اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر مهدی نوریان

زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

mnouriangmail.com