دوره و شماره: دوره 11، شماره 39، تابستان 1400، صفحه 1-100 
2. تحلیل استعارۀ مفهومی باد صبا در شعر حافظ

صفحه 23-38

خدابخش اسداللهی؛ جهاندوست سبزعلیپور


4. بررسی و تحلیل مضمون و درون‌مایه در ترانه‌های عاشقانۀ محلی ایرانی

صفحه 57-74

غلامرضا ستوده؛ علی اصغر باباصفری؛ محمد امین محمدپور