر اساس دیدگاه ساختار زمانمند [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 58-74]

 • فرهنگ ایرانی بررسی و تحلیل آیین های مربوط به ازدواج در مثنوی معنوی و غزلیات شمس [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 55-66]

 • فروتنی تحلیل مفهوم مفاخره و خودشیفتگی در شعر ملک الشّعرای بهار [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 36-52]

 • فروید تحلیل روان‌شناختی منظومۀ ویس و رامین بر اساس نظریۀ لیبیدوی فروید و فردیّت یونگ [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 77-90]

 • فروغی بسطامی چهرۀ ساقی در غزل شاعران عارف دورۀ قاجار [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 59-82]

 • فروغ فرخزاد بررسی کهن‌الگوی منجی در شعر «کسی که مثل هیچ کس نیست» فروغ فرخزاد [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 65-78]

 • فروغ فرخزاد تحلیل و مقایسه ویژگی‌های مکتب رمانتیسم در اشعار سهراب سپهری، اخوان ثالث و فروغ فرخزاد [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 97-120]

 • فروغ فرخزاد بررسی استعاره‌های مفهومی «زن» در شعرهای فروغ فرخزاد [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 25-36]

 • فروغ فرخزاد «بررسی جلوه‌های آنیموس در اشعار فروغ فرخزاد، سیمین بهبهانی، و طاهره صفّارزاده» [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 31-42]

 • فروغ فرخ‌زاده اشعار فروغ فرخزاد و سیلویا پلاث از دید تطبیقی [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 33-46]

 • فلسطین وطن در شعر مقاومت معاصر فلسطینی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 93-103]

 • فلسفه تأملات فلسفی و هستی‌شناسانه در شعر مهدی اخوان ثالث [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 29-44]

 • فلسفۀ انقلاب عالم بررسی کارکردهای «فلسفۀ انقلاب عالم» در رباعیات خیامی و محمدحسین کبریایی [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 33-44]

 • فلک‌نازنامه قصه‌شناسی فلک‌نازنامه [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 39-54]

 • فمنیسم بررسی و تحلیل شخصیت زن در سه اثر سندباد نامه، سمک عیار و بختیارنامه بر اساس نقد زن گرایانه (فمینیستی) [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 45-54]

 • فناپذیری جهان نوستالژی در رباعیات خیام [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 63-72]

 • فنّ نامه‌نگاری نامه‌های عاشقانه در مشهورترین منظومه‌های غنایی ادب فارسی [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 7-20]

 • فیه‌مافیه بن مایه مهر و محبت در روابط خانوادگی در آثار مولوی [دوره 10، شماره 36، 1399، صفحه 93-110]

ق

 • قاسمی گنابادی نقدی بر کتاب «لیلی و مجنون قاسمی گنابادی» به تصحیح دکتر زهرا اختیاری [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 25-34]

 • قاضی حمیدالدّین بلخی نگاهی به بحور و اوزانِ عروضیِ اشعار فارسی مقامات حمیدی [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 51-64]

 • قافیه بررسی نقش موسیقایی قافیه در غزل «محمد علی بهمنی» با رویکردی ساختارگرایانه [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 49-60]

 • قالب‌های شعر تاثیر مشهورات در تحدید غزل و تعریف غزل پاره در قالب‌های شعر فارسی [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 9-24]

 • قائم مقام فراهانی شخصیت قائم مقام فراهانی در کلام سیاحان [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 7-16]

 • قبض وبسط روایی بررسی تصرفات مولانا در حکایت های غنایی مثنوی با سه رویکرد متفاوت. [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 25-42]

 • قتل بررسی شکنجه و کُشتار دورة مغولان بر اساس تاریخ جهانگشای جوینی (جلد اول ) [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 51-62]

 • قرآن تأثیر قرآن در اشعار عثمان مختاری [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 23-42]

 • قرآن تحلیل جایگاه اطمینان در قرآن و بازتاب آن در متون عرفانی [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 45-54]

 • قرآن بررسی تأثیرپذیری سعدی از قرآن‌کریم و نهج‌البلاغه در تعالیم مربوط به عشق و محبت [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 45-60]

 • قرآن کریم شیوۀ تأویل عاشقانة مولانا از آیات قران و بررسی آن در قصه‌های قرآنی [دوره 10، شماره 36، 1399، صفحه 9-30]

 • قرآن و احادیث تلمیحات و روایات تاریخی در مثنوی یوسف و زلیخای شعلۀ گلپایگانی [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 23-32]

 • قرن دهم تحلیل تصویرسازی‌های عاشقانه مشفقی بخارایی با استفاده از مفاهیم نجومی [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 76-92]

 • قرن ششم بررسی و تحلیل انواع شکوائیه در آثار نظامی گنجه‌ای [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 46-65]

 • قصیده تنوع مشبه به در قصاید خاقانی و انوری [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 87-109]

 • قصیده شکل‌شناسی شریطه و تشریح برخی از مسائل زیبایی‌شناسی آن در قصاید انوری [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 43-54]

 • قیصر امین‌پور مطالعۀ تطبیقی نوستالژی مرگ و زندگی در اشعار محمود درویش و قیصر امین‌پور [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 23-34]

 • قیصر امین‌پور اعتراض اجتماعی در شعر قیصر امین‌پور [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 17-24]

 • قیصر امین‌پور ساخت دستوری و بلاغی ترکیب‌‌های وصفی و اضافی پی در پی و اهمیت آن در شعر امین‌پور [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 9-18]

 • قصه‌شناسی قصه‌شناسی فلک‌نازنامه [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 39-54]

 • قصه های عاشقانۀ عامیانه عناصر داستانی قصه‌های عاشقانۀ عامیانه و قابلیت آن برای پویانمایی (با تأکید بر قصّه های مشدی گلین خانم) [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 20-35]

 • قمرشاه مقایسه ساختاری و محتوایی منظومۀ «شمس و قمر» و «قمر شاه» [دوره 10، شماره 36، 1399، صفحه 79-92]

 • قهرمان تحلیل ساختاری سفر قهرمان در حماسه و عرفان بر اساس نظریۀ جوزف کمبل [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 47-56]

 • قهرمان کهن‌الگوی قهرمان در مقالات شمس تبریزی [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 99-107]

ک

 • کارکرد نقد و تحلیل کارکرد ردیف در شعر سیمین بهبهانی [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 39-48]

 • کارکرد تزیینی کارکرد تزیینی، توضیحی و نمادین اوصاف در منظومه‌های غنایی با تکیه بر لیلی و مجنون، یوسف و زلیخا و سلامان و ابسال جامی [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 8-25]

 • کارکرد تصویر ماهیت و کارکرد تصویر نمادین در شعر نیما [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 29-44]

 • کارکرد توضیحی کارکرد تزیینی، توضیحی و نمادین اوصاف در منظومه‌های غنایی با تکیه بر لیلی و مجنون، یوسف و زلیخا و سلامان و ابسال جامی [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 8-25]

