دوره و شماره: دوره 9، شماره 30، بهار 1398، صفحه 1-100 
6. معشوق تعالی بخش در گنبد سبز هفت پیکر

صفحه 83-93

پیمان نیکنامی؛ پوران یوسفی پور کرمانی