بررسی زنانگی در غزل معاصر زنان (مطالعۀ موردی: نجمه زارع، کبری موسوی، پانته‌آ صفایی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات فارسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

نوع نگاه هر شاعر نسبت به جهان پیرامون خویش و شیوۀ برقراری ارتباط با آن، همچنین احساسات و عواطف درونی خود و به‌کارگیری زبانی درخور این نوع نگاه و عواطف، خط سیر شعری او را نمایان می‌کند. این تحقیق کوشیده است تا اشعار پانته‌آ صفایی، کبری موسوی و نجمه زارع را به لحاظ اندیشه و زبان زنانه بررسی کند. به این منظور نخست ویژگی‌های عاطفی زنانه در زبان شعری آنان مورد مطالعه قرار گرفته است. در شعر هر سه شاعر عشق و عواطف انسانی درون مایة اصلی غزل‌های آنان را تشکیل می‌دهد. یأس و امید را با بسامدهای متفاوت توأمان در شعر آن‌ها می‌توان مشاهده کرد. تأثیر مذهب و باورهای دینی در شعر آن‌ها مورد بررسی واقع شده و همچنین قدرت تصویرگری و خلاقیت با نگاهی زنانه در شعر آن‌ها تبیین شده است. در نهایت تفاوتها و شباهت‌های شعری آنان با استناد به محتوای شعرشان ذکر شده است.

کلیدواژه‌ها


1. ــــــــــــــ، (1392)، از ماه تا ماهی، چ. سوم، تهران: فصل پنجم.

2. ــــــــــــــ، (1386)، خوش به حال آهوها، چ. اول، مرکز آفرینش‌‌های ادبی (قلمستان)، اصفهان: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان.

3. ــــــــــــــ، (1394)، دفتین، چ. اول، اصفهان: فصل پنجم.

4. ــــــــــــــ، (1390)، روزهای آخر آبان، چ. اول، تهران: سوره مهر.

5. ــــــــــــــ، (1386)، گریه‌‌های حوا، چ. اول، تهران: آرام دل.

6. سلیمانی، فرامرز، (1371)، باروتر از بهار (نقد و بررسی شعر زنان ایران)، تهران: دنیای مادر.

7. سمیعی گیلانی، احمد، (1384)، «نکاتی چند درباره شعر نو فارسی»، ترجمة موسی اسوار، ضمیمه‌نامة فرهنگستان، تهران. شماره20.

8. شفیعی کدکنی، محمدرضا، (1380)، ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت، تهران: سخن.

9. صبور، داریوش، (1382)، آفاق غزل فارسی، تهران: زوّار.

10. پانته‌آ، صفایی، ‌(1393)، آویشن و اندوه، چ. دوم، تهران: فصل پنجم.

11. کراچی، روح‌انگیز، (1381)، اندیشه نگاران زن در شعر مشروطه، چ. دوم، تهران: دانشگاه الزهراء.

12. معصومی همدانی، حسین، (1384)، «گونه‌های زبان در شعر نو فارسی»، ترجمة موسی اسوار، ضمیمه‌نامةفرهنگستان، تهران: ش.20.    

13. موسوی قهفرخی، کبری، (1388)، ترانة ماهی‌ها، چ. دوم، تهران: سوره مهر.

14. ــــــــــــــ، (1393)، غروب پا به ماه، چ. اول، تهران: شهرستان ادب.

15. ــــــــــــــ، (1393)، می‌شِکر، چ. اول، تهران: فصل پنجم.

16. نجمه زارع، (1385)، عشق قابیل است، چ. اول، اصفهان: فرهنگ مردم.

17. ــــــــــــــ، (1393)، یک سرنوشت سه حرفی، چ. هفتم، کرج: شانی.

18. همایی، جلال‌الدین، (1389)، فنون بلاغت و صناعات ادبی، چ. اول، تهران: اهورا.