اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید محمد امیری

دکتری زبان و ادبیات عرب استادیار

presidentatiaun.ac.ir
2291111 - 0331

سردبیر

دکتر عطا محمد رادمنش

زبان وادبیات فارسی استاد

a_radmanesh21atyahoo.com
03312292161

مدیر داخلی

دکتر محبوبه خراسانی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

najafdanatgmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر مهدی تدین

زبان و ادبیات فارسی استاد

tadayyonatiaun.ac.ir

دکتر کاظم دزفولیان

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه شهید بهشتی

k_dezfoulianatsbu.ac.ir

دکتر عطامحمد رادمنش

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

radmaneshatiaun.ac.ir

دکتر سیروس شمیسا

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

sshamisaatgmail.com

دکتر محمد فشارکی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

mfesharakiatiaun.ac.ir

دکتر عبدالرضا مدرس زاده

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

modareszadeatiauk.ac.ir

دکتر مهدی ملک ثابت

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه یزد

mmaleksabetatyazd.ac.ir

دکتر مهدی نوریان

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه اصفهان

mnourianatgmail.com

دکتر احمدرضا یلمه ها

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

yalamehaatgmail.com

ویراستار ادبی نشریه

دکتر شهرزاد نیازی

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

shahrzad_n81atyahoo.com

ویراستار ادبی

دکتر پریسا محمدپور

زبان انگلیسی مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

pmohammadpouratyahoo.com