بازتاب جلوه های وطن‌دوستی درشعرسیّد اشرف الدّین حسینی در عصر مشروطه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان وادبیات فارسی دانشگاه آزاداسلامی واحدنیشابور ایران

2 استادیار وعضوهیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدنیشابور ایران

3 استادیاروعضوهیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدنیشابور

چکیده

اوضاع خاصّ سیاسی و اجتماعی عصر مشروطه، سبب ظهور شاعرانی شد که مهم-ترین مضامین شعری آنها، اشعار وطنی و مهم‌ترین دغدغه‌شان، مبارزه با نیروهای مستبد داخلی و خارجیی بود که استقلال و آزادی کشور را به مخاطره می‌افکندند. یکی از این شاعران بنام آزادیخواه، سیّد اشرف الدّین حسینی ملقّب به نسیم شمال است که اشعارش آکنده از اندیشه‌های وطن‌پرستانه است. این پژوهش بر آن است تا با روش توصیفی- تحلیلی به ترسیم و بررسی جلوه‌های گوناگون ادبیّات پایداری دراشعار نسیم شمال بپردازد. از مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش آن است که دیوان نسیم شمال را مضامینی چون: بیان دردها و رنج‌های مردم ستمدیده و ترسیم چهرة واقعی آنها، یادکرد از قهرمانان ملّی و مذهبی، وطن پرستی، دعوت به مبارزه و ایستادگی در برابر استبداد و استعمار، القای امید به آیندة روشن، دعوت به اتّحاد وستایش آزادی و آزادگی تشکیل می دهد که هر یک از این موارد نشان‌دهندة جلوه‌های ادب پایداری در اشعار نسیم شمال می باشد که با زبان صریح و آشکار به آنها پرداخته است.

کلیدواژه‌ها