 • کارکرد نمادین کارکرد تزیینی، توضیحی و نمادین اوصاف در منظومه‌های غنایی با تکیه بر لیلی و مجنون، یوسف و زلیخا و سلامان و ابسال جامی [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 8-25]

 • کارن هورنای بررسی روانکاوانه «نیاز مهرطلبانه» و تفاوت آن با «عشق سالم» در رمان «سهم من» بر اساس نظریه کارن هورنای [دوره 10، شماره 35، 1399، صفحه 41-58]

 • کافرِ عشق" «کافر عشق ای صنم گناه ندارد» جستاری دربارۀ معنای بیتی از حافظ [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 8-18]

 • کبری موسوی قهفرخی بررسی زنانگی در غزل معاصر زنان (مطالعۀ موردی: نجمه زارع، کبری موسوی، پانته‌آ صفایی) [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 19-32]

 • کتان تحلیل داستان غنایی مهتاب و کتان بر اساس تنها نسخة موجود آن در دانشگاه پنجاب پاکستان [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 83-95]

 • کشف‌الاسرار چهره و جایگاه حضرت محمد (ص) در «کشف‌الاسرار» روزبهان بقلی شیرازی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 75-89]

 • کلید واژه: عشق بررسی و تحلیل نمود های عاشقانه در رمان های دهه ی 1370 (با تکیه بر چهار رمانِ خانه ی ادریسی ها، سالِ بلوا، جزیره ی سرگردانی و منِ او) [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 65-74]

 • کلید واژه ها: سند باد نامه بررسی و تحلیل شخصیت زن در سه اثر سندباد نامه، سمک عیار و بختیارنامه بر اساس نقد زن گرایانه (فمینیستی) [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 45-54]

 • کمال اسماعیل تحلیل بلاغی غزلیّات کمال اسماعیل از منظر تشبیه [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 83-91]

 • کنایه بررسی کنایه در شعر احمد شاملو از منظر زیباشناسی و نوآوری در کنایات [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 7-20]

 • کهن الگو تحلیل داستان «ورقه و گلشاه» بر اساس نقد کهن الگویی [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 109-127]

 • کهن‌الگو بررسی کهن‌الگوی منجی در شعر «کسی که مثل هیچ کس نیست» فروغ فرخزاد [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 65-78]

 • کهن‌الگو بررسی نماد «پری» در خسرو و شیرین نظامی بر اساس نقد کهن‌الگویی [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 35-46]

 • کهن‌الگو بررسی کهن‌الگوی زن اغواگر در مثنوی «زهره و منوچهر» ایرج‌میرزا [دوره 12، شماره 42، 1401، صفحه 42-60]

 • کهن‌الگو بازتاب مفاهیم نمادین و کهن‌الگویی آب در شعر شیرکو [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 110-123]

 • کودک مادر یا معشوق اُدیپی درسنت های ادبی غزل فارسی [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 47-58]

 • کوسا پیوند اسطوره و باورهای عامیانه در هفت‌پیکر نظامی [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 61-76]

گ

 • گیاه مطالعۀ تطبیقی درخت و جایگاه آن در شعر حافظ و خواجوی کرمانی [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 41-52]

 • گروتسک عناصر گروتسک و مدرن‌گرایی در رمان شازده احتجاب گلشیری [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 36-53]

 • گشایش روایی روایت در اصلی ترین درون مایه های هزار و یک شب [(مقالات آماده انتشار)]

 • گلستان تطبیق جایگاه واقعیت و خیال در گلستان و بوستان سعدی با دن کیشوت سروانتس [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 7-16]

 • گلستان تحلیل روایی حکایت‌های گلستان سعدی، مطالعۀ موردی، باب ششم [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 47-66]

 • گل سرخ کارکرد نشانه‌ «گل سرخ» در اندیشه واقع‌گرای پروین‌اعتصامی [دوره 10، شماره 35، 1399، صفحه 59-74]

 • گلین خانم عناصر داستانی قصه‌های عاشقانۀ عامیانه و قابلیت آن برای پویانمایی (با تأکید بر قصّه های مشدی گلین خانم) [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 20-35]

 • گل و نوروز بررسی نامه‌های عاشقانه در گل و نوروز و همای و همایون خواجو [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 53-64]

 • گل و نوروز بررسی «همای و همایون» و «گل و نوروز» بر اساس نظریۀ عشق جان لی [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 60-71]

 • گوی تعابیر عارفانه و عاشقانۀ گوی و چوگان در اشعار فارسی [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 33-44]

 • گوشه تبیین وجوه سازواری غزل‌های سعدی با ردیف کنونی موسیقی ایرانی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 57-76]

ل

 • لاهوتی بررسی شکوائیه‌ها در دیوان ابوالقاسم لاهوتی [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 9-22]

 • لرد بایرون تحلیل و تطبیق عناصر برجستة (طبیعت، تخیل و کیش آزادی) در آثار لرد بایرون و سیمین بهبهانی با تأکید بر سویۀ ارتباطی‌ این مؤلفه‌ها [دوره 10، شماره 36، 1399، صفحه 43-60]

 • لیلی و مجنون شکل‌شناسی تطبیقی غم‌نامه‌ها [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 61-76]

 • لیلی و مجنون غیرت در منظومه‌های عاشقانه (ویس و رامین، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون) [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 21-32]

 • لیلی و مجنون «محمود و ایاز» و« لیلی و مجنون» در عرفان [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 47-58]

 • لیلی و مجنون نقدی بر کتاب «لیلی و مجنون قاسمی گنابادی» به تصحیح دکتر زهرا اختیاری [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 25-34]

 • لیلی ومجنون قاسمی نقضِ «نقدی بر لیلی‌ومجنون قاسمی گنابادی به تصحیح دکتر زهرا اختیاری» [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 9-24]

 • لوکاچ تحلیل نوسان سلطۀ معشوق بر عشاق در منظومۀ خسرو و شیرین نظامی بر اساس دیدگاه جامعه‌ شناسی لوکاچ، بوردیو و آدورنو [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 94-111]

م

 • مآخذ داستان بررسی تصرفات مولانا در حکایت های غنایی مثنوی با سه رویکرد متفاوت. [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 25-42]

 • مادر مادر یا معشوق اُدیپی درسنت های ادبی غزل فارسی [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 47-58]

 • میترا حافظ و باورهای مهرپرستی [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 65-86]

 • متعارف بررسی استعاره‌های مفهومی «زن» در شعرهای فروغ فرخزاد [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 25-36]

 • متغیر کهن‌الگوی قهرمان در مقالات شمس تبریزی [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 99-107]

 • متن اسلوب خطاب و بیان در شعر حافظ [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 55-74]

 • متون ادبی اسطوره‌کاوی "عاشقانۀ خسرو و شیرین" در متون ادبی-هنری ایران (با تاکید بر دوره معاصر) [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 72-89]

 • متون اوستایی وپهلوی پژواک فرهنگ شادی در شاهنامه و متون اوستایی و پهلوی [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 39-50]

