اعضای هیات تحریریه

مدیر داخلی

دکتر شهرزاد نیازی

زبان و ادبیات فارسی استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

niazi60yahoo.com