اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر مهدی ملک ثابت

زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه یزد، یزد، ایران

mmaleksabetyazd.ac.ir