دوره و شماره: دوره 5، شماره 14، بهار 1394، صفحه 1-94 
1. زبان شعر و عشق

صفحه 7-18

سیّد احمد حسینی کازرونی


3. چهرة زنان در دیوان خاقانی

صفحه 29-44

احمد گلی؛ فرنیا صفدرپور