دوره و شماره: دوره 7، شماره 24، پاییز 1396، صفحه 1-100 
1. بررسی جایگاه عناصر بلاغی در عرفان فخرالدین عراقی

صفحه 9-24

محمدصالح امیری؛ سید احمد حسینی کازرونی؛ سید جعفر حمیدی


2. ابزارهای بلاغی و دستوری توصیف در غزل های سعدی

صفحه 25-36

سیده شبنم لاجوردی زاده؛ محمدرضا حصارکی