دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. شرح کانون و نوع روایت نگاره‌های نسخ مصور هفت‌پیکر نظامی در رابطه با متن آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1400

فرزانه مهریار؛ شهرزاد نیازی؛ مرتضی رشیدی