اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محبوبه خراسانی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

najafdangmail.com

سردبیر

دکتر عطا محمد رادمنش

زبان وادبیات فارسی استاد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

a_radmanesh21yahoo.com
03312292161

مدیر داخلی

دکتر شهرزاد نیازی

زبان و ادبیات فارسی استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

niazi60yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر مهدی تدین

زبان و ادبیات فارسی استاد
دانشگاه اصفهان

tadayyoniaun.ac.ir

دکتر کاظم دزفولیان

زبان و ادبیات فارسی استاد
دانشگاه شهید بهشتی

k_dezfouliansbu.ac.ir

دکتر عطامحمد رادمنش

زبان و ادبیات فارسی استاد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

radmaneshiaun.ac.ir

دکتر سیروس شمیسا

زبان و ادبیات فارسی استاد
دانشگاه علامه طباطبائی تهران

sshamisagmail.com

دکتر محمد فشارکی

زبان و ادبیات فارسی استاد
دانشگاه اصفهان

mfesharakiiaun.ac.ir

دکتر عبدالرضا مدرس زاده

زبان و ادبیات فارسی دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

modareszadeiauk.ac.ir

دکتر مهدی ملک ثابت

زبان و ادبیات فارسی استاد
دانشگاه یزد

mmaleksabetyazd.ac.ir

دکتر مهدی نوریان

زبان و ادبیات فارسی استاد
دانشگاه اصفهان

mnouriangmail.com

احمدرضا یلمه ها

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

ayahalehagmail.com

ویراستار ادبی

دکتر شهرزاد نیازی

استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

shahrzad_n81yahoo.com

ویراستار انگلیسی

دکتر پریسا محمدپور

زبان انگلیسی مربی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

pmohammadpouryahoo.com