تصویرهای عاشورایی در شعر معاصر فارسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار زبان و ادبیات فارسی بنیاد دانشنامه نگاری ایران

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

چکیده

Abstract
The impact of the uprising of Karbala from the period of beginning the formation to the development and flourishing on Ashura poetry, with its lofty language and unique themes that eventually found its specific expressive style of spiritual verbal and with dramatic works worthy of attention and reliable provided an independent school a poetry. As a result Ashura poetry can be defined like this:
Is poem about Imam Hussein and his loyal companions that composed in year 61 Hijri as the year of start this poetry.
In this article, recent poets look in represent the symbols of Ashura event in their poetry and explaining the purpose of poetry composed in this case study in the world. In this paper , Ashura images in the works of poets such as Mousavi Garmaroudi, Qaisar Aminpoor, Kasraie, Moalem , Saghir , Moshfegh Kashani , Mardani have been analyzed and studied.
Keywords: Ashura - Symbols - Character - Recent Poetry - Images

کلیدواژه‌ها


 1. آذر، امیر اسماعیل (1381)، میراث عشق، تهران: انتشارات پیک علوم.
 2. امین‌پور، قیصر (1372)، آینه‌های ناگهان، تهران: افق.
 3.  براهنی، رضا (1371)، طلا در مس، 3 جلد، تهران.
 4. بیابانکی، سعید (1387)، سنگچین‌ها (شعرها)، تهران:انتشارات علم.
 5. ________ (1387)، باغ دور دست، تهران: نشر تکا.
 6. حسینی، حسن (1371)، گنجشک و جبرئیل، تهران: نشر افق.
 7. ده بزرگی، احد (1373)، خطبة خون، تهران: انتشارات بزرگ.
 8. دهخدا، علی اکبر (1370)، دیوان، به کوشش محمد دبیر سیاقی، تهران: انتشارات تیراژه.
 9. رسا، قاسم (1340)، دیوان، تهران: چاپ بهمن.
 10. سنگری، محمدرضا (1385)، راز رشید، تهران: سوره مهر.
 11. شفیعی کدکنی، محمدرضا (1366)، صور خیال در شعر فارسی، تهران: آگاه.
 12. صغیر اصفهانی، محمد حسین (1348)، مصیبت‌نامه، اصفهان: کتابفروشی ثقفی.
 13.  عربی، محمد علی (1380)، عاشورا در گسترة شعر فارسی، پایان‌نامة دکتری دانشکدة ادبیات دانشگاه تهران.
 14. کاشانی، مشفق (1385)، آذرخش، تهران: کیهان.
 15. کسرایی، محمد حسین (1371)، رؤیای هستی، تهران: انتشارات کسرایی.
 16. محمدزاده، مرضیه (1386)، دانشنامة شعر عاشورایی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان چاپ و انتشارات.
 17. موسوی گرمارودی، علی (1337)، در سایه‌سار نخل ولایت، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
 18. ______________ (1388)، گوشوارة عرش، مجموعه کامل شعرهای آیینی، تهران: سوره مهر.