دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تحلیل زمینه ای نوستالژیک در اشعار خاقانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1395

افسانه سعادتی


2. نقد جامعه شناختی «شخصیّت‌ها» در خسرو و شیرین نظامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1398

محمّد امین احسانی اصطهباناتی