شناسنامه علمی شماره
1. ساختار و ویژگی‌های داستان‌های عاشقانه ـ حماسی

ابراهیم استاجی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1390، صفحه 7-26

چکیده
  چکیده تجلی عشق در حماسه‌ها داستان‌های عاشقانة‌ حماسی است که چنان که از نامشان پیداست، از دیدگاه انواع ادبی آمیزه‌ای از نوع حماسی و غنایی است. در این مقاله کوشش شده است ساختار و ویژگی‌های این داستان‌ها در یکی از بزرگ‌ترین حماسه‌های ایران و جهان یعنی شاهنامه بحث و بررسی شود و آن‌ها را از نظر راوی، وزن، استقلال یا ...  بیشتر

شناسنامه علمی شماره
2. خیام و رابرت گریوز، دو بیگانۀ آشنا

هلن اولیایی نیا

دوره 1، شماره 1 ، دی 1390، صفحه 27-38

چکیده
  چکیده از آنجایی که اشعار خیام بسیار بحث برانگیز بوده است، مستشرقین و پژوهشگران متعددی به بررسی و گاه ترجمۀ اشعار او پرداخته‌اند. در این میان فیتز جرالد ـ درست یا غلط ـ به عنوان قهرمان اصلی این عرصه شهرت یافته است. جرالد خیام را فردی لاابالی و میخواره به جهانیان معرفی کرده است و بدین سبب رابرت گریوز بدان تاخته است. نگارنده در این مقاله ...  بیشتر

شناسنامه علمی شماره
3. تأملّی در دیوان جلال طبیب شیرازی

مسیح بهرامیان

دوره 1، شماره 1 ، دی 1390، صفحه 39-60

چکیده
  چکیده از آنجا که در شعر حافظ اثر سروده‌های دیگر شاعران قابل ملاحظه است، بدین توضیح که خواجة بزرگوار مضامین و معانی شعر دیگر شاعران را با هنرمندی و تسلّطی بی‌نظیر آنگونه که سزاوار بوده در شعر خود به کار گرفته و به شایستگی ادا کرده و به منظور بررسی سرچشمه‌های سخن حافظ و ارائة سلطة بلامعارض او در سخنوری توجه به این منابع و مقایسة آنها ...  بیشتر

شناسنامه علمی شماره
4. رویکردهای شعر معاصر عرب

رسول حیدری

دوره 1، شماره 1 ، دی 1390، صفحه 61-82

چکیده
  چکیده       امروزه، شعر معاصر عرب چهرة جدیدی از خود به جهانیان عرضه کرده است. از نظر ساختاری علاوه بر قالب شکنی- که یکی دو دهة بعد از شعر فارسی رخ داد- نحوة کاربرد تعابیر و واژگان، وسعت خیال، مهارت شعرای عرب در تصویر آفرینی و مسائلی از این دست، شعر معاصر عرب را به کلی متفاوت از گذشته خویش کرده است. از نظر محتوایی نیز شعر ...  بیشتر

شناسنامه علمی شماره
5. بازتاب غم، رنج و ناامیدی در سبک هندی (با تکیه بر غزلیات طالب آملی)

فریده داودی مقدم

دوره 1، شماره 1 ، دی 1390، صفحه 83-98

چکیده
    با تأمل در شعر سبک هندی، بویژه غزلسرایان این سبک در می‌یابیم که غم و ناامیدی و رنج از پر بسامدترین واژگان در غزلیات شعرای سبک هندی می‌باشد که علت آن را در عوامل گوناگونی چون جریانات اجتماعی و مسائل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی عصر صفویه، و به دنبال آن فردگرایی شدید شعرای این دوره و مهاجرت و اندوه و غم ناشی از فراق و دوری از وطن،بازتاب ...  بیشتر

شناسنامه علمی شماره
6. غزل سعدی و حافظ

محمد فشارکی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1390، صفحه 99-128

چکیده
  چکیده حافظ و شعر او از دیدگاه‌های گوناگون، بارها و بارها مورد بحث قرار گرفته است به گونه‌ای که بیم آن می‌رود هرچه بگوییم و بنویسیم، گفته و نوشته باشند. درین زمینه مطالب تکراری و دریافتهای شخصی نامستدل، بازی با عبارات، کلی گوییها و فلسفه بافیها و عرفان بازیها، به حدّی است که به راستی خسته کننده شده است. درین مختصر به مطلبی که شاید ...  بیشتر