اعضای هیات تحریریه

مدیر داخلی

دکتر شهرزاد نیازی

زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان وادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

niazi60yahoo.com