مقاله پژوهشی
1. نگاهی به خلوت عرفانی سعدی و جهاد اساطیری «او»

رقیه ابراهیمی شهرآباد؛ طیبه ابراهیمی شهرآباد

دوره 3، شماره 9 ، زمستان 1392، صفحه 7-18

چکیده
  عارفان با گوشه‌گیری از دنیا و دوری از مردم در صددند تا مراحل عرفانی را طی کرده، در نهایت به خداوند دست یابند. با نگاهی به زندگی سعدی می‌توان رد پایی از این گوشه‌گیری‌ها و خلوت‌گزینی‌ها را در زندگی او پیدا کرد. در این پژوهش، بر آنیم تا با نگاهی به خلوت‌های سعدی، ویژگی‌های جهاد اساطیری او را در آن‌ها بیان کنیم. نتایج به دست آمده در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. مقایسة «هفت اختر» عبدی بیک شیرازی و «هفت پیکر» نظامی

مریم بلوری

دوره 3، شماره 9 ، زمستان 1392، صفحه 19-28

چکیده
  عبدی بیک شیرازی، شاعر، حکیم و دبیر شاه طهماسب صفوی که در سیاق و ترسل با کفایتی تمام عهده‌دار منصب استیفا بود، از نظیره‌پردازانِ نظامی گنجوی به شمار می‌رود که در جواب «خمسة» او به سرودن سه خمسه پرداخته است. «هفت اختر» نیز یکی از مثنوی‌های اوست که در قفای «هفت پیکر» سروده شده است. این گفتار ضمن مقایسه و بررسی مشابهت‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. جسمانیت معشوق در شعر احمد شاملو و نزار قبانی

عباس مشعوفی

دوره 3، شماره 9 ، زمستان 1392، صفحه 29-46

چکیده
  ادبیات تطبیقی از حوزه‌های میان رشته‌ای است که به ارتباط و زمینه‌های مشترک می‌پردازد. دو مکتب معروف ادب تطبیقی یعنی مکتب فرانسوی و آمریکایی، هر یک از نظرگاهی به متن می‌نگرند؛ اگر مکتب فرانسوی به زمینه‌های تأثیر و تأثر دو نویسنده یا دو متن بر یکدیگر می‌پردازد و ارتباط‌های فرهنگی دو متن را مورد بررسی قرار می‌دهد، مکتب آمریکایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. جلوه‌های طبیعت در آثار شهریار

بهمن علامی؛ اسماعیل صابری

دوره 3، شماره 9 ، زمستان 1392، صفحه 47-66

چکیده
  طبیعت از ابتدا تا امروز همواره یکی از خاستگاه‌ها و سرچشمه‌های هنر بوده است. از همه بارزتر در هنر شعر، که نمونه‌ها و نشانه‌های آن را از قدیم‌ترین ایّام تاکنون، در آثار منظوم و شاعرانة همۀ کشورهای جهان می‌توان دید. برای مثال، از ترانه‌ها و شعرهای «سافو» در سرزمین سرسبز و سواحل جادویی یونان گرفته تا اشعار شاعران عرب از جمله «امرءالقیس» ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. بررسی تطبیقی عشق در غزلیات مولانا، سعدی و حافظ

عبدالله نصرتی؛ راضیه بهرامی

دوره 3، شماره 9 ، زمستان 1392، صفحه 67-82

چکیده
  عشق در خلق شاهکارهای ادبی نقش بسزایی داشته و جلوه‌های گوناگونی در آثار ادبی دارد. در مقاله حاضر به شیوة تطبیقی عشق در غزلیات سه شاعر بزرگ ادب فارسی مولانا، سعدی و حافظ بررسی گردیده و بر مبنای گزینش برخی غزلیات آنان، ابیات حاوی نظرات مشترک و متفاوت آن‌ها در باب عشق بیان شده است. تطبیق عقاید بزرگان ادبیات همچون مولانا، سعدی و حافظ دربارۀ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. تحلیل بلاغی غزلیّات کمال اسماعیل از منظر تشبیه

شهرزاد نیازی؛ سپیده خلیلیان

دوره 3، شماره 9 ، زمستان 1392، صفحه 83-91

چکیده
  کمال الدّین اسماعیل اصفهانی ملقّب به خلّاق المعانی از شاعران بزرگ قرن هفتم هجری است. شعر وی به لحاظ زیبایی شناسی مشحون از صورتهای مختلف خیال و صنایع لفظی و معنوی بدیع است.در این پژوهش که به روش تحلیلی – توصیفی انجام گردیده، کوشش شده است انواع تشبیه از نظر ساخت و شکل مانند: تشبیه مرکّب، مضمر، تفضیلی، مفروق، تسویه، ملفوف و جمع و تشبیهات ...  بیشتر