اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر عطا محمد رادمنش

زبان وادبیات فارسی استاد ، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

a_radmanesh21yahoo.com
03312292161