دوره و شماره: دوره 8، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 1-100