نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد،‌ شهرکرد، ایران

2 مدرس گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

منظومۀ روایی «فرهاد و شیرین»وحشی­ بافقی، به شرح ماجرای عشق میان شیرین (معشوق و همسر خسرو­پرویز) و فرهاد (هنرمند و بت­تراش) می پردازد و از جمله شعرهایی است که ساختاری روایی و نمایشی دارد. شیوة روایت و داستان­پردازی در این منظومه به گونه­ ای است که شاعر با بهره­ گیری از عناصر داستانی؛ شامل طرح روایی، شخصیت، گفت‌و­گو، دیدگاه و توصیف، فضایی متفاوت می­آفریند. این پژوهش با هدف تحلیل عناصر داستان در این منظومه و به شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است. این منظومۀ روایی بر اساس زمان خطی روایی گسترش می ­یابد و حوادث یکی پس از دیگری و به صورت زنجیر­وار به وجود می آیند؛ به گونه ­ای که ابتدا وضعیت متعادل برقرار است، سپس با بروز حادثه ای، این وضعیت دچار روند تغییر می ­شود و وضعیت نا­متعادل بر شعر حاکم می­گردد. بعد از ذکر حادثه ­ها، روایت به وضعیت متعادل سامان ­یافته ­ای می ­رسد و پایان می ­یابد. درواقع این منظومه از یک زنجیره و پنج عنصر روایی تشکیل شده است که در نهایت سرنوشت شخصیت اصلی نیز مشخص شده است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Narrative Analysis of Farhad and Shirin by Vahshi Bafghi based on Temporal Structure

نویسندگان [English]

  • jahangir safari 1
  • M Aghakhani 2

1 Professor, Department of Persian language & literature, Shahekord University, Shahrekord, Iran

2 Lecturer, Professor, Department of Persian language & literature, Shahekord University, Shahrekord, Iran

چکیده [English]

The narrative system of "Farhad and Shirin" by Vahshi Bafghi's, tells the story of love between Shirin (lover and wife of Khosro Parviz) and Farhad (artist and idol maker) and is one of the poems that has a narrative and theatrical structure. The method of narration and storytelling in this system is such that the poet using the elements of the story; They create a different atmosphere, including narrative plot, character, dialogue, perspective and description. This research has been done with the aim of analyzing the elements of the story in this system in a descriptive-analytical manner. This narrative system expands based on the linear time of the narrative And events occur one after the other in a chain; In such a way that first a balanced situation is established, Then, with an accident, this situation changes and an unbalanced situation prevails in the poem. After mentioning the incidents, the narration reaches a balanced state and ends. In fact, this system consists of a chain and five narrative elements, which ultimately determine the fate of the main character.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Narrative System
  • Farhad and Shirin
  • vahshi bafghi
  • Story Elements
  • Timely Structure
  • narrative design
احمدی، بابک، (1388)، ساختار و تأویل متن، تهران: مرکز، چاپ یازدهم.
اخوت، احمد، (1371)، دستور زبان داستان، اصفهان: فردا.
اسکولز، رابرت، (1383 الف)، در­آمدی بر ساختارگرایی در ادبیات، ترجمة فرزانه طاهری، تهران: آگه.
-----------، (1383ب)، عناصر داستان، ترجمة فرزانه طاهری، تهران: آگه، چاپ دوم.
ایگلتون، تری، (1380)، پیش در­آمدی بر نظریة ادبی، ترجمة عباس مخبر، تهران، مرکز.
داد، سیما، (1380)، فرهنگ اصطلاحات ادبی، تهران: مروارید.
سرّامی، قدمعلی، (1388)، از رنگ گل تا رنج خار، تهران: علمی و فرهنگی، چاپ پنجم.
سلدن، رامان، (1378)، راهنمای نظریة ادبی معاصر، ترجمة عباس مخبر، تهران: طرح نو.
سمیعی، احمد، (1389)، نگارش و ویرایش، تهران: سمت، چاپ دهم.
صادقی اسماعیل، خسروی، اشرف و آقاخانی­بیژنی، محمود، (1390)، «بررسی ساختاری داستان رفتن کیکاووس به مازندران»، مجلة مطالعات و تحقیقات ادبی، دانشگاه تربیت­معلم تهران، شمارة16، صص 95ـ118.
فردوسی، ابوالقاسم، (1389)، شاهنامه فردوسی (بر اساس نسخة مسکو)، با مقدمة بدیع­الزمان فروزانفر، تهران: کتاب­پارسه،چاپ بیست ­و­ششم.
فورستر، ادوارد مورگان، (1384)، جنبه­های رمان، ترجمة ابراهیم یونسی، تهران: نگاه، چاپ پنجم.
لین، شووینگ­تی، (1368)، نظریه مجموعه­ها و کاربردها، ترجمة عمید رسولیان، تهران: انتشارات دانشگاهی.
مستور، مصطفی، (1387)، مبانی داستان کوتاه، تهران: مرکز، چاپ دوم.
مک­کی، رابرت، (1387)، داستان: ساختار، سبک واصول فیلم‌نامه­نویسی، ترجمة محمد گذر­آبادی، تهران: هرمس.
میرصادقی، جمال، (1385)، عناصر داستان، تهران: سخن، چاپ چهارم.
نایت، دیمن، (1388)، خلق داستان کوتاه، ترجمة آراز بارسقیان، تهران: افراز.
نظامی­گنجوی، ابو­محمد الیاس­بن یوسف، (1376)، خسرو و شیرین، به کوشش عبدالّحمید آیتی، تهران: شرکت سهامی کتاب­های جیبی با همکاری انتشارات امیر­کبیر، چاپ چهارم.
وات، ایان، (1386)، «طلوع رمان»، نظریه­های رمان، ترجمة حسین پاینده، تهران: نیلوفر.
وحشی­بافقی، کمال­الدین، (1373)، دیوان وحشی­بافقی، به کوشش پرویز بابائی، تهران: نگاه.
یونسی، ابراهیم، (1388)، هنر داستان­نویسی، تهران: نگاه، چاپ دهم.
Bergson, Henri, (1992), Introduction to Metaphysics (IM), in the crative Mind.