نویسنده = پوران یوسفی پور کرمانی
تعداد مقالات: 4
1. ادب غنایی در اشعار شیخ کاظم سعیدی

دوره 10، شماره 36، پاییز 1399، صفحه 31-42

کریم رشیدی گمین؛ پوران یوسفی پور کرمانی؛ هوشمند اسفندیارپور


3. بررسی تطبیقی انواع عشق عرفانی از دیدگاه ابن عربی و جامی در بهارستان

دوره 10، شماره 34، بهار 1399، صفحه 37-48

فاطمه قاسمیان؛ پوران یوسفی پور کرمانی؛ آسیه ذبیح نیا عمران


4. معشوق تعالی بخش در گنبد سبز هفت پیکر

دوره 9، شماره 30، بهار 1398، صفحه 83-93

پیمان نیکنامی؛ پوران یوسفی پور کرمانی