اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر عطا محمد رادمنش

زبان وادبیات فارسی استاد ، دانشکده علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

a_radmanesh21yahoo.com
03312292161