اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محبوبه خراسانی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار ، دانشکده علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

najafdangmail.com

سردبیر

دکتر عطا محمد رادمنش

زبان وادبیات فارسی استاد ، دانشکده علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

a_radmanesh21yahoo.com
03312292161

مدیر داخلی

دکتر شهرزاد نیازی

زبان و ادبیات فارسی استادیار، دانشکده علوم انسانی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

niazi60yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر عطامحمد رادمنش

زبان و ادبیات فارسی استاد ، دانشکده علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

radmaneshiaun.ac.ir

دکتر مهدی تدین

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشکده علوم انسانی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

tadayyoniaun.ac.ir

دکتر محبوبه خراسانی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار
گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

najafdangmail.com

دکتر کاظم دزفولیان

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

k_dezfouliansbu.ac.ir

دکتر سیروس شمیسا

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی،
دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

sshamisagmail.com

دکتر محمد فشارکی

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

mfesharakiiaun.ac.ir

دکتر عبدالرضا مدرس زاده

زبان و ادبیات فارسی دانشیار، دانشکده علوم انسانی، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ایران

modareszadeiauk.ac.ir

دکتر مهدی ملک ثابت

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه یزد، یزد، ایران

mmaleksabetyazd.ac.ir

دکتر مهدی نوریان

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

mnouriangmail.com

دکتر احمدرضا یلمه ها

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشکده علوم انسانی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

ayahalehagmail.com

ویراستار ادبی

دکتر شهرزاد نیازی

زبان و ادبیات فارسی استادیار، دانشکده علوم انسانی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

shahrzad_n81yahoo.com

ویراستار انگلیسی

دکتر پریسا محمدپور

زبان انگلیسی مربی، دانشکده علوم انسانی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

pmohammadpouryahoo.com