مدیر مسئول


دکتر محبوبه خراسانی دانشیار ، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

زبان و ادبیات فارسی

  • najafdangmail.com

سردبیر


دکتر عطا محمد رادمنش استاد ، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

زبان وادبیات فارسی

مدیر داخلی


دکتر شهرزاد نیازی استادیار، گروه زبان وادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر حیجابی قرلانغیچ استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده زبان، تاریخ و جغرافیا - دانشگاه آنکارا- ترکیه

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر نسرین رحیمیه استاد، گروه مطالعات زبانهای اروپایی، دانشکده انسانی، دانشگاه کالیفرنیا، ایروین

ادبیات تطبیقی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر سیده فلیحه زهرا کاظمی استاد، گروه زبان فارسی، دانشکده آموزش اسلامی و شرقی ، دانشگاه ال سی بانوان، لاهور، پاکستان

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر جیهاد شکری رشید دانشیار، گروه زبان فارسی، دانشکده زبانها، دانشگاه صلاح الدین، اربیل، عراق

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر عطامحمد رادمنش استاد ، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهدی تدین استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

زبان و ادبیات فارسی

  • tadayyoniaun.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محبوبه خراسانی دانشیار
گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

زبان و ادبیات فارسی

  • najafdangmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر جهانگیر صفری استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،‌دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر کاظم دزفولیان استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیروس شمیسا استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد فشارکی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

زبان و ادبیات فارسی

  • mfesharakiiaun.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهدی ملک ثابت استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه یزد، یزد، ایران

زبان و ادبیات فارسی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر علیرضا حسینی استادیار، گروه زبان و ادبیات عرب، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کوثر، بجنورد، ایران

زبان و ادبیات عرب

ویراستار ادبی


دکتر شهرزاد نیازی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی،‌ دانشکده علوم انسانی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

زبان و ادبیات فارسی

  • shahrzad_n81yahoo.com

ویراستار انگلیسی


دکتر پریسا محمدپور مربی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده علوم انسانی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

زبان انگلیسی

  • pmohammadpouryahoo.com