اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محبوبه خراسانی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار ، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

najafdangmail.com

سردبیر

دکتر عطا محمد رادمنش

زبان وادبیات فارسی استاد ، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

a_radmanesh21yahoo.com
03312292161

مدیر داخلی

دکتر شهرزاد نیازی

زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان وادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

niazi60yahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر حیجابی قرلانغیچ

زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده زبان، تاریخ و جغرافیا - دانشگاه آنکارا- ترکیه

hkirlangicgmail.com

دکتر سیده فلیحه زهرا کاظمی

زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان فارسی، دانشکده آموزش اسلامی و شرقی ، دانشگاه ال سی بانوان، لاهور، پاکستان

www.lcwu.edu.pk/faleeha-kazmi.html
dr.faleeha.kazmigmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر عطامحمد رادمنش

زبان و ادبیات فارسی استاد ، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

radmaneshiaun.ac.ir

دکتر مهدی تدین

زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

tadayyoniaun.ac.ir

دکتر محبوبه خراسانی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار
گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

najafdangmail.com

دکتر جهانگیر صفری

زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،‌دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

sku.ac.ir/~safari
safari-jsku.ac.ir

دکتر کاظم دزفولیان

زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

k_dezfouliansbu.ac.ir

دکتر سیروس شمیسا

زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

sshamisagmail.com

دکتر محمد فشارکی

زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

mfesharakiiaun.ac.ir

دکتر مهدی ملک ثابت

زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه یزد، یزد، ایران

mmaleksabetyazd.ac.ir

دکتر مهدی نوریان

زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

mnouriangmail.com

ویراستار ادبی

دکتر شهرزاد نیازی

زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی،‌ دانشکده علوم انسانی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

shahrzad_n81yahoo.com

ویراستار انگلیسی

دکتر پریسا محمدپور

زبان انگلیسی مربی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده علوم انسانی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

pmohammadpouryahoo.com