فرایند پذیرش مقالات

دریافت مقالات ظرف یک هفته انجام می شود.

اگر منطبق با شیوه نامه مجله تنظیم شده باشد، وارد مرحله بررسی دبیر تخصصی می گردد.

اگر منطبق با شیوه نامه مجله تنظیم نشده باشد، به نویسنده برگشت داده می شود.

پس از تأیید دبیر تخصصی برای دو داور ارسال می گردد.

اگر هر دو داور رأی قابل پذیرش بدهند، مقاله پذیرش می­گیرد.

اگر هر دو داور ردی منفی بدهند، مقاله رد می شود.

اگر یک رأی منفی و یک مثبت یا اصلاح بگیرد، به داور سوم ارسال می گردد.

بررسی این مقالات منوط به اجرای دقیق موارد اصلاحی است و رعایت زمان بسیار اهمیت دارد.

پس از تأیید داوران تکمیلی، مقالات به شورای نویسندگان به ریاست سردبیر برده می شود و تصمیم گیری نهایی با نظر مساعد اعضا معلوم می گردد.

مراحل بررسی  مقالات