نوستالژی در سروده‌های نازک‌الملائکه

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کاشان، ایران

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کاشان، ایران

چکیده

نوستالژی یکی از مباحث روانشناسی است که که در عصر حاضر وارد عرصه‌ی ادبیات شده است. در جستار پیش رو نگارندگان بر آنند تا به بررسی این پدیده ی روانی در سروده‌های شاعره‌ی عراقی «نازک الملائکه» بپردازند. تحقیق نشان از آن دارد که اوضاع نابسامان سیاسی اجتماعی روزگار شاعر، عدم توجه به زن، فاصله‌های طبقاتی، از دست دادن عزیزان و...  باعث شده است که این شاعر به ناخودآگاه خود رجوع کند و  با حسرت و دیدی تراژیک از آن روزگاران یاد کند. مهمترین دستاورد پژوهش بیانگر آن است که بن مایه های نوستالژیک یاد عشق، اندوه هبوط، یادکودکی، یاد زادبوم، یاد عزیزان دارای  بیشترین بسامد در سروده های نازک الملائکة هستند.

کلیدواژه‌ها