نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ادبیات فارسی ، دانشکده مدیریت و علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

2 دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

چکیده

داستان پردازی و روایت ، یکی از شیوه های درک بهتر ِ محیط پیرامونمان و بطور کلی درک بهتر ِ جهان هستی است. یعنی ذهن بشر با قابلیت و قدرت ادبی و پردازش روایی ، به داده های بی ربط و بی معنی نظم بخشیده و سامان می دهد. مطالعه داستان بر اساس ساخت ِ آن ، پژوهشی زبان شناختی است و هم توصیفی و تبیین ساخت ِ ادبی و شم روایی است. هدف این مجموعه ، مطالعه ی ساخت داستان – مخصوصا درون مایه آن – بر اساس ویژگی های زبانی آن یعنی گشایش روایی است. از دنیای پر رمز و راز ِ هزار و یک شب ، چشمگیرترین درون مایه ها گزینش شده و سپس گشایش در درون مایه های انتخابی شرح داده شد. ناگفته پیداست که گزینش این درون مایه ها بدان معنا نیست که درون مایه دیگری در اثر شگرف وجود ندارد ؛ بلکه انتخاب درون مایه های تحت عنوان دلدادگی ، مجرمانه ، گشت و گذار ، داستان های وهمی و حکیمانه در اغلب داستان های هزار و یک شب نمودی بارز دارد.در این مجموعه ، ذکرِ عنوانِ حکایت دلیل بر این نیست که آن داستان فقط یک درون مایه دارد ؛ بلکه یک داستان می تواند چند درون مایه متفاوت را با هم داشته باشد. در نظر ِ نگارنده درون مایه پر رنگ تر ، گزینش و شرح و بسط شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Narration in the main themes of One Thousand and One Nights

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Afroughinia 1
  • Mohammad Shahbadizadeh 2

1 Persian Literature, Faculty of Management and Humanities, Islamic Azad University, Mashhad Branch

2 Azad Islamic, Mashhad Branch

چکیده [English]

Abstract:

Storytelling and narration is one of the ways to better understand the environment around us and the world in general. That is, the human mind, with its literary power and narrative processing, regulates irrelevant and meaningless data. The study of a story based on its construction is a linguistic study and is both descriptive and an explanation of the literary construction and narrative sham. The purpose of this collection is to study the construction of the story - especially its theme - based on its linguistic features, ie narrative opening. From the mysterious world of One Thousand and One Nights, the most impressive themes were selected and then the opening was described in the selected themes. Needless to say, choosing these themes does not mean that there is no other theme; But also the choice of themes under the headings of love, crime, sightseeing, story Illusions and wisdom are evident in most of the stories of One Thousand and One Nights. Rather, a story can have several different themes. In the author's view, the theme was more colorful, selection, and elaboration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: One Thousand and One Nights
  • theme
  • narrative body
  • narrative closure and opening