دوره و شماره: دوره 5، شماره 16، پاییز 1394، صفحه 1-118 
5. پیوند اسطوره و باورهای عامیانه در هفت‌پیکر نظامی

صفحه 61-76

محمد فشارکی؛ محبوبه خراسانی؛ فزونه دوانی