دوره و شماره: دوره 10، شماره 36، پاییز 1399، صفحه 1-120 
1. شیوۀ تأویل عاشقانة مولانا از آیات قران و بررسی آن در قصه‌های قرآنی

صفحه 9-30

حلیمه دیلمی نژاد؛ شمس الحاجیه اردلانی؛ سید احمد حسینی کازرونی


2. ادب غنایی در اشعار شیخ کاظم سعیدی

صفحه 31-42

کریم رشیدی گمین؛ پوران یوسفی پور کرمانی؛ هوشمند اسفندیارپور


6. بن مایه مهر و محبت در روابط خانوادگی در آثار مولوی

صفحه 93-110

علی رحمانیان؛ فاطمه تسلیم جهرمی؛ احمد امیری خراسانی