دوره و شماره: دوره 8، شماره 27، تابستان 1397، صفحه 1-88 
4. تحلیل روایی حکایت‌های گلستان سعدی، مطالعۀ موردی، باب ششم

صفحه 47-66

فخرالدین سعیدی ابواسحاقی؛ محمد حکیم آذر؛ مظاهر نیکخواه


6. سوگسروده ها و مصیبت خوانی ها در ادبیات استان بوشهر

صفحه 75-87

حیدر منصوری؛ سید احمد حسینی کازرونی؛ سید جعفر حمیدی