نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

2 استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

3 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

چکیده

خمسه نظامی، از منظومه‌هایی است که در طول تاریخ، نسخ متعددی از آن، به ‌صورت مصور و غیرمصور تهیه ‌شده‌است. به‌خاطر رابطۀ متن منظومه و نگاره‌ها، نسخ مصور علاوه بر متن منظومه، بار معنایی حاصل از نگاره‌ها را نیز در خود جای داده‌است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به شناساندن نگاره‌های نسخ هفت‌پیکر در مجموعه‌ای از نسخ برگزیدۀ خمسۀ نظامی با عناوین: دانشگاه تهران با کد 5179، مدرسه عالی شهید مطهری با کد 400، کتابخانه کنگره آمریکا، کاخ گلستان با کد 1951، مجلس شورای اسلامی با کد 930، کتابخانه ملی با کد 15275-5 و کد 3058256 از کتابخانه دیجیتال مربوط می‌پردازد. با توجه به رابطۀ متن منظومه و نگاره‌، در نسخ مصور، آگاهی از تعداد و موضوع نگاره‌ها و مقطع قرار گرفتن آن‌ها در متن و کانون روایت و نوع روایت آنها گام ارزشمندی برای آغاز تحقیقات بعدی در این زمینه است. پژوهش حاضر نشان می‌دهد، در نسخ مصور بررسی شده، بهرام‌گور محور اصلی روایت‌ نگاره‌هاست و بیشترین بسامد آن مربوط به حضور بهرام‌گور در هفت‌گنبد است و در ترسیم نگاره‌ها، نگارگر تابع عوامل برون متنی هم هست و کاملاً تابع متن نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Description of the center and the type of narration of the illustrated Manuscript of Khamse of Nizami in Relationship Between Text and Image

نویسندگان [English]

 • Farzaneh Mehryar 1
 • Shahrzad Niazi 2
 • Mortaza Rashidi 3

1 Department of Persian language and literature, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.

2 Department of Persian Language and Literature, Faculty of Human Sciences, Najafabad Branch, Islamic Azad Uniiversity, Najafabad, Iran

3 Department of Persian language and literature, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.

چکیده [English]

Khamseh Nezami is one of the systems that have been illustrated and illustrated several times throughout history. Due to the relationship between the text of the system and the drawings, in addition to the text of the poem, the illustrated version also contains the semantic load resulting from the drawings. This article is a descriptive-analytical method to identify the drawings of the weekly manuscript in a collection of selected manuscripts of Khamseh Nezami with the titles: University of Tehran with code 5179, Shahid Motahari High School with code 400, Library of Congress, Golestan Palace with code 1951, the Islamic Consultative Assembly with code 930, National Library with code 15275-5 and code 3058256 from the relevant digital library. Considering the relationship between the text of the poem and the drawing, in illustrated versions, knowing the number and subject of the drawings and their cross-section in the text and the focus of the narration and the type of their narration is a valuable step to start further research in this field. The present study shows that in the illustrated version, Bahramgour is the main axis of the narrative of drawings and its highest frequency is related to the presence of Bahramgour in the dome and in drawing drawings, the painter is a function of extra-textual factors. It exists and is not entirely a function of the text.

کلیدواژه‌ها [English]

 • &ldquo
 • Nizami&rsquo
 • s Khamsa&rdquo
 • ,&rdquo
 • Haft Peikar, illusrated manuscript&rdquo
 • illustration&rdquo
 • poems&rdquo
 • , &ldquo
 • relationship between poem and illustration&rdquo