نمایه نویسندگان

ا

  • استاجی، ابراهیم ساختار و ویژگی‌های داستان‌های عاشقانه ـ حماسی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 7-26]
  • اولیایی نیا، هلن خیام و رابرت گریوز، دو بیگانۀ آشنا [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 27-38]

ب

  • بهرامیان، مسیح تأملّی در دیوان جلال طبیب شیرازی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 39-60]

ح

  • حیدری، رسول رویکردهای شعر معاصر عرب [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 61-82]

د

  • داودی مقدم، فریده بازتاب غم، رنج و ناامیدی در سبک هندی (با تکیه بر غزلیات طالب آملی) [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 83-98]

ف