دوره و شماره: دوره 4، شماره 11، تابستان 1393، صفحه 1-88 
5. عدم آشنایی خاقانی با موسیقی سنتی

صفحه 49-58

فیروز فاضلی؛ ایران نژاد نجف آبادی مجید