بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

 • تدین، مهدی [1] استاد زبان و ادبیات فارسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.
 • تراکمه، ساحل [1] کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه قم، قم، ایران

ج

چ

 • چترایی، مهرداد [1]
 • چترایی، مهرداد [1] استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
 • چترایی، مهرداد [1] استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واد نجف آباد
 • چیره، نسرین [1] استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران
 • چهره برقی، رویا [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • چوبینه، علی [1] استاد مدعو زبان و ادبیات فارسی، واحد نورآباد ممسنی، دانشگاه آزاد اسلامی، فارس، ایران

ح

خ

 • خاتمی، احمد [1] استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • خاتمی، احمد [1] خاتمی استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 • خادم، اعظم [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد دهاقان
 • خانی، نرگس [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سیرجان
 • خانیان، حمید [1] استادیار زبان و ادبیات فارسی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران.
 • خانیان، حمید [1] استادیار زبان و ادبیات فارسی، واحد ایلام، دانشگاه آزاداسلامی، ایلام، ایران
 • خانبابازاده، کیومرث [1] دانش‌آموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه گیلان
 • خجسته گزافرودی، سجاد [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیات حماسی، دانشگاه ارومیه، ایران
 • خجسته گزافرودی، سجاد [1] کارشناسی ارشد
 • خدادادی، فضل الله [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین، قزوین، ایران
 • خراسانی، صائمه [1] مربی واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • خراسانی، عطیه [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران،
 • خراسانی، محبوبه [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
 • خراسانی، محبوبه [1] گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • خراسانی، محبوبه [1] استادیار زبان و ادبیات فارسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • خراسانی، محبوبه [1] استادیار زبان و ادبیات فارسی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران
 • خراسانی، محبوبه [1] استادیار زبان و ادبیات فارسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، اصفهان، ایران
 • خراسانی، محبوبه [1] استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، اصفهان، ایران
 • خراسانی، محبوبه [1] استادیار زبان و ادبیات فارسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران
 • خراسانی، محبوبه [1] دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی،واحد نجف اباد،دانشگاه آزاد اسلامی،نجف آباد،ایران.
 • خیرخواه، سعید [1] هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ایران
 • خسروی، حسین [1] دانشیار زبان و ادبیات فارسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
 • خلیلیان، سپیده [1] گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، اصفهان، ایران.
 • خلیلی جهان‌تیغ، مریم [1] دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران
 • خویشتندار، پریسا [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران
 • خوشنودی، بهرام [1] استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد آستارا، دانشگاه آزاد اسلامی، آستارا، ایران

د

ذ

ر

ز

 • زارع، میثم [1] دانشجوی دکتری، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شیراز
 • زاهدی، راضیه [1] کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید مدنی، آذربایجان.
 • زیلایی، نورعلی [1] کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، واحد ایذه، دانشگاه آزاد اسلامی، ایذه، خوزستان، ایران

س

ش

ص

ض

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

 • گرجی، مصطفی [1] دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام‌نور
 • گلی، احمد [2] دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید مدنی، آذربایجان

ل

م

ن

و

ه

ی

أ