دوره و شماره: دوره 6، شماره 20، پاییز 1395، صفحه 1-94 
6. رجزخوانی و برانگیختن احساسات و عواطف در شعر دفاع مقدس

صفحه 75-82

مریم خلیلی جهان‌تیغ؛ توران محمدی؛ مسعود باوان‌پوری