 • متون عرفانی تحلیل جایگاه اطمینان در قرآن و بازتاب آن در متون عرفانی [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 45-54]

 • متون عرفانی تحلیل نگاه عرفانی به درد و رنج در گزیدۀ متون عرفانی قرن‌های پنجم، ششم و هفتم [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 90-104]

 • متون هنری اسطوره‌کاوی "عاشقانۀ خسرو و شیرین" در متون ادبی-هنری ایران (با تاکید بر دوره معاصر) [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 72-89]

 • مثنوی تحلیل مدح و ستایش در دو حکایت مثنوی معنوی از منظر باورهای غیر منطقی آلبرت الیس [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 7-20]

 • مثنوی تحلیل ابعاد معناشناختی رنگها در مثنوی معنوی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 21-40]

 • مثنوی ارتباط عقل و ایمان در مثنوی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 41-52]

 • مثنوی تداعی معانی و آفات آن در مثنوی مولوی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 65-74]

 • مثنوی جلوه‌های عرفان در مظهرالآثار هاشمی کرمانی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 7-26]

 • مثنوی تحلیل بلاغی و تأویلی تصویر خورشید در مثنوی [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 39-50]

 • مثنوی بررسی، تحلیل و معرفی شرح مثنوی سروری [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 69-79]

 • مثنوی بررسی و تحلیل آیین های مربوط به ازدواج در مثنوی معنوی و غزلیات شمس [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 55-66]

 • مثنوی تحلیل تطبیقی عشق در خمسۀ نظامی و مثنوی مولانا [دوره 10، شماره 35، 1399، صفحه 23-40]

 • مثنوی شیوۀ تأویل عاشقانة مولانا از آیات قران و بررسی آن در قصه‌های قرآنی [دوره 10، شماره 36، 1399، صفحه 9-30]

 • مثنوی بن مایه مهر و محبت در روابط خانوادگی در آثار مولوی [دوره 10، شماره 36، 1399، صفحه 93-110]

 • مثنوی خسرو و شیرین بن‌مایه‌های ملّی‌گرایی در مثنوی خسرو و شیرین نظامی گنجوی [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 77-91]

 • مجموعه آثار اعتراض اجتماعی در شعر قیصر امین‌پور [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 17-24]

 • محبت بررسی تأثیرپذیری سعدی از قرآن‌کریم و نهج‌البلاغه در تعالیم مربوط به عشق و محبت [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 45-60]

 • محتشم کاشانی مفهوم درد از نظر گاه محتشم کاشانی [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 67-74]

 • محتوا شکل‌شناسی شریطه و تشریح برخی از مسائل زیبایی‌شناسی آن در قصاید انوری [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 43-54]

 • محتوا مقایسه ساختاری و محتوایی منظومۀ «شمس و قمر» و «قمر شاه» [دوره 10، شماره 36، 1399، صفحه 79-92]

 • محمد تقی بهار گره خوردگی غنایی و اجتماعی در شعر بهار [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 61-80]

 • محمد تقی بهار تحلیل مفهوم مفاخره و خودشیفتگی در شعر ملک الشّعرای بهار [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 36-52]

 • محمدحسین کبریایی بررسی کارکردهای «فلسفۀ انقلاب عالم» در رباعیات خیامی و محمدحسین کبریایی [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 33-44]

 • محمدخان دشتی تبیین غم و اندوه در شروه‌سرایی‌های فایز دشتی، محمدخان دشتی و مفتون بردخونی [دوره 12، شماره 42، 1401، صفحه 96-111]

 • محمّد (ص) چهره و جایگاه حضرت محمد (ص) در «کشف‌الاسرار» روزبهان بقلی شیرازی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 75-89]

 • محمدعلی بهمنی بررسی نقش موسیقایی قافیه در غزل «محمد علی بهمنی» با رویکردی ساختارگرایانه [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 49-60]

 • محمدعلی بهمنی مضمون‌سازی و تصویرآفرینی با اَعلام جغرافیایی در غزل‌های محمدعلی بهمنی [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 90-102]

 • محمود درویش مطالعۀ تطبیقی نوستالژی مرگ و زندگی در اشعار محمود درویش و قیصر امین‌پور [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 23-34]

 • محمود و ایاز «محمود و ایاز» و« لیلی و مجنون» در عرفان [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 47-58]

 • مخاطب اسلوب خطاب و بیان در شعر حافظ [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 55-74]

 • مخزن‌الاسرار جلوه‌های عرفان در مظهرالآثار هاشمی کرمانی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 7-26]

 • مدح شکل‌شناسی شریطه و تشریح برخی از مسائل زیبایی‌شناسی آن در قصاید انوری [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 43-54]

 • مدح بررسی تأثیرپذیری خاقانی از شاهنامة فردوسی در مضامین مدح و مفاخره [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 69-86]

 • مدح و منقبت بررسی انواع مدح و مرثیه در دیوان وصال شیرازی [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 67-80]

 • مدرنیسم تحلیل و تطبیق عناصر برجستة (طبیعت، تخیل و کیش آزادی) در آثار لرد بایرون و سیمین بهبهانی با تأکید بر سویۀ ارتباطی‌ این مؤلفه‌ها [دوره 10، شماره 36، 1399، صفحه 43-60]

 • مدرن‌گرایی عناصر گروتسک و مدرن‌گرایی در رمان شازده احتجاب گلشیری [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 36-53]

 • مراثی بررسی انواع مدح و مرثیه در دیوان وصال شیرازی [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 67-80]

 • مرثیه آیین‌های سوگواری و مرثیه خوانی در شاهنامه ی فردوسی [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 59-76]

 • مرثیه اجتماعی مرثیه اجتماعی در شعر معاصر(1357-1300 ه.ش) [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 27-42]

 • میرزاحبیب خراسانی چهرۀ ساقی در غزل شاعران عارف دورۀ قاجار [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 59-82]

 • میرزاده‌‌‌‌ عشقی تحلیل محتوایی شکوائیه‌ها‌ در شعر دورۀ مشروطه با تأکید بر اشعار میرزادۀ عشقی [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 49-62]

 • میرزادۀ عشقی معناشناسی مضمون «عشق» در سروده‌های میرزادۀ عشقی و نقش آن در بیان مضامین سیاسی- اجتماعی [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 91-102]

 • مرگ جلوه‌های عاشقان و مرگ آنان در شاهنامه فردوسی [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 7-22]

 • مرگ مطالعۀ تطبیقی نوستالژی مرگ و زندگی در اشعار محمود درویش و قیصر امین‌پور [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 23-34]

 • مرگ آیین‌های سوگواری و مرثیه خوانی در شاهنامه ی فردوسی [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 59-76]

 • مرگ نوستالژی در رباعیات خیام [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 63-72]

 • مزلو بررسی نیاز عشق در شخصیّت تهمینه و سودابه براساس نظریه آبراهام مزلو [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 54-72]

