نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد چالوس، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

2 استادیار زبان و ادبیات فارسی، واحد چالوس، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

چکیده

دربارۀ عشق و ماهیّت آن از دیدگاه علم روان‌شناسی بحثهای زیادی مطرح شده است. در چند دهۀ اخیر محقّقان کوشیده‌اند با توجّه به نظریه‌های مختلف، آثار ادبی را مورد بررسی قرار دهند. یکی از نظریّه‌های مطرح در این باره، نظریۀ عشق جان لی است. در این نظریه وی، انواع عشق را با رنگهای اصلی مقایسه کرده و سه سبک اصلی نیز برای عشق قایل شده است که عبارتند از: عشق به یک فرد آرمانی، عشق با مفهوم بازی و عشق به معنی دوستی. در بین سرایندگان آثار غنایی ادب فارسی، خواجوی کرمانی در منظومه‌های «همای و همایون» و «گل و نوروز» مانند دیگر شاعران غنایی، به موضوع عشق و روابط عاشق و معشوق پرداخته است. در این پژوهش سعی شده است که عشق در منظومه‌های خواجو با نظریۀ عشق جان لی مورد بررسی و انطباق قرار گیرد. مسألۀ اصلی این تحقیق، پاسخ به این پرسش است که مفاهیم و ویژگی‌های عشق در این دو منظومه مطابق با کدام نوع عشق در نظریۀ جان لی است؟ نتیجۀ این پژوهش نشان می‌دهد که عشق در این دو داستان عاشقانه با نظریۀ عشق جان لی به لحاظ ویژگی رمانتیک بودن و برخورداری از سبک پرشور، مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of "Homay and Homayoun" and "Gol and Nowruz" with Theory of Love (John Lee)

نویسندگان [English]

 • Tayebe Abdollahzade 1
 • Vajiheh Torkamani Barandozi 2

1 Ph.D. Candidate, Persian Language and Literature Dept., Humanities Faculty, Chalus Branch, Islamic Azad University, Chalus, Iran

2 Assistant Professor, Persian Language and Literature Dept., Humanities Faculty, Chalus Branch, Islamic Azad University, Chalus, Iran

چکیده [English]

There has been much debate about the nature and nature of love from the perspective of psychology. In recent decades, researchers have tried to study literary works by focusing on various theories; one of the theories in this regard is the theory of love. Is John Lee. In his theory, he compares the types of love with the original colors, and the three main styles of love are given: love to an ideal person, love as a game of love as friendship. Farsi, Kermani Khawaji in "Homay and Homayoun" and "Flower and Nowruz" poems, like other Ghanaian poets, deals with the subject of love and relationships of lover and lover; in this study, we have tried to find love in Khaju's poems with John Lee's theory of love. Examine and adapt. The main question of this research is to answer the following question: What are the characteristics of love in these two poems which correspond to the type of love in Lee's theory? The result of this study shows that love in these two love stories is characterized by John Lee's theory of love. It corresponds to being romantic and having a passionate style. Send feedback History Saved

کلیدواژه‌ها [English]

 • love
 • Homay and Homayon
 • Gol and Nowruz
 • John Lee's Theory of Love
 1. احمدی، محمد علی (۱۳۸۴)، عشق، مفاهیم علمی و اجتماعی، تهران:آستان، چاپ دوم.
 2. اورتگای گاست، خوزه (1389)، دربارۀ عشق، ترجمۀ سیّدمهدی ثریا، تهران: جوانۀ رشد، چاپ دوم.
 3. باومن، زیگمونت (1387)، عشق سیال، در باب ناپایداری پیوندهای انسانی، ترجمه عرفان ثابتی، تهران: ققنوس.
 4. ذوالفقاری، حسن( 1393)، یکصد منظومة عاشقانة فارسی، تهران: چرخ.
 5. رضازاده، شفق (1369)، تاریخ ادبیّات ایران، تهران: آهنگ.
 6. خواجوی کرمانی، محمود بن علی (۱۳۸۷)، روضه الانوار، تصحیح محمود عابدی، تهران: میراث مکتوب.
 7. ______________________ (1369)، دیوان خواجوی کرمانی، تصحیح احمد سهیلی خوانساری، تهران: پاژنگ، چاپ دوم.
 8. _______________________ (1370)، خمسه خواجوی کرمانی، به تصحیح سعید نیاز کرمانی، تهران: نقش جهان.
 9. سبحانی، توفیق (1379)، تاریخ ادبیات2، تهران: پیام نور، چاپ سوم.
 10. صفا، ذبیح الله (1372)، تاریخ ادبیات ایران، جلد 2/3/4، تهران: فردوسی .
 11. ________ (1378)، تاریخ ادبیّات در ایران، تهران: فردوس، چاپ یازدهم.
 12. صادقی، اکرم (1390)، مقایسۀ سبکهای دلبستگی ابعاد عشق در نوجوانان و فاقد رابطه با جنس مخالف در دانش آموزان دبیرستان‌های شهرکرد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد مرودشت، دانشکده علوم تربیتی.
 13. عبدی،حمزه؛ گلزاری، محمود ( 1389)، «ارتباط میان سبکهای عشق و ویژگی‌های شخصیتی، روان‌شناسی و دین، سال سوم، شماره سوم، صص 53- 74.
 14. فرحبخش، کیومرث؛ شفیع آبادی، عبدالله (1385)، «ابعاد عشق ورزی براساس نظریۀ سه بعدی عشق در چهار گروه زوجهای در مرحلۀ نامزدی، عقد، ازدواج و دارای فرزند»، دانش و پژوهش در روانشناسی، شماره 30، صص1-20.
 15. فیست، جس، گریگوری جی (1392)، نظریه‌های شخصیت، ترجمۀ یحیی سید محمدی، تهران: نشر روان.
 16. کامکاری، کامبیز (1388)، روان‌شناسی عشق، تهران: بال.
 17. کرمی، ابوالفضل، علایی کلجاهی پروانه (1386)، مقیاس قصه عشق براساس نظریه عشق به مثابه یک داستان رابرت جی استنبرگ، تهران: روان سنجی.