اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر کاظم دزفولیان

زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

k_dezfouliansbu.ac.ir