 • مسعود سعد سلمان بررسی استعارة مفهومی احساس «غم» در شعر مسعود سعد سلمان [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 65-80]

 • مشبه به تنوع مشبه به در قصاید خاقانی و انوری [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 87-109]

 • مشروطه بازتاب جلوه های وطن‌دوستی درشعرسیّد اشرف الدّین حسینی در عصر مشروطه [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 87-98]

 • مصیبت‌نامۀ عطار مقایسۀ اندیشه های عرفانی در نامه های عین القضات همدانی ومصیبت نامۀ عطار نیشابوری [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 9-20]

 • مضامین بررسی و تحلیل نمود های عاشقانه در رمان های دهه ی 1370 (با تکیه بر چهار رمانِ خانه ی ادریسی ها، سالِ بلوا، جزیره ی سرگردانی و منِ او) [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 65-74]

 • مضامین تحلیل محتوایی شکوائیه‌ها‌ در شعر دورۀ مشروطه با تأکید بر اشعار میرزادۀ عشقی [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 49-62]

 • مضامین ادب غنایی در اشعار شیخ کاظم سعیدی [دوره 10، شماره 36، 1399، صفحه 31-42]

 • مضامین سیاسی- اجتماعی معناشناسی مضمون «عشق» در سروده‌های میرزادۀ عشقی و نقش آن در بیان مضامین سیاسی- اجتماعی [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 91-102]

 • مضامین غنایی بررسی انواع مدح و مرثیه در دیوان وصال شیرازی [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 67-80]

 • مضامین غنایی بررسی شکوائیه‌ها در دیوان ابوالقاسم لاهوتی [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 9-22]

 • مضامین مشترک مقایسۀ اندیشه های عرفانی در نامه های عین القضات همدانی ومصیبت نامۀ عطار نیشابوری [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 9-20]

 • مضمون‌آفرینی تصویرسازی و عناصر صورخیال در غزل نئوکلاسیک (با تکیه و تأکید بر اشعار محمدعلی بهمنی) [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 77-96]

 • مظهرالآثار جلوه‌های عرفان در مظهرالآثار هاشمی کرمانی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 7-26]

 • معراج ایام در در شعر نظامی [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 21-36]

 • معشوق مادر یا معشوق اُدیپی درسنت های ادبی غزل فارسی [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 47-58]

 • معشوق تحلیل ابعاد تاریخی مضمون عشق در اشعار احمد شاملو [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 43-52]

 • معشوق معشوق مهتر و کهتر در غزلیات و رباعیات سعدی [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 31-46]

 • معشوق نگاهی زیبایی‌شناسانه به شعر سیدیعقوب ماهیدشتی کرمانشاهی از منظر بازتاب عشق به محبوب [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 21-32]

 • معشوق بررسی همسانی ِزن ِپارسا در الهی‌نامۀ عطار و شخصیت شیرین در منظومۀ غنایی خسرو و شیرین ِنظامی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 49-60]

 • معشوق شیوه‌ی بینابین در غزل: نگاهی به غزل‌های عاشقانه‌ی خاقانی [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 35-54]

 • معشوق معشوق تعالی بخش در گنبد سبز هفت پیکر [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 83-93]

 • معشوق «مقایسه توصیفات تصویری خسرو شیرین نظامی با معشوق درغزل سعدی» [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 45-54]

 • معشوق مقایسه فراز و فرود معشوق در غزل سعدی شیرازی و واسوخت وحشی بافقی [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 90-109]

 • معشوق شعری معشوق شعری در ادبیات معاصر با تأکید بر شعر شمس لنگرودی [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 7-28]

 • معلقات سبع مقایسه و تحلیل اطلال و دمن در شعر شاعران برجستۀ سبک خراسانی و شعر عرب [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 8-25]

 • معناشناسی تحلیل ابعاد معناشناختی رنگها در مثنوی معنوی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 21-40]

 • مغالطه‌کاری نقضِ «نقدی بر لیلی‌ومجنون قاسمی گنابادی به تصحیح دکتر زهرا اختیاری» [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 9-24]

 • مفاخره بررسی تأثیرپذیری خاقانی از شاهنامة فردوسی در مضامین مدح و مفاخره [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 69-86]

 • مفاخره تحلیل مفهوم مفاخره و خودشیفتگی در شعر ملک الشّعرای بهار [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 36-52]

 • مفتون بردخونی تبیین غم و اندوه در شروه‌سرایی‌های فایز دشتی، محمدخان دشتی و مفتون بردخونی [دوره 12، شماره 42، 1401، صفحه 96-111]

 • مقالات شمس کهن‌الگوی قهرمان در مقالات شمس تبریزی [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 99-107]

 • مقالات شمس تبریزی انگیزه‏ها و آماج‏های طنز شمس تبریزی [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 77-87]

 • مقامات بررسی جایگاه هفت مقام عرفانی در دستگاه فکری شیخ علاءالدوله سمنانی و باباافضل کاشانی [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 54-70]

 • مقامات حمیدی نگاهی به بحور و اوزانِ عروضیِ اشعار فارسی مقامات حمیدی [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 51-64]

 • مقامات دهگانه بازتاب مقامات دهگانۀ عرفانی در دیوان خاقانی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 41-56]

 • مقامه نگاهی به بحور و اوزانِ عروضیِ اشعار فارسی مقامات حمیدی [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 51-64]

 • مکاشفه چهره و جایگاه حضرت محمد (ص) در «کشف‌الاسرار» روزبهان بقلی شیرازی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 75-89]

 • مکتب وقوع مقایسه فراز و فرود معشوق در غزل سعدی شیرازی و واسوخت وحشی بافقی [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 90-109]

 • مکتوبات بن مایه مهر و محبت در روابط خانوادگی در آثار مولوی [دوره 10، شماره 36، 1399، صفحه 93-110]

 • ملک الشعرای بهار نوستالژی در شعر بهار [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 7-18]

 • ملک‌جمشید متن‌پژوهی و‌ قصه‌شناسی داستان ملک‌جمشید [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 74-89]

 • ملّی‌گرایی بن‌مایه‌های ملّی‌گرایی در مثنوی خسرو و شیرین نظامی گنجوی [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 77-91]

 • مناجات مقایسۀ تحلیلی مناجات‌های خمسۀ نظامی و امیرخسرو دهلوی [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 9-20]

 • منزلت اجتماعی معشوق مهتر و کهتر در غزلیات و رباعیات سعدی [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 31-46]

 • منطق تداعی معانی و آفات آن در مثنوی مولوی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 65-74]

 • منطق الطیر شخصیت‌پردازی در داستان شیخ صنعان [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 7-20]

 • منظومه بررسی نامه‌های عاشقانه در گل و نوروز و همای و همایون خواجو [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 53-64]

 • منظومه تحلیل نقش نحوی «قید و صفت» در تبیین سبک شاعر (مطالعۀ موردی:گونۀ ادبی ‌منظومه‌های ‌ظهر روز دهم، صدای ‌پای‌ آب ‌و ‌قصۀ شهر سنگستان) [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 81-94]

