نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران ( نویسنده مسئول )

2 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران

3 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در دوره معاصر پژوهشگران بسیاری در حوزه ادبیات غنایی به شناخت وزن ترانه‌های عامیانه پرداخته‌اند. وزن ترانه‌های عامیانه فارسی وزنی زمانی و تکیه‌ای است به صورتی که تکیه‌های وزنی‌ روی هجاهای بلند یا سنگین قرار می‌گیرند و این وزن‌ها به دو دسته وزن‌های زبانی (نوایی) و وزن‌های زمانی تقسیم می‌شوند. وزن‌های زبانی بیشتر بر اساس ممیزه‌های زبر زنجیری زبان همچون تکیه و کشش و نواخت توصیف می‌شوند و در توصیف وزن‌های زمانی، به غیر از ویژگی‌های زبر زنجیری زبان از مفاهیم و اصطلاحات رایج در حوزه ضرب‌آهنگ، مانند سرعت، نت سکوت، میزان‌های ضرب بالا، ضد ضرب و تکیه وزنی و مانند آن نیز استفاده می‌شود. این پژوهش در پی پاسخ به این مسئله است که آیا پیش از نتایج پژوهش‌های اخیر، در آثار فارابی و ابن سینا به اصول وزن به صورت دستاوردهای امروزی اشاره شده است؟ از این رو موضوع بحث را به روش توصیف و تحلیل فرم و محتوا کاویده‌ایم و منابع گوناگون بررسی شده‌اند. فارابی و ابن سینا در حوزه وزن ترانه‌های عامیانه نیز نخستین پژوهشگرانی هستند که با به کارگیری اصطلاحات دوره خودشان درباره وزن، به توصیف وزن ترانه‌های عامیانه پرداخته‌اند. فارابی وزن شعر را نیز از مقایسه آن با ایقاعات در موسیقی به دست می‌دهد. ابن سینا شعر را کلامی ترکیب شده از حروفی که شامل هر چیزی که بتوان از راه صوت آن را شنید حتی حرکت‌ها می‌داند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The first knowledge of the weight of folk songs in the works of Farabi and Ibn Sina

نویسندگان [English]

  • بابا صفری Babasafari 1
  • mohammadamin mohammadpour 2
  • Gholamreza Sotodeh 3

1 Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, University of Isfahan, Isfahan, Iran (Corresponding Author)

2 PhD Student in Department of Persian Language and Literature, Faculty of Humanities, Sirjan Branch, Islamic Azad University, Sirjan, Iran

3 Professor, Department of Persian Language and Literature, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

In the contemporary period, many scholars have recognized the weight of folk songs. The weight of Persian folk songs is temporal and temporal weight, so that the weighty accents are placed on long or heavy syllables, and these weights are divided into two categories: linguistic weights (vocal) and temporal weights. Linguistic weights are mostly based on the characteristics of the chained language of the tongue, such as leaning, stretching, and melody. Multiplication and weight support and the like are also used. This research seeks to answer the question whether before the results of recent research, in the works of Farabi and Ibn Sina, the principles of weight have been mentioned as modern achievements? Therefore, we have explored the topic of discussion by describing and analyzing the form and content, and various sources have been studied. Farabi and Ibn Sina are also the first scholars in the field of folk song weight to describe the weight of folk songs by using the terms of their period about weight. Farabi also gains the weight of poetry by comparing it with rhythms in music. Ibn Sina considers poetry to be a word composed of letters that includes everything that can be heard through sound, even movements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lyrical literature
  • folk songs
  • weight recognition
  • Farabi
  • Ibn Sina