مقاله پژوهشی زبان و ادبیات فارسی
1. شرح کانون و نوع روایت نگاره‌های نسخ مصور هفت‌پیکر نظامی در رابطه با متن آن

فرزانه مهریار؛ شهرزاد نیازی؛ مرتضی رشیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1400

چکیده
  خمسه نظامی، از منظومه‌هایی است که در طول تاریخ، نسخ متعددی از آن، به ‌صورت مصور و غیرمصور تهیه ‌شده‌است. به‌خاطر رابطۀ متن منظومه و نگاره‌ها، نسخ مصور علاوه بر متن منظومه، بار معنایی حاصل از نگاره‌ها را نیز در خود جای داده‌است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به شناساندن نگاره‌های نسخ هفت‌پیکر در مجموعه‌ای از نسخ برگزیدۀ خمسۀ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زبان و ادبیات فارسی
2. نخستین شناخت‌ وزن ترانه‌های عامیانه در آثار فارابی و ابن سینا

علی اصغر بابا صفری؛ محمد امین محمدپور؛ غلامرضا ستوده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1400

چکیده
  در دوره معاصر پژوهشگران بسیاری در حوزه ادبیات غنایی به شناخت وزن ترانه‌های عامیانه پرداخته‌اند. وزن ترانه‌های عامیانه فارسی وزنی زمانی و تکیه‌ای است به صورتی که تکیه‌های وزنی‌ روی هجاهای بلند یا سنگین قرار می‌گیرند و این وزن‌ها به دو دسته وزن‌های زبانی (نوایی) و وزن‌های زمانی تقسیم می‌شوند. وزن‌های زبانی بیشتر بر اساس ممیزه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زبان و ادبیات فارسی
3. روایت در اصلی ترین درون مایه های هزار و یک شب

افسانه افروغی نیا؛ محمد شاه بدیع زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1400

چکیده
  داستان پردازی و روایت ، یکی از شیوه های درک بهتر ِ محیط پیرامونمان و بطور کلی درک بهتر ِ جهان هستی است. یعنی ذهن بشر با قابلیت و قدرت ادبی و پردازش روایی ، به داده های بی ربط و بی معنی نظم بخشیده و سامان می دهد. مطالعه داستان بر اساس ساخت ِ آن ، پژوهشی زبان شناختی است و هم توصیفی و تبیین ساخت ِ ادبی و شم روایی است. هدف این مجموعه ، مطالعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زبان و ادبیات فارسی
4. عناصر داستانی قصه‌های عاشقانۀ عامیانه و قابلیت آن برای پویانمایی (با تأکید بر قصّه-های مشدی گلین خانم)

فریبا شمسی؛ محبوبه خراسانی؛ شهرزاد نیازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1400

چکیده
  قصه‌های عاشقانۀ عامیانه مملو از ماجرا‌هایی هستند که با توجه به ساختار روایی و داستانی مناسب و عناصر دراماتیک و نمایشی، قابلیت تبدیل به فیلم‌نامه و پویانمایی را دارند. در این پژوهش، با روش تحلیل محتوا، عناصر روایی و داستانی موجود در قصّه‌های عامیانه و متن منتخب، یعنی قصّه‌های مشدی گلین خانم نشان داده شده‌است و این نتیجه به دست ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زبان و ادبیات فارسی
5. تحلیل نوسان سلطۀ معشوق بر عشاق در منظومه خسرو و شیرین نظامی بر اساس دیدگاه جامعه شناسی لوکاچ، بوردیو و آدورنو

زهرا نورمحمدی نجف آبادی؛ شهرزاد نیازی؛ محبوبه خراسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1401

چکیده
  منظومۀ خسرو و شیرین حکیم نظامی از منظومه‌های مشهور فارسی در حوزۀ ادبیات غنائیست. بن‌مایۀ داستان عشق است در این داستان که چندین عشق در آن جریان دارد جایگاه عاشق و معشوق اغلب در حال جابجایی و نوسان است، سیر داستان، گاه متعارف و گاه نامتعارف می‌شود. از جمله کنش‌های نامتعارف، سلطۀ عاشق بر معشوق است. انتظار این بود که مطابق با جاذبه و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زبان و ادبیات فارسی
6. بررسی و تحلیل انواع شکواییه در آثار نظامی گنجه ای

پروانه صفا؛ عنایت الله شریف پور؛ مریم جعفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1401

چکیده
  شکواییه، یکی از گونه های ادبیات غنایی است که بررسی و تحلیل آن در آثار نظامی گنجه ای هدف اصلی پژوهش حاضر است. این گونۀ ادبی در اصطلاح، شعری است که بیانگر دردها، رنج ها و گرفتاری های شخصی و اجتماعی شاعر است. در این مقاله با هدف تأثیر اوضاع اجتماعی بر شکل گیری گونه های ادبی در یک دورۀ خاص و بهره گیری از روش تحلیل محتوا و استفاده از منابع ...  بیشتر