 • منظومه غنایی بررسی روایت شناختی روح العاشقینِ شاه شجاع [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 25-38]

 • منظومه‌های بزمی تصویر و تصویرپردازی در منظومة غنایی نوروز و نوگل [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 25-44]

 • منظومه‌های عاشقانه مروری بر تاریخچة ادبیات غنایی در ایران [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 67-82]

 • منظومه‌های غنایی سیر تحول جایگاه خسرو پرویز در متون تاریخی و منظومه‌های غنایی [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 73-81]

 • منظومۀ « بررسی کهن‌الگوی زن اغواگر در مثنوی «زهره و منوچهر» ایرج‌میرزا [دوره 12، شماره 42، 1401، صفحه 42-60]

 • منظومۀ روایی تحلیل روایت‌شناسی منظومۀ «فرهاد و شیرین» وحشی‌بافقی بر اساس دیدگاه ساختار زمانمند [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 58-74]

 • منظومۀ عاشقانه ساختار داستانی منظومه های عاشقانۀ فارسی [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 73-90]

 • منظومۀ عاشقانه نامه‌های عاشقانه در مشهورترین منظومه‌های غنایی ادب فارسی [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 7-20]

 • منظومۀ عاشقانه طبقه‌بندی و تحلیل بن‌مایۀ بی‌فرزندی در منظومه‌های عاشقانۀ فارسی [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 26-44]

 • منوچهری مقایسه و تحلیل اطلال و دمن در شعر شاعران برجستۀ سبک خراسانی و شعر عرب [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 8-25]

 • منوچهر آتشی بررسی تطبیقی عشق در اشعار عبدالوهاب بیاتی ومنوچهر آتشی [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 77-84]

 • مهاجرت تحلیل شاخصه‌های غم غربت در اشعار نادر نادرپور [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 75-96]

 • مهتاب تحلیل داستان غنایی مهتاب و کتان بر اساس تنها نسخة موجود آن در دانشگاه پنجاب پاکستان [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 83-95]

 • مهدی اخوان ثالث تأملات فلسفی و هستی‌شناسانه در شعر مهدی اخوان ثالث [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 29-44]

 • مهرپرستی حافظ و باورهای مهرپرستی [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 65-86]

 • مهرطلبی بررسی روانکاوانه «نیاز مهرطلبانه» و تفاوت آن با «عشق سالم» در رمان «سهم من» بر اساس نظریه کارن هورنای [دوره 10، شماره 35، 1399، صفحه 41-58]

 • مهر ومشتری بررسی وجوه مشترک داستانی در منظومه‌های «مهر و مشتری» و «ناظر و منظور» بر مبنای نظریة بیش‌متنیت ژرار ژنت [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 37-48]

 • موریس گرامون تحلیل آوا و القا در اشعار عاشورایی صفایی جندقی [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 81-97]

 • موسیقی عدم آشنایی خاقانی با موسیقی سنتی [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 49-58]

 • موسیقی بررسی عناصر موسیقایی در شعر سیدعلی صالحی [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 73-82]

 • موسیقی هوشنگ ابتهاج در سایه ی سبک ویژه ی غزلیات شمس [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 77-101]

 • موسیقی تدقیق در بعض اصطلاحات موسیقی در شعر خاقانی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 45-54]

 • موسیقی تحلیل و بررسی ترانه معاصر فارسی [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 71-80]

 • موسیقی دستگاهی تبیین وجوه سازواری غزل‌های سعدی با ردیف کنونی موسیقی ایرانی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 57-76]

 • موسیقی سنتی عدم آشنایی خاقانی با موسیقی سنتی [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 49-58]

 • موسیقی شعر بررسی نقش موسیقایی قافیه در غزل «محمد علی بهمنی» با رویکردی ساختارگرایانه [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 49-60]

 • موسیقی کناری نقد و تحلیل کارکرد ردیف در شعر سیمین بهبهانی [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 39-48]

 • موسیقی کناری بررسی نقش موسیقایی قافیه در غزل «محمد علی بهمنی» با رویکردی ساختارگرایانه [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 49-60]

 • موسوی گرمارودی آشنایی زدایی و کارکرد آن در اشعار نصرت رحمانی و علی موسوی گرمارودی [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 33-44]

 • مولانا تحلیل مدح و ستایش در دو حکایت مثنوی معنوی از منظر باورهای غیر منطقی آلبرت الیس [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 7-20]

 • مولانا بررسی تطبیقی عشق در غزلیات مولانا، سعدی و حافظ [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 67-82]

 • مولانا بررسی، تحلیل و معرفی شرح مثنوی سروری [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 69-79]

 • مولانا هوشنگ ابتهاج در سایه ی سبک ویژه ی غزلیات شمس [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 77-101]

 • مولانا بازتاب چهره ساقی در کلیات شمس مولانا [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 99-109]

 • مولانا بررسی و تحلیل آیین های مربوط به ازدواج در مثنوی معنوی و غزلیات شمس [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 55-66]

 • مولانا شیوۀ تأویل عاشقانة مولانا از آیات قران و بررسی آن در قصه‌های قرآنی [دوره 10، شماره 36، 1399، صفحه 9-30]

 • مؤلفه‌های جریان ساز بازتاب مکتب رمانتیسم در شعر سهراب سپهری [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 33-46]

 • مؤلفه‌های غنایی بررسی و تحلیل مؤلفه‌های غنایی منظومۀ «برزونامه» از شمس‌الدین محمد کوسج [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 23-36]

 • مولوی تحلیل ابعاد معناشناختی رنگها در مثنوی معنوی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 21-40]

 • مولوی ارتباط عقل و ایمان در مثنوی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 41-52]

 • مولوی تداعی معانی و آفات آن در مثنوی مولوی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 65-74]

 • مولوی تحلیل بلاغی و تأویلی تصویر خورشید در مثنوی [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 39-50]

 • مولوی بررسی منشأ و ویژگی های تساهل عرفانی در مثنوی معنوی مولوی [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 59-72]

 • مولوی تحلیل تطبیقی عشق در خمسۀ نظامی و مثنوی مولانا [دوره 10، شماره 35، 1399، صفحه 23-40]

 • مولوی بن مایه مهر و محبت در روابط خانوادگی در آثار مولوی [دوره 10، شماره 36، 1399، صفحه 93-110]

 • مولوی تحلیل جاندار انگاری عشق در دیوان شمس [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 42-59]

ن

 • ناخودآگاه نقد روانکاوانه«شرح پریشانی» وحشی بافقی [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 55-64]

 • ناخودآگاه جمعی بررسی نماد «پری» در خسرو و شیرین نظامی بر اساس نقد کهن‌الگویی [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 35-46]

 • نادر نادرپور تحلیل شاخصه‌های غم غربت در اشعار نادر نادرپور [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 75-96]

 • نارسیسیسم تحلیل مفهوم مفاخره و خودشیفتگی در شعر ملک الشّعرای بهار [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 36-52]

