نویسنده = خدابخش اسداللهی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل استعارۀ مفهومی باد صبا در شعر حافظ

دوره 11، شماره 39، تابستان 1400، صفحه 23-38

خدابخش اسداللهی؛ جهاندوست سبزعلیپور