دوره و شماره: دوره 7، شماره 23، تابستان 1396، صفحه 1-106 
1. مقایسۀ تحلیلی مناجات‌های خمسۀ نظامی و امیرخسرو دهلوی

صفحه 9-20

محمد امین محمدپور؛ علی اصغر بابا صفری؛ نرگس خانی


5. چهرۀ ساقی در غزل شاعران عارف دورۀ قاجار

صفحه 59-82

مرضیه کاظمی زهرانی؛ مهدی ملک ثابت؛ یدالله جلالی پندری