نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران

2 گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران، دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان (نویسندۀ مسئول)

3 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران

چکیده

شکواییه، یکی از گونه های ادبیات غنایی است که بررسی و تحلیل آن در آثار نظامی گنجه ای هدف اصلی پژوهش حاضر است. این گونۀ ادبی در اصطلاح، شعری است که بیانگر دردها، رنج ها و گرفتاری های شخصی و اجتماعی شاعر است. در این مقاله با هدف تأثیر اوضاع اجتماعی بر شکل گیری گونه های ادبی در یک دورۀ خاص و بهره گیری از روش تحلیل محتوا و استفاده از منابع کتابخانه ای انواع شکواییه از آثار نظامی استخراج و مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. این قسم از ادب غنایی از آغاز شکل گیری شعر فارسی در آثار شاعران دیده می شود؛ اما تحولات سیاسی و بی ثباتی ایران در قرن های پنجم و ششم، سبب شد که اشعار شکوایی در آثار شاعران این دوره از جمله حکیم نظامی با بسامد بیشتری به کار رود. یادکردنی است که قناعت پیشگی و عدم وابستگی به دربار مانع از آن نشده است که شاعر دیار گنجه به عنوان زبان گویای مردم زمانه‌اش از رنج های خود شکوه ننماید. اشعار شکوایی به کار رفته در آثار شاعر دیار گنجه از لحاظ محتوایی به پنج دسته تقسیم می شوند: شکواییه های شخصی، اجتماعی، سیاسی، فلسفی و عرفانی که گلایه های شخصی بسامد بیشتری نسبت به سایر شکواییه ها دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation and analysis of different Complaint genre in Nizami Ganjavi works

نویسندگان [English]

  • Parvaneh Safa 1
  • Enayatollah Sharifpour 2
  • Maryam Jafari 3

1 PhD Student, Department of Persian Language and Literature, Sirjan Branch, Islamic Azad University, Sirjan, Iran

2 - Department of Persian Language and Literature, Sirjan Branch, Islamic Azad University, Sirjan, Iran, Associate Professor of Shahid Bahonar University of Kerman (Responsible author)

3 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Sirjan Branch, Islamic Azad University, Sirjan, Iran

چکیده [English]

Investigation and analysis of different Complaint genre in Nizami Ganjavi worksAbstract

A Complaint is one of the types of lyrical literature that is the main purpose of the current study. This literary genre in the term is a poem that expresses the personal pains, sufferings, and troubles of the poet. In this article, to influence the social situation on the formation of literary genres in a particular period and use the method of content analysis and the use of library resources, various complaints of Nizami works are extracted and analyzed. This kind of lyrical literature can be seen in the works of poets from the beginning of the formation of Persian poetry; But the political developments and instability of Iran in the fifth and sixth centuries, caused the poetry of Complaint to be used more frequently in the works of poets of this period, including Hakim Nizami. It is worth mentioning that the contentment of anticipation and non-dependence on the court did not prevent the poet of Ganjeh land from praising her sufferings as the eloquent language of the people of her time. The complaints used in the works of the poet Ganjeh land are divided into five categories in terms of content: personal, social, political, philosophical, and mystical complaints, in which personal complaints are more frequent than other complaints.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Lyrical literature
  • sixth century
  • complaints
  • Nizami Ganjavi
  • Nizami works