اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید محمد امیری

دکتری زبان و ادبیات عرب استادیار

presidentiaun.ac.ir
2291111 - 0331

سردبیر

دکتر عطا محمد رادمنش

زبان وادبیات فارسی استاد

a_radmanesh21yahoo.com
03312292161

مدیر داخلی

دکتر محبوبه خراسانی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

najafdangmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر مهدی تدین

زبان و ادبیات فارسی استاد

tadayyoniaun.ac.ir

دکتر کاظم دزفولیان

زبان و ادبیات فارسی استاد
دانشگاه شهید بهشتی

k_dezfouliansbu.ac.ir

دکتر عطامحمد رادمنش

زبان و ادبیات فارسی استاد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

radmaneshiaun.ac.ir

دکتر سیروس شمیسا

زبان و ادبیات فارسی استاد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

sshamisagmail.com

دکتر محمد فشارکی

زبان و ادبیات فارسی استاد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

mfesharakiiaun.ac.ir

دکتر عبدالرضا مدرس زاده

زبان و ادبیات فارسی دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

modareszadeiauk.ac.ir

دکتر مهدی ملک ثابت

زبان و ادبیات فارسی استاد
دانشگاه یزد

mmaleksabetyazd.ac.ir

دکتر مهدی نوریان

زبان و ادبیات فارسی استاد
دانشگاه اصفهان

mnouriangmail.com

دکتر احمدرضا یلمه ها

زبان و ادبیات فارسی استاد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

yalamehagmail.com

ویراستار ادبی نشریه

دکتر شهرزاد نیازی

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

shahrzad_n81yahoo.com

ویراستار ادبی

دکتر پریسا محمدپور

زبان انگلیسی مربی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

pmohammadpouryahoo.com