دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 1-120 
2. ماهیت و کارکرد تصویر نمادین در شعر نیما

صفحه 29-44

سیدفائض درخوش؛ شمس الحاجیه اردلانی؛ سیداحمد حسینی کازرونی