دوره و شماره: دوره 9، شماره 32، پاییز 1398، صفحه 1-76 
1. واکاوی «رمزهای هندسی زبان صوفیانه» در شعرعراقی

صفحه 9-22

مژگان اسکندری؛ سهیلا صادقی؛ محمد یوسف نیری


2. تصویرهای عاشورایی در شعر معاصر فارسی

صفحه 23-32

اصغر اسمعیلی؛ مریم رئیسی باغ شهبازی