نامه‌های عاشقانه در مشهورترین منظومه‌های غنایی ادب فارسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

نامه‌نگاری به زعم بسیاری از بزرگان زبان و ادبیات فارسی یک نوع ادبی مستقل است که به سبب پیشینة درازدامن در ادبیات فارسی از اهمیت بسیاری برخوردارست. علاوه بر مجموعه نامه‌های سیاسی، دیوانی و اخوانیات با ارزش‌های ادبی و تاریخی، در بسیاری از داستان‌های عاشقانة ادب فارسی نیز به سبب دوری عاشق و معشوق، نامه‌هایی با مضامین غنایی وجود دارد. در این مقاله شانزده اثر مشهور ادب غنایی مورد بررسی قرار گرفته و نامه‌های عاشقانة موجود در آن‌ها از نظر ساختار کلی، نحوة شروع و ختم نامه، موضوع‌های مطرح‌شده در متن نامه، کاتبان، پیک‌ها و برخی موارد دیگر مقایسه و تحلیل شده است. با این مقایسه علاوه بر تبیین نقش نامه‌نگاری در این منظومه‌ها، به میزان توجّه شعرای مختلف به این امر و به تبع آن تأثیر و تأثّرهای شعرا از یکدیگر نیز اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها