دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 1-98 
5. آفاق در شعر نظامی

صفحه 67-76

صفیه مرادخانی؛ نورالدین بازگیر