دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، زمستان 1398، صفحه 1-100 
2. بررسی تصرفات مولانا در حکایت های غنایی مثنوی با سه رویکرد متفاوت.

صفحه 25-42

راضیه جان نثاری؛ مهدی نوریان؛ حسین مسجدی؛ محبوبه خراسانی


3. بررسی جنبه های غنایی سیمای زن در ادبیات مکتب خانه ای ایران

صفحه 43-58

نسرین جبارخلجی بناب؛ عزیز حجاجی کهجوق؛ آرش مشفقی


5. تحلیل و بررسی ترانه معاصر فارسی

صفحه 71-80

سید مهدی موسوی میرکلائی؛ ایرج مهرکی


7. کهن‌الگوی قهرمان در مقالات شمس تبریزی

صفحه 99-107

فاطمه مدرسی؛ سجاد خجسته گزافرودی