بررسی، تحلیل و معرفی شرح مثنوی سروری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتر زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد نجف آباد

2 عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده

مثنوی مولانا اثری گران‌بهاست که بیش از دیگر آثار، مورد توجّه شارحان بوده است بنابراین شرح‌های زیادی بر این کتاب نوشته شده است. تعدادی از شروح نوشته شده بر مثنوی معنوی تاکنون معرّفی و چاپ شده‌اند امّا هنوز تعدادی از این شروح، گمنام و در کنج کتابخانه‌ها در پردة نسیان باقی مانده‌اند. یکی از این شروح، شرح مصطفی بن شعبان سروری از عالمان قرن نهم و دهم هجری است. شرحی که تا به حال تصحیح و معرفی نشده؛ توانسته است اندیشه‌های مولانا و مشرب فکری او را بیشتر و بهتر و با در نظر گرفتن مشرب فکری خود او به مشتاقانش بشناساند. این شرح توانسته است در بین شروح هم‌طراز خود جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص دهد، چرا که تفکّرات مولانا را با توجّه به سنّت اوّل عرفانی تبیین نموده که نزدیک‌ترین سنّت به دیدگاه مولانا است و عمدۀ شارحان مثنوی بدین روش عمل نکرده‌اند. سروری در این اثر به شرح هر شش دفتر مثنوی پرداخته و تمامی ابیات را مصرع به مصرع شرح کرده است.

کلیدواژه‌ها