 • نازک الملائکة بررسی تطبیقی آرمان‌شهر در اندیشۀ فریدون مشیری و نازک الملائکة [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 71-83]

 • نازک الملائکه نوستالژی در سروده‌های نازک‌الملائکه [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 77-92]

 • نیایش نیایش در صحیفه‌ سجّادیه [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 63-80]

 • ناصر خسرو مقایسه و تحلیل اطلال و دمن در شعر شاعران برجستۀ سبک خراسانی و شعر عرب [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 8-25]

 • ناظر و منظور بررسی وجوه مشترک داستانی در منظومه‌های «مهر و مشتری» و «ناظر و منظور» بر مبنای نظریة بیش‌متنیت ژرار ژنت [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 37-48]

 • نامه بررسی نامه‌های عاشقانه در گل و نوروز و همای و همایون خواجو [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 53-64]

 • نامه‌های عین‌القضات مقایسۀ اندیشه های عرفانی در نامه های عین القضات همدانی ومصیبت نامۀ عطار نیشابوری [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 9-20]

 • نامۀ عاشقانه نامه‌های عاشقانه در مشهورترین منظومه‌های غنایی ادب فارسی [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 7-20]

 • نجات‌دهنده بررسی کهن‌الگوی منجی در شعر «کسی که مثل هیچ کس نیست» فروغ فرخزاد [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 65-78]

 • نجمه زارع بررسی زنانگی در غزل معاصر زنان (مطالعۀ موردی: نجمه زارع، کبری موسوی، پانته‌آ صفایی) [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 19-32]

 • نجوم دیدن و مشتقات فعلی آن در شعر حافظ [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 45-62]

 • نجوم تفسیری تحلیل تصویرسازی‌های عاشقانه مشفقی بخارایی با استفاده از مفاهیم نجومی [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 76-92]

 • نخل جایگاه نخل در اشعار غنایی عامیانۀ مردم جهرم [دوره 10، شماره 35، 1399، صفحه 9-22]

 • نُرم و ریتم بررسی عناصر موسیقایی در شعر سیدعلی صالحی [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 73-82]

 • نزار قبانی جسمانیت معشوق در شعر احمد شاملو و نزار قبانی [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 29-46]

 • نسخۀ خطی مصور شرح کانون و نوع روایت نگاره‌های نسخ مصور هفت‌پیکر نظامی در رابطه با متن آن [(مقالات آماده انتشار)]

 • نسیم شمال بازتاب جلوه های وطن‌دوستی درشعرسیّد اشرف الدّین حسینی در عصر مشروطه [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 87-98]

 • نشانه‌شناسی نقد نشانه- معناشناختی اشعار سیمین بهبهانی [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 91-106]

 • نشانه‌شناسی سبک‌شناسی نشانه‌ها در مجموعۀ شعر «آخر شاهنامه» از اخوان ثالث [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 23-40]

 • نشانه‌معناشناسی تحلیل نشانه‌های اضطراب و ترس در دو رمان «جزیرۀ سرگردانی» و «ساربان سرگردان» بر اساس نظریات گریماس و تاراستی [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 94-109]

 • نشانه‌های اجتماعی نقد نشانه- معناشناختی اشعار سیمین بهبهانی [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 91-106]

 • نصرت رحمانی آشنایی زدایی و کارکرد آن در اشعار نصرت رحمانی و علی موسوی گرمارودی [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 33-44]

 • نظامی جلوه‌های عرفان در مظهرالآثار هاشمی کرمانی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 7-26]

 • نظامی مقایسۀ شخصیت‌پردازی در لیلی و مجنون نظامی با رومئووژولیت و آنتونی و کلئوپاترا اثر شکسپیر [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 35-48]

 • نظامی مقایسة «هفت اختر» عبدی بیک شیرازی و «هفت پیکر» نظامی [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 19-28]

 • نظامی آفاق در شعر نظامی [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 67-76]

 • نظامی رنگ و جلوه‌های روان‌شناختی و فراروان‌شناختی آن در هفت پیکر نظامی [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 79-96]

 • نظامی سوسن و سیر (بررسی بیتی از خسرو و شیرین نظامی) [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 53-62]

 • نظامی مقایسۀ تحلیلی مناجات‌های خمسۀ نظامی و امیرخسرو دهلوی [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 9-20]

 • نظامی بررسی نماد «پری» در خسرو و شیرین نظامی بر اساس نقد کهن‌الگویی [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 35-46]

 • نظامی «مقایسه توصیفات تصویری خسرو شیرین نظامی با معشوق درغزل سعدی» [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 45-54]

 • نظام سلبی-ایجابی تحلیل نشانه‌های اضطراب و ترس در دو رمان «جزیرۀ سرگردانی» و «ساربان سرگردان» بر اساس نظریات گریماس و تاراستی [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 94-109]

 • نظامی گنجه‌ای بررسی گونه‌های عشق و تجلّی آن در آثار حکیم نظامی گنجوی [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 21-32]

 • نظامی گنجه‌ای بررسی و تحلیل انواع شکوائیه در آثار نظامی گنجه‌ای [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 46-65]

 • نظامی‌گنجه‌ای تحلیل تطبیقی عشق در خمسۀ نظامی و مثنوی مولانا [دوره 10، شماره 35، 1399، صفحه 23-40]

 • نظامی گنجوی سیر تحول شخصیت فرهاد در آثار مهم‌ترین مقلدین نظامی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 43-60]

 • نظامی گنجوی سیر تحول جایگاه خسرو پرویز در متون تاریخی و منظومه‌های غنایی [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 73-81]

 • نظامی گنجوی تلمیحات و روایات تاریخی در مثنوی یوسف و زلیخای شعلۀ گلپایگانی [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 23-32]

 • نظامی گنجوی بن‌مایه‌های ملّی‌گرایی در مثنوی خسرو و شیرین نظامی گنجوی [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 77-91]

 • نظامی گنجوی ایام در در شعر نظامی [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 21-36]

 • نظامی گنجوی معشوق تعالی بخش در گنبد سبز هفت پیکر [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 83-93]

 • نظامی گنجوی نقد جامعه‌شناختی شخصیّت‌های کلیدی «خسرو و شیرین» نظامی گنجوی [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 9-24]

 • نظامی گنجوی تحلیل نوسان سلطۀ معشوق بر عشاق در منظومۀ خسرو و شیرین نظامی بر اساس دیدگاه جامعه‌ شناسی لوکاچ، بوردیو و آدورنو [دوره 11، شماره 39، 1400، صفحه 94-111]

 • نظریة ادبی نقد نشانه- معناشناختی اشعار سیمین بهبهانی [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 91-106]

 • نظریۀ عشق بررسی «همای و همایون» و «گل و نوروز» بر اساس نظریۀ عشق جان لی [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 60-71]

 • نفثة المصدور نوستالژی (غمیاد) در " نفثة المصدور" [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 9-22]

 • نقیب‌الممالک متن‌پژوهی و‌ قصه‌شناسی داستان ملک‌جمشید [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 74-89]

 • نقد نقدی بر کتاب «لیلی و مجنون قاسمی گنابادی» به تصحیح دکتر زهرا اختیاری [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 25-34]

 • نقد ادبی بررسی وجوه مشترک داستانی در منظومه‌های «مهر و مشتری» و «ناظر و منظور» بر مبنای نظریة بیش‌متنیت ژرار ژنت [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 37-48]

 • نقد ادبی تدقیق در بعض اصطلاحات موسیقی در شعر خاقانی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 45-54]

 • نقد جامعه شناختی نقد جامعه‌شناختی شخصیّت‌های کلیدی «خسرو و شیرین» نظامی گنجوی [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 9-24]

 • نقد روان‌شناختی تحلیل روان‌شناختی منظومۀ ویس و رامین بر اساس نظریۀ لیبیدوی فروید و فردیّت یونگ [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 77-90]

 • نقد روان شناسانه آفاق در شعر نظامی [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 67-76]

 • نقدِ روانکاوانه نقد روانکاوانه«شرح پریشانی» وحشی بافقی [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 55-64]

 • نقد زن مدار بررسی و تحلیل شخصیت زن در سه اثر سندباد نامه، سمک عیار و بختیارنامه بر اساس نقد زن گرایانه (فمینیستی) [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 45-54]

 • نقد شرح‌های حافظ" «کافر عشق ای صنم گناه ندارد» جستاری دربارۀ معنای بیتی از حافظ [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 8-18]

 • نقد کتاب ملاحظاتی در نقد کسروی بر غزلیات حافظ [دوره 4، شماره 13، 1393، صفحه 81-94]

 • نقد و بررسی نقدی بر کتاب «خاقانی شروانی نکته‌ها از گفته‌ها» نوشتۀ دکتر برات زنجانی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 37-48]

 • نقش بررسی استعاره‌های مفهومی «زن» در شعرهای فروغ فرخزاد [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 25-36]

 • نقش‌نحوی تحلیل نقش نحوی «قید و صفت» در تبیین سبک شاعر (مطالعۀ موردی:گونۀ ادبی ‌منظومه‌های ‌ظهر روز دهم، صدای ‌پای‌ آب ‌و ‌قصۀ شهر سنگستان) [دوره 10، شماره 34، 1399، صفحه 81-94]

 • نقش های استعاره استعاره در ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 7-26]

 • نقض ادعاها نقضِ «نقدی بر لیلی‌ومجنون قاسمی گنابادی به تصحیح دکتر زهرا اختیاری» [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 9-24]

 • نگاره شرح کانون و نوع روایت نگاره‌های نسخ مصور هفت‌پیکر نظامی در رابطه با متن آن [(مقالات آماده انتشار)]

 • نگاه بررسی زبان نگاه در شعر فارسی [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 33-48]

 • نگرگاه شناختی به استعاره استعاره در ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 7-26]

 • نیما ماهیت و کارکرد تصویر نمادین در شعر نیما [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 29-44]

 • نماد بررسی نماد «پری» در خسرو و شیرین نظامی بر اساس نقد کهن‌الگویی [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 35-46]

 • نماد ماهیت و کارکرد تصویر نمادین در شعر نیما [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 29-44]

 • نهج‌البلاغه بررسی تأثیرپذیری سعدی از قرآن‌کریم و نهج‌البلاغه در تعالیم مربوط به عشق و محبت [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 45-60]

 • نوآوری بررسی کنایه در شعر احمد شاملو از منظر زیباشناسی و نوآوری در کنایات [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 7-20]

 • نوحه تحلیل آوا و القا در اشعار عاشورایی صفایی جندقی [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 81-97]

 • نوروز و نوگل تصویر و تصویرپردازی در منظومة غنایی نوروز و نوگل [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 25-44]

 • نوستالژی نوستالژی در سروده‌های نازک‌الملائکه [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 77-92]

 • نوستالژی انواع نوستالژی در غزلیات شهریار [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 49-64]

 • نوستالژی مطالعۀ تطبیقی نوستالژی مرگ و زندگی در اشعار محمود درویش و قیصر امین‌پور [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 23-34]

 • نوستالژی بررسی تطبیقی عشق در اشعار عبدالوهاب بیاتی ومنوچهر آتشی [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 77-84]

 • نوستالژی نوستالژی یاد کودکی در شعر نیما، شاملو، فروغ و سپهری [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 21-32]

 • نوستالژی تحلیل زمینه‌ای نوستالژی در اشعار خاقانی [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 7-24]

 • نوستالژی نوستالژی در شعر بهار [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 7-18]

 • نوستالژی نوستالژی (غمیاد) در " نفثة المصدور" [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 9-22]

 • نوستالژی تحلیل شاخصه‌های غم غربت در اشعار نادر نادرپور [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 75-96]

 • نوستالژی رباعیات نوستالژی در رباعیات خیام [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 63-72]

 • نوع ادبی غزل معاصر؛ ژانر غنایی و جایگاه غزل رمانتیک در این زمینه (تحلیلی محتوایی و جریان‌شناسی) [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 26-43]

و

 • واژگان کلیدی: جلال الدّین عتیقی تأثیرپذیری حافظ از جلال الدّین عتیقی تبریزی (با تکیه بر دیوان شعر آنها) [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 55-76]

 • واژگان کلیدی: شعر نوستالژی در شعر بهار [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 7-18]

 • واژه‌های کلیدی:رمان سهم من بررسی روانکاوانه «نیاز مهرطلبانه» و تفاوت آن با «عشق سالم» در رمان «سهم من» بر اساس نظریه کارن هورنای [دوره 10، شماره 35، 1399، صفحه 41-58]

 • واسوخت بررسی شیوة «واسوخت» در غزلیات سعدی [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 55-66]

 • واسوخت مقایسه فراز و فرود معشوق در غزل سعدی شیرازی و واسوخت وحشی بافقی [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 90-109]

 • واسونک جایگاه نخل در اشعار غنایی عامیانۀ مردم جهرم [دوره 10، شماره 35، 1399، صفحه 9-22]

 • والدین بن مایه مهر و محبت در روابط خانوادگی در آثار مولوی [دوره 10، شماره 36، 1399، صفحه 93-110]

 • وایو تحلیل استعارۀ مفهومی باد صبا در شعر حافظ [دوره 12، شماره 42، 1401، صفحه 24-40]

 • وحدت موجود بررسی منشأ و ویژگی های تساهل عرفانی در مثنوی معنوی مولوی [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 59-72]

 • وحشی جلوه‌های عشق در غزلیات وحشی بافقی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 27-40]

 • وحشی بافقی بررسی شیوة «واسوخت» در غزلیات سعدی [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 55-66]

 • وحشی بافقی نقد روانکاوانه«شرح پریشانی» وحشی بافقی [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 55-64]

 • وحشی بافقی بررسی ویژگی سهل‌ممتنع در غزلیّات وحشی بافقی [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 59-70]

 • وحشی بافقی تحلیل روایت‌شناسی منظومۀ «فرهاد و شیرین» وحشی‌بافقی بر اساس دیدگاه ساختار زمانمند [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 58-74]

 • وحشی بافقی مقایسه فراز و فرود معشوق در غزل سعدی شیرازی و واسوخت وحشی بافقی [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 90-109]

 • ورقه و گلشاه شکل‌شناسی تطبیقی غم‌نامه‌ها [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 61-76]

 • ورقه و گلشاه تحلیل داستان «ورقه و گلشاه» بر اساس نقد کهن الگویی [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 109-127]

 • ویژگی‌های داستان‌ها ساختار و ویژگی‌های داستان‌های عاشقانه ـ حماسی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 7-26]

 • ویژگی‌های شعر تصویرسازی و عناصر صورخیال در غزل نئوکلاسیک (با تکیه و تأکید بر اشعار محمدعلی بهمنی) [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 77-96]

 • ویس ورامین استعاره در ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 7-26]

 • ویس و رامین غیرت در منظومه‌های عاشقانه (ویس و رامین، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون) [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 21-32]

 • ویس و رامین تحلیل روان‌شناختی منظومۀ ویس و رامین بر اساس نظریۀ لیبیدوی فروید و فردیّت یونگ [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 77-90]

 • وصال شیرازی بررسی انواع مدح و مرثیه در دیوان وصال شیرازی [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 67-80]

 • وصف مؤلفه‌های ادب غنایی در تاریخ جهانگشای جوینی [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 49-60]

 • وصف کارکرد تزیینی، توضیحی و نمادین اوصاف در منظومه‌های غنایی با تکیه بر لیلی و مجنون، یوسف و زلیخا و سلامان و ابسال جامی [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 8-25]

 • وطن‌ بازتاب جلوه های وطن‌دوستی درشعرسیّد اشرف الدّین حسینی در عصر مشروطه [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 87-98]

 • وطن پرستی تحلیل ماهیت و مفهوم آزادی و وطن پرستی در اشعار عارف قزوینی و ابوالقاسم لاهوتی [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 65-73]

 • وطن‌دوستی وطن در شعر مقاومت معاصر فلسطینی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 93-103]

ه

 • هیأت تحلیل تصویرسازی‌های عاشقانه مشفقی بخارایی با استفاده از مفاهیم نجومی [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 76-92]

 • هاشمی کرمانی جلوه‌های عرفان در مظهرالآثار هاشمی کرمانی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 7-26]

 • هالیدی واکاوی عوامل انسجام متنی در شعر«عقاب» خانلری بر بنیاد نظریۀ مایکل هالیدی و رقیه حسن [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 55-72]

 • هجو مقایسه تحلیلی هجو در شعر سنایی غزنوی، جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی و خاقانی شروانی [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 7-20]

 • هجو مقایسۀ سبکی هجویات سنایی، انوری و جمال‌الدین عبدالرزاق [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 72-89]

 • هرم نیاز بررسی نیاز عشق در شخصیّت تهمینه و سودابه براساس نظریه آبراهام مزلو [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 54-72]

 • هیر و رانجها شکل‌شناسی تطبیقی غم‌نامه‌ها [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 61-76]

 • هزار افسان تبارشناسی و تحلیل منظومه های غیر منظوم غنایی پیش از اسلام [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 8-24]

 • هزارویک شب بررسی تطبیقی داستان‌های هزارویک شب با داستان هفت‌پیکر نظامی [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 25-38]

 • هزار و یک شب بررسی ادبیات تعلیمی در هزار و یک شب [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 81-99]

 • هزار و یک شب روایت در اصلی ترین درون مایه های هزار و یک شب [(مقالات آماده انتشار)]

 • هستی تأملات فلسفی و هستی‌شناسانه در شعر مهدی اخوان ثالث [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 29-44]

 • هشت بهشت نقد زیباشناسی ساختار داستان روز چهارشنبه منظومه هشت بهشت امیرخسرو دهلوی [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 55-68]

 • هفت اختر مقایسة «هفت اختر» عبدی بیک شیرازی و «هفت پیکر» نظامی [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 19-28]

 • هفت پیکر مقایسة «هفت اختر» عبدی بیک شیرازی و «هفت پیکر» نظامی [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 19-28]

 • هفت پیکر بررسی تطبیقی داستان‌های هزارویک شب با داستان هفت‌پیکر نظامی [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 25-38]

 • هفت پیکر معشوق تعالی بخش در گنبد سبز هفت پیکر [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 83-93]

 • هفت‌پیکر رنگ و جلوه‌های روان‌شناختی و فراروان‌شناختی آن در هفت پیکر نظامی [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 79-96]

 • هفت‌پیکر شرح کانون و نوع روایت نگاره‌های نسخ مصور هفت‌پیکر نظامی در رابطه با متن آن [(مقالات آماده انتشار)]

 • هفت‌گنبد پیوند اسطوره و باورهای عامیانه در هفت‌پیکر نظامی [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 61-76]

 • همانندی‌ها بررسی تطبیقی داستان‌های هزارویک شب با داستان هفت‌پیکر نظامی [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 25-38]

 • همای و همایون بررسی نامه‌های عاشقانه در گل و نوروز و همای و همایون خواجو [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 53-64]

 • همای و همایون بررسی «همای و همایون» و «گل و نوروز» بر اساس نظریۀ عشق جان لی [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 60-71]

 • همسانی مضامین پیوند غزل‌گونه‌ها و دیگر ترانه‌های عاشقانه در ادب عامه با سروده‌های عاشقانه در ادب غنایی [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 75-85]

 • هنجار شکنی بازی نشانه‌ها در غزلیات بیدل دهلوی [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 83-89]

 • هنجار گریزی آشنایی زدایی و کارکرد آن در اشعار نصرت رحمانی و علی موسوی گرمارودی [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 33-44]

 • هویت ملی بازتاب تاریخی- هنری بازی چوگان در شعر فارسی [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 7-22]

 • هویت ملی بررسی رابطه سرودهای ملی حماسی با انگیزش احساسات و همبستگی و غرور ملی [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 63-76]

 • هوشنگ گلشیری عناصر گروتسک و مدرن‌گرایی در رمان شازده احتجاب گلشیری [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 36-53]

ی

 • یاد کودکی نوستالژی یاد کودکی در شعر نیما، شاملو، فروغ و سپهری [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 21-32]

 • یوسف و زلیخا تلمیحات و روایات تاریخی در مثنوی یوسف و زلیخای شعلۀ گلپایگانی [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 23-32]

 • یونگ تحلیل روان‌شناختی منظومۀ ویس و رامین بر اساس نظریۀ لیبیدوی فروید و فردیّت یونگ [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 77-90]

 • یونگ بازتاب مفاهیم نمادین و کهن‌الگویی آب در شعر شیرکو [دوره 11، شماره 40، 1400، صفحه 110-123]