مقاله پژوهشی
1. بررسی کنایه در شعر احمد شاملو از منظر زیباشناسی و نوآوری در کنایات

پریسا خویشتندار

دوره 2، شماره 5 ، زمستان 1391، صفحه 7-20

چکیده
  کنایه یکی از عناصر چهارگانه علم بیان است که نقش مهمّی در زیبا آفرینی کلام و تصویرسازی هنری دارد. اوج زیبایی کنایه همانند هر تصویر خیالی دیگر در تازگی آن است. برخی از کنایه‌ها به دلیل استفادۀ بیش از حد در شمار کنایه‌های قاموسی در آمده‌اند و زیبایی و خیال انگیزی چندانی ندارند. در شعر شاملو هم کنایه‌های قاموسی وجود دارد و هم کنایه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. غیرت در منظومه‌های عاشقانه (ویس و رامین، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون)

هادی عدالت پور

دوره 2، شماره 5 ، زمستان 1391، صفحه 21-32

چکیده
  اساس و موضوع اصلی منظومه‌های عاشقانه، عشق و محبت است و از آنجا که از دید عرفا عشق و غیرت ملازم همدیگرند، در این منظومه‌ها شاهد موارد گوناگون غیرت ورزی شخصیت‌ها هستیم. در منظومه ویس و رامین، موبد و ویرو و رامین رقیبانی هستند که بر سر تصاحب ویس به جدال با یکدیگر می پردازند و گاه در این راه دچار غیرت می‌شوند و حتی گاه کار به جنگ و لشکرکشی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. تحلیل بینامتنی «توبه» در غزلیات حافظ

فراست عسگری؛ بهار بهارلو

دوره 2، شماره 5 ، زمستان 1391، صفحه 33-48

چکیده
  متن‌ها، موجوداتی زنده‌اند که در طول تاریخ با هم در ارتباط، داد و ستد و تعامل بوده و هستند. این ارتباط در قالب متنی، بینامتنی و فرامتنی است که بررسی و تعمّق در هر کدام از این نوع روابط، باعث گره‌گشایی و تحلیل متون می‌گردد. از یک نگاه، تحلیل بینامتنیت، در اثر یک شاعر یا نویسنده، تأثیرپذیری وی از شاعران و نویسندگان پیشین و نیز تلمیحات، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. انواع نوستالژی در غزلیات شهریار

خاور قربانی؛ نسرین چیره؛ نسیبه عالیقدر

دوره 2، شماره 5 ، زمستان 1391، صفحه 49-64

چکیده
  نوستالژی، به عنوان اصطلاحی مشترک بین روانشناسی و ادبیات در شعر و ادب فارسی از دوره ابتدا تاکنون وجود داشته و با رشد افکار رمانتیک افزایش یافته است. این مقاله به بررسی این بحث در غزلیات شهریار پرداخته است. و درصدد دست یافتن به پاسخ این سوال است که کدام نوع نوستالژی در غزلیات این شاعر بیشتر نمود پیدا کرده؟ برای این منظور با استفاده از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. حافظ و باورهای مهرپرستی

کامران کسایی

دوره 2، شماره 5 ، زمستان 1391، صفحه 65-86

چکیده
  این مقاله، آن گونه که از نامش برمی‌آید، بررسی و بازتاب راز و رمزهای آیین میترایی بر اندیشه‌ها و غزلیات حافظ است که تلاش شده از منابع گوناگون اساطیری، تاریخی و ادبی در این زمینه استفاده و با کمک آن زوایای ناشناخته اشعار حافظ شناسایی گردد؛ چرا که دیوان او تنها یک مجموعه ادبی نیست، بلکه ویژگی‌های قومی، ملی و تاریخی در آن نهفته است که ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. تنوع مشبه به در قصاید خاقانی و انوری

مهدی ماحوزی؛ ابوالقاسم رضائیان

دوره 2، شماره 5 ، زمستان 1391، صفحه 87-109

چکیده
  تشبیه نخستین و رساترین صنعت در عرصه صور خیال است که شاعر با بهره گیری از آن بین عالم ذهن و جهان محسوسات پل می‌زند و مخاطب شعر را در عین آگاه کردن از ما فی الضمیر خود دچار اعجاب و شگفتی کرده و برخوردار از التذاذ ادبی می‌کند. در میان ارکان تشبیه توجه اکثر صاحبنظران بیشتر معطوف به اهمیت ماهیت و ذکر یا حذف وجه شبه و بعد از آن ناظر به ذکر یا ...  بیشتر