دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، بهار 1391، صفحه 1-165 
3. بازتاب مقامات دهگانۀ عرفانی در دیوان خاقانی

صفحه 41-56

عطا محمد رادمنش؛ زهرا کریم زاده شوشتری نژاد