اعضای هیات تحریریه

مدیر داخلی

دکتر محبوبه خراسانی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

najafdangmail.com