دوره و شماره: دوره 9، شماره 31، تابستان 1398، صفحه 1-94 
5. گره خوردگی غنایی و اجتماعی در شعر بهار

صفحه 61-80

رقیه رجبی قاضی کندی؛ عبدالناصر نظریانی؛ علیرضا مظفری


6. تحلیل آوا و القا در اشعار عاشورایی صفایی جندقی

صفحه 81-97

مهدی نجفی؛ اسحاق طغیانی؛ محبوبه